ใครทุกข์ ?? | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 8

Category : ใครทุกข์ ??

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ

คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ติดตามการบริหารงบประมาณงบกลางเยียวยาฟื้นฟูปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่   คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ติดตามการบริหารจัดการงบประมาณภาพรวม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและ ป้องกันปัญหาความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และงบบริหารจัดการน้ำ เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(12ธ.ค.55) ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช รองประธานกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เป็นประธานประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณภาพรวม ปีงบประมาณ 2555-2556 ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบกลางรายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟูและป้องกันปัญหาความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ และงบประมาณตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ.2555 ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ตลอดถึงสภาพปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องในการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งศึกษาสภาพข้อเท็จจริงในพื้นที่ เพื่อที่คณะกรรมาธิการฯจะได้นำข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ได้รับไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและจัดทำเป็นรายงานเสนอต่อวุฒิสภาต่อไป ซึ่งจากการรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้ซักถามประเด็นปัญหาข้อขัดข้องต่างๆแล้ว คณะกรรมาธิการฯพอใจผลการดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมในด้านการบริหารจัดการน้ำ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม รองประธานกรรมาธิการฯคนที่สอง ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช ได้ให้สัมภาษณ์กับประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ว่า ในการบริหารจัดการน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายจากปัญหาอุทกภัยในเขตเมือง จำเป็นจะต้องดูในเรื่องกฎหมายผังเมืองด้วยเพราะในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่ผุดขึ้นมากมายไร้ระเบียบขาดการควบคุมที่ดีโดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ และการก่อสร้าง มักจะไปกีดขวางหรือปิดกั้นทางเดินของน้ำส่งผลต่อปัญหาการเกิดน้ำท่วมในเขตเมือง ในเรื่องดังกล่าว ในอนาคตอาจจะต้องมีการเสนอให้ทบทวนโครงสร้างของกรมโยธาธิการและผังเมืองเสียใหม่ ที่อาจจะต้องแยกออกเป็น 2 กรม คือ กรมโยธาธิการ ที่ดูแลด้านการก่อสร้าง และกรมการผังเมือง ที่ดูแลด้านการวางผังเมือง เป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างกันทั้งสองกรม เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำและการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยในเขตเมืองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณของรัฐบาลในการดูแลแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ในระยะยาว …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ขอบคุณข่าวจาก ชูโชค  [&hellip

การแรงงานและสวัสดิการสังคม จัดสัมมนาในการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท

คณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นผู้ประกอบการในการปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำ 300 บาท   เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2555 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดการเสวนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือ ถึงเรื่องผลกระทบจากการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อนำข้อมูลการเสวนาและการระดมความคิดเห็นไปจัดทำเป็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เรื่องแนวทางบรรเทาผลกระทบการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กล่าวว่า การจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง ผลกระทบจากการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ครั้งนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและเป็นเรื่องที่มีผลกระทบทุกภาคส่วน ในการประชุมในเขตภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่นี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะพิเศษของการดำเนินธุรกิจเป็นการผสมผสานระหว่างอุตสาหกรรมและหัตถกรรม งานภาคอุตสาหกรรมมีมาตรฐานยืนยันได้ว่า เมื่อต้นทุนค่าจ้างและอัตราค่าจ้างเป็นอย่างนี้ สามารถที่จะตั้งกระบวนการหรือพัฒนาขีดความสามารถทางอุตสาหกรรมให้เป็นไปได้ ให้เกิดประสิทธิภาพตามอัตราจ้าง งานหัตถกรรมเป็นงานที่ค่อนข้างยากเป็นงานที่แตกต่างในฝีมือและการบรรจงสร้างขึ้น อย่างไรก็ตามค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ดังนั้นการประชุมครั้งนี้ของทางคณะทำงานการแรงงานและสวัสดิการสังคม สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินี้ ไม่ได้มีเจตนามาเพื่อจะเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควร มาเพื่อต้องการทำให้สิ่งที่เรากำลังจะพบคืออัตราค่างจ้าง 300 บาทต่อวัน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุดและมีทางใดบ้างที่จะเยียวยาสิ่งเหล่านี้ ไม่เป็นผลกระทบอย่างร้ายแรงและจะทำให้เกิดความเสียหายต่อวงการอุตสาหกรรมและพานิชกรรมของประเทศไทย ดังนั้นเราต้องทำข้อเสนอเชิญนโยบายไปถึงคณะรัฐมนตรี ในทางกฎหมายระบุชัดเจนว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นข้อเสนอแนะจากสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รัฐบาลต้องปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะต้องชี้แจงให้สาธารณชนทราบด้วยแหตุผลใด ดังนี้เราต้องมาฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและชัดเจนเพื่อให้เป็นข้อเสนอแนะกับทางราชการต่อไป จากผลการศึกษาผลกระทบการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท พร้อมกันทั่วประเทศว่า จากการศึกษาในพื้นที่ 7 จังหวัด นำร่อง จำนวน 700 ราย พบว่า ผู้ประกอบการ [&hellip

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมประจำปี(ทสม.)

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมประจำปีคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)เชียงใหม่   เพื่อร่วมกันช่วยเหลือและดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์ สงวน คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2555 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายธานินทร์ สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมประจำปีคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จ.เชียงใหม่ ให้กับเครือข่าย ทสม.จังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 25 อำเภอ จำนวนกว่า 200 คน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว อยากให้ ทสม.ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ ช่วยเป็นหูเป็นตาและแก้ไขในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในหมู่บ้านที่ตนเองอยู่ เพราะว่าปัจจุบันในหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมมาก เช่น เรื่องขยะ เรื่องน้ำเสีย เรื่องอากาศ ซึ่งในไม่กี่เดือนก็จะเริ่มเข้าสู่เรื่องสภาวะหมอกควันไฟป่า ด้านภัยแล้งของจังหวัดเชียงใหม่จะประสบบ้างแต่ไม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤตทั้งจังหวัด คาดว่าอาจมีบางอำเภอที่มีแหล่งน้ำแห้งหรือแหล่งน้ำเข้าไปไม่ถึงหรือบางพื้นที่เกิดภัยแล้งซ้ำซาก เช่น ฮอด ดอยเต่า แม่วาง สันกำแพง แม่อาย และไชยปราการ ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ควรเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อย การเลี้ยงสัตว์ควรดูแหล่งน้ำให้เพียงพอ แต่ทั้งนี้ได้เตรียมการช่วยเหลือในเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคและประสานทางหน่วยประปาไว้แล้ว รวมถึงให้ทางอำเภอกับท้องถิ่นเปิดศูนย์แก้ปัญหาภัยแล้งเพื่อเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน ส่วนปัญหาเรื่องหมอกควัน ได้มีการจัดการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.2555 ขณะนี้ทางอำเภอและส่วนราชการต่างๆรวมถึงองค์กรปกครองท้องถิ่นได้ไปประชุมสำรวจพื้นที่ เสี่ยงต่อการเกิดไฟแล้ว มีการตั้งคณะทำงานเข้าไปควบคุมและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้เปิดศูนย์แก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าครบทั่วทุกอำเภอแล้ว แต่หากกรณีชาวบ้านเผาพืชไร่พืชสวนก็จะมีกฎหมายที่ดำเนินการในเรื่องนี้อยู่ 2-3 ฉบับ ทั้งในส่วนของ พ.ร.บ. สาธารณสุข และ พ.ร.บ.ของป่าไม้ [&hellip

ระวังคอตีบ!!!
ระวังคอตีบ!!!

ระวังคอตีบ!!! ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมการวิเคราะห์เรื่องโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติและการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเฝ้าระวังโรคคอตีบและใช้เป็นต้นแบบเครือข่ายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคอื่นทั้งลักษณะคล้ายกันในอนาคต เมื่อวันที่ 20 พ.ย 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด น.พ.นิพนธ์ โพธิ์พัฒนชัย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นประธานในการเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมการวิเคราะห์เรื่องโรคคอตีบทางห้องปฏิบัติและการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวัง ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานควบคุมโรคที่ 10 และจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดใหญ่ในเขตภาคเหนือตอนบน รวม 8 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน รวม 200 คน โดยนายบำรุง คงดี ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 เชียงใหม่ กล่าวว่า จากรายงานการเฝ้าระวังโรคคอตีบตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงปัจจุบัน พบว่ามี ผู้ป่วยจากเชื้อโรคคอตีบแล้ว 79 รายใน 15 จังหวัด และมีผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย ผลการตรวจวินิจฉัยตัวอย่างจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข ซึ่งเก็บจากผู้ป่วยและผู้สัมผัส พบว่าเมื่อเชื้อโรคคอตีบ C.diphtheriae จำนวน 67 ตัวอย่าง จาก 2,101 ตัวอย่างโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน ถึงแม้ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงปัจจุบัน ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยในเขตภาคเหนือตอนบนแต่ก็มีโอกาสที่โรคจะแพร่ระบาดมาในเขตนี้ได้ และพบว่าสถานการณ์การระบาดมีแนวโน้มระบาดไปสู่พื้นอื่น [&hellip

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา บนโลกออนไลน์

อย่าหลงเชื่อคำโฆษณา บนโลกออนไลน์   ไม่ดราม่าแต่น่าสนใจ เรื่องของเรื่องคือมีพวกขายตรงเอาน้ำผลไม้ที่อ้างว่ารักษาสารพัดโรค เช่น เบาหวาน ความดัน มาขายให้ชาวเน็ทคนนึง ชาวเน็ทคนนั้นบังเอิ้ญบังเอิญเป็นเภสัชพอดี ก็เลยซักไซร้ไล่เรียงรายละเอียดของน้ำผลไม้รักษาโรคครอบจักรวาลเป็นนัยๆว่า กรูรู้นะว่าสินค้าของ…มันตอแล สุดท้ายเภสัชก็ตอกหน้าขายตรงไปแรงๆว่า… ประเด็นคือถ้ามีน้ำผลไม้หรืออาหารเสริมตัวไหน อ้างว่าสามารถรักษาความดัน เบาหวานได้ ขอให้ทราบโดยทั่วกันว่ามันโกหกอย่างแน่นอน เพราะทุกวันนี้โรคเรื้อรังทำนองนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมอาการโดยการคุมอาหาร ออกกำลังกาย หรือกินยาแผนปัจจุบัน เพื่อควบคุมอาการไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่นหัวใจขาดเลือด เส้นเลือดในสมอง ไตวาย ที่ผ่านมาสินค้าหลอกลวงทำนองนี้ขายในไทยอย่างแพร่หลาย มีผู้ป่วยเบาหวานหลายๆคนที่ตอนแรกก็อาการปรกติ คุมน้ำตาลได้ดี แต่หลงเชื่อสินค้าพวกนี้เลยไปซื้อมาแดก สุดท้ายน้ำตาลพุ่งไปห้าร้อย หกร้อย ต้องนอน รพ รักษาตัวกันยาวเบย พอมีคนเอาประเด็นที่เภสัชตอกหน้าขายตรงมาโพสในพันทิป ปรากฏว่าชาวพันทิปส่วนมากกลับด่าเภสัชว่า…ไปด่าขายตรงว่า…ทำไม ต๊ายตายพูดหยาบคายไร้สกุลรุนชาติสิ้นดี เสียทีที่เรียนมาสูง พวกขายตรงเขาทำมาหากินโดยสุจริตแล้ว…จะไปด่าเขาทำไมยะ อาห์ มันช่างสมกับเป็นสังคมคุณภาพคับแก้วจริงๆว่ะ พึงรู้เอาไว้ด้วยนะครับว่าการขายอาหารเสริมหรือสินค้าที่ไม่ใช่ยา แต่อ้างว่ารักษาโรคได้นั้นมันผิดกฏหมาย แต่ที่ไม่ค่อยเห็นการดำเนินคดีกับคุณพวกนี้มากนัก ก็เพราะ อย และ สคบ มันไร้น้ำยา ประชาชนก็ควรช่วยเป็นหูเป็นตา ไม่ใช่เห็นใครปากหวานพูดจาน่าเชื่อแต่ขายของหลอกลวงก็เชื่อเขาไปหมดทุกคำ credit : http://www.pantip.com/cafe/woman/topic/Q12916909/Q12916909.html และ http://www.facebook.com/flamenews?ref=stream สำนักข่าว Cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มคนเสื้อแดงรวมตัวยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเรียกร้องขอให้ยุติการก่อสร้างอาคารและการได้มาซึ่งเอกสารกรรมสิทธิ์  กรณีการก่อสร้างที่พักแห่งหนึ่งของเอกชนรายหนึ่งบริเวณตรงข้ามอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเชิงดอยสุเทพ เมื่อวันที่ 1 พ.ย 2555 เวลา 11.45 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณะพงษ์ พึงบึงร่ำแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงพร้อมกลุ่มประชาชนเสื้อแดงกว่า 100 คน ขอเข้าพบ นายธานินทร์ สุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อ เรียกร้องให้ทางจังหวัดให้ยุติการก่อสร้างและเข้าตรวจสอบการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ใกล้เคียงกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย โดย แกนนำกลุ่มคนเสื้อแดง ได้กล่าวชี้แจงตามเอกสารว่า จากกรณีการก่อสร้างอาคารสถานเสริมความงามแห่งหนึ่ง จากการตรวจสอบของประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีเอกสารแบบแปลนการก่อสร้างที่ขออนุญาตจากทางเทศบาลตำบลสุเทพซึ่งทำให้เกิดความไม่สบายใจ ในหมู่ปวงชนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง  เนื่องจากแบบการก่อสร้างโครงการนี้ มีลักษณะสูงใหญ่ บดบังทัศนีย์ภาพของอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยอันเป็นที่เคารพสักการะของชาวเชียงใหม่และคนไทยทั้งประเทศ จากการสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้นทราบว่า ผู้เป็นเจ้าของโครงการกล่าวอ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ถูกต้อง อาคารที่ก่อสร้างอาคารกลางป่าติดกับน้ำตกห้วยแก้วซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ได้สร้างความสับสนให้กับชาวบ้านบริเวณนั้นอย่างมาก เนื่องจากชาวบ้านที่อยู่อาศัยในชุมชนนั้น ล้วนไม่มีรายใดได้เอกสารสิทธิ์ในที่ดินบริเวณดังกล่าว ทั้งที่อยู่อาศัยมาเป็นเวลาช้านาน แต่ไม่ทราบว่าทำไมที่ดินแปลงนี้ จึงได้เอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดโดยที่ทุกคนยืนยันว่าบริเวณนี้แต่ก่อนเป็นทางเท้า และป่าเขามีความลาดชันเกิน 45 องศาไม่น่าจะมีเอกสารสิทธิ์ใดๆ ดังนั้นชาวบ้านเชียงใหม่จึงอยากให้ทางจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาได้แก่ 1.ขอให้ทางจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบการได้มา ให้มีความชัดเจนภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากหากปรากฏว่ามีหลักฐานการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐ ขอให้ดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุดโดยเร็ว และขอให้มีการยุติการก่อสร้างอาคารไว้ชั่วคราว 2.ขอให้ยุติการก่อสร้างไว้ชั่วคราวโดยขอให้ทางจังหวัดตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้าง แบบแปลนการก่อสร้าง และการประเมินผลกระทบด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ว่าได้ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายให้ทางจังหวัดและผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ ดำเนินการรื้อถอนสิ่งก่อสร้างออกไป และคืนสภาพที่ดินแปลงดังกล่าวให้กับอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และให้มีการดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด ด้านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมรับเรื่องดังกล่าวและรับที่จะตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างไว้ชั่วคราวจนกว่าจะสอบสวนแล้วเสร็จ.   สำนักข่าว  cnx news [&hellip

ร้องทุกข์ ฝากของจากเชียงใหม่ ไปอุบล

ร้องทุกข์ ฝากของจากเชียงใหม่ ไปอุบล ดิชั้นเดือนร้อนและวุ่นวายมากขนาดไหน กับสิ่งที่ได้รับที่นครชัยฯ วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี — ฝากของจากเชียงใหม่ ไปอุบล ของถึงวันที่ 13 กันยายน 2555 ให้แฟนไปรับตอน 2ทุ่มกว่า กลับมาถึงบ้านปรากฏว่ากล่องที่รับมาไม่ใช่กล่องที่ดิชั้น Pack มีเพียงแค่ใบปะหน้ากล่องเท่านั้นที่เป็นของเดิม พอเข้าไปถามเรื่องนี้ จนท.บอกว่ากล่องเปียกเลยเปลี่ยนให้ แล้วก้อเข้าไปเอาของที่ไม่ได้ใส่ในกล่อง(ที่ถือวิสาสะเปลี่ยน) มาให้ (เห็นแล้วอยากจะร้องไห้ เอาเอกสารที่เปียกรวมๆ ไว้ในถุงก๊อปแก๊ป) …ทางนครชัยฯ ได้อบรมเรื่องมารยาทและการบริการให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานก่อนรับเข้าทำงานรึเปล่าคะ (คือเห็นมาหลายที่ก็เป็นประมาณนี้หมด ,,อารมณ์ประมาณว่าถ้าตะคอกใส่ลูกค้าได้คงตะคอกไปแล้ว) …ไม่มีแม้แต่คำขอโทษจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นอกจากคำพูดที่ย้ำ ประหนึ่งเปิดเทปให้ฟังว่า “ไม่ทราบเรื่อง กะเช้าไม่ได้แจ้ง”(แต่ดิชั้นเห็นว่ามีการบันทึกเรื่องและภาพไว้ในคอมฯ ที่พนักงานคนนั้นทำงาน) ,, “ต้องเขียนใบแจ้งแล้วจะตรวจสอบทีหลัง” (พระเจ้า!!! คำขอโทษซักคำไม่มี<พลังโกรธคูณ2> ของลูกค้าเสียหายนะคะท่าน ถ้ามันไม่สำคัญจะไม่เดือดร้อนขนาดนี้หรอก) …ดิชั้นรอ จนท.สรุปชีวิตตัวเองนานมาก ทั้งเดินไปเดินมา ปล่อยรถ คุยโทรศัพท์ นั่นโน่นนี่(เกือบๆ ชั่วโมงได้) กว่าดิชั้นจะได้ข้อสรุปชีวิตของตัวเองว่า “ต้องเขียนใบแจ้งส่งเรื่องเข้ากรุงเทพเพื่อให้กรุงเทพตรวจสอบเท่านั้น จะมาให้ จนท. หรือ ผจก. ที่อุบล ออกมาตรวจสอบ ขอโทษหรือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ ถึงแม้ว่าเหตุจะเกิดขึ้นที่สาขาวารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ก็ตาม” …ครบ 7วัน ก้อมีแค่เจ้าหน้า(ส่วนกลาง)ที่โทรมาถามว่าของเสียหายมากหรือเปล่า แค่นั้นเอง (มันก้อแค่….เรียกกลับคืนมาไม่ได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนก้อแค่เสียเวลาเกือบเดือนในการตามเรื่องและทำใหม่อ่ะ) …จากวันนั้น จนถึงวันนี้ ทุกท่านหายสาปสูญไปแล้วเหรอคะ??   สำนักข่าว [&hellip

Page 8 of 8« First...45678