เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 10

Category : เชียงใหม่วันนี้

เหล่ากาชาดภาค 10 จัดประชุม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงาน

เหล่ากาชาดภาค 10 จัดประชุม ครั้งที่ 2/2559 เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด การดำเนินโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 59  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้การต้อนรับนายพระนาย สุวรรณรัฐ ผอ.สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และนางทิพวิภา สุวรรณรัฐ ที่ปรึกษากิจการเหล่ากาชาดจังหวัด สภากาชาดไทย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดพร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 10 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบล แม่เหี้ยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีเหล่าสมาชิกสภากาชาดไทยเข้าร่วมประชุม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ จำนวน 704 คนวัตถุประสงค์การจัดประชุม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัด การดำเนินโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทยผ่านระบบออนไลน์ ให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนำไปเผยแพร่ขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีอุดมการณ์ที่ก่อให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มีจิตอาสาสมัครสาธารณะ ช่วยเหลือสังคมผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่หวังผลตอบแทน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อันเป็นการสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดให้บรรลุเป้าหมายในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ขจัดโรค กำจัดภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เหล่ากาชาดจังหวัดในภาค 10 ได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการทำงาน CNXNEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่” อำเภอคุณธรรมป่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าต้นน้ำของชุมชน เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา  นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พลิกฟื้นผืนป่า สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอคุณธรรมผ่าต้นน้ำตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ณ หอประชุมใหญ่โรงเรียนแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อปลูกป่าฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับมอบจากราษฎรในพื้นที่ จำนวน 15 หมู่บ้าน และการสร้างฝายเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่หมู่บ้านนำร่อง บ้านกองแขกเหนือ หมู่ 7 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม เพื่อมุ่งหวังให้ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศป่าต้นน้ำของชุมชนกลับมาอุดมสมบูรณ์ดังเดิม โดยในครั้งนี้ ทำฝายประชารัฐและปลูกป่าในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 84 ไร่ จะปลูกนำร่องในกิจกรรม จำนวน 20 ไร่ กล้าไม้พันธุ์ท้องถิ่น จำนวน 4,000 กล้า และปลูกแฝก จำนวน 10,000 กล้าภายในงาน มีพิธีแสดงเจตนารมณ์ร่วมพลังขับเคลื่อนนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม แบบมีส่วนร่วม ผู้ใหญ่บ้าน 15 หมู่บ้านนำร่อง ร่วมลงนามในสัญญาประชารัฐ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงในการร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าอำเภอแม่แจ่มอย่างยั่งยืน (แม่แจ่มโมเดลพลัส) ระหว่างคณทำงานประชารัฐแม่แจ่ม สถาบันการศึกษา บริษัทเอกชน มูลนิธิ [&hellip

พิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

                      จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยมีข้าราชการ และพสกนิกรร่วมพิธีจำนวนมาก วันนี้ (28 ก.ค.59) ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการประศาสน์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหาโดยพิธีการเริ่มเวลา 08.15 น. เจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการบำนาญ สมาคม ชมรม สโมสร พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา พร้อมกัน ณ บริเวณพิธีและลงนามถวายพระพร จากนั้นในเวลา 09.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นประธานในพีธีลงนามถวายพระพร จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อด้วยพิธีสงฆ์ พิธีถวายเครื่องสักการะ [&hellip

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

                        พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ถนนคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 65 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 64 พรรษา 28 กรกฎาคม 2559 พิธีทำบุญตักบาตรฯครั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศล แด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรอยู่ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อให้สังคมเกิดความสงบร่มเย็น และสันติสุข [&hellip

ผู้ว่าเชียงใหม่ตรวจเยี่ยมภัยพิบัติ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง

ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่ตรวจเยี่ยมภัยพิบัติ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเชียงใหม่ ต.โป่งน้ำร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการภัยพิบัติ (วาตภัย อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และอัคคีภัย) ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ และตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์เตือนภัย เน้นย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนอย่างชัดเจน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการและปฏิบัติตนตามประกาศจากทางราชการอย่างเคร่งครัดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำให้ความสำคัญในการแจ้งเตือน และการจัดทำแผนเผชิญเหตุ เน้นย้ำการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างการตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีความพร้อมและให้ความร่วมมืออพยพออกจากพี้นที่เสี่ยงโดยทันทีที่ได้รับการแจ้งเตือน โดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารจากภาครัฐ การประกาศเตือนภัย จากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ อย่างใกล้ชิด หากเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นให้ปฏิบัติตนตามประกาศจากทางราชการ อย่างเคร่งครัด เพื่อลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อ.แม่อาย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อ.แม่อาย  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยบ้านจะนะ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 59 ที่ผ่านมา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและตืดตามความคืบหน้าการสร้างบ้านถาวรทดแทนบ้านหลังเดิมที่ถูกเพลิงไหม้เมื่อวันที่ 12 เมษายนที่ผ่านมา บ้านเรือนเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 57 หลังคาเรือน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการได้มอบถุงยังชีพจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางอำเภอได้รับบริจาคสิ่งของช่วยเหลือต่างๆ และได้นำเงินบริจาคซื้อวัสดุก่อสร้างบ้าน สร้างแล้วเสร็จ 5 หลัง จะเร่งสร้างให้ครบทั้ง 57 หลัง โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยมีปัญหาในการก่อสร้างคือขาดช่างในการก่อสร้าง โดยสาเหตุจากอัคคีภัยเกิดจากการเผาและลุกลามมายังบ้านเรือน โดยผู้ว่าฯได้ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาธรรมชาติรักษาป่า รักษาต้นน้ำที่ดินทำกิน.     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ถวายเทียนจำนำพรรษาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.59 ที่ผ่านมา ที่วัดแม่ริม ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแก่วัดต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำเนินการจัดโครงการ “หนึ่งใจ…ให้ธรรมะ” มอบเทียนจำนำพรรษาพระราชทานให้จังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไปถวาย ณ วัดแม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่วัดแม่ริม เป็นวัดประจำอำเภอ มีพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริม เป็นเจ้าอาวาส ภายในวัดเป็นที่ตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนสำหรับภิกษุสามเณร เรียนแบบไป-กลับ จำนวน 318 รูป     CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

พิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป

พิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน 5,000 รูป เพื่อร่วมสมโภช 60 รอบนักษัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ และเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2559 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยพระคุณเจ้า ท่านซือต้าหยวน มูลนิธิฮ่องกง และองค์กรแลกเปลี่ยนพุทธศาสนาและวัฒนธรรมโลก สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแห่ขบวนดอกบัวบูชา 10,000 ดอก จากพุทธสถานไปยังวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาสเปิดพิธีถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป กล่าวว่า งานมหกรรมถวายผ้าไตรและมหาสังฆทาน แด่พระสงฆ์ไทย 5,000 รูป เป็นความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์ไทย โดยพระพรหมเมธี เจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธ) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ และท่านซือต้าหยวน เจ้าอาวาสวัดหลินจู จังหวัดกวางตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้นำพุทธศาสนิกชนชาวจีน จำนวน 1,200 คน มาเชื่อมสัมพันธไมตีระหว่างชาวพุทธเถรวาทกับชาวพุทธมหายาน โดยจะมีการถวายผ้าไตรและมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์ไทย 5,000 [&hellip

โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

โครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 59 เวลา 09.00 น. ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  โดยมีพระธรรมมังคลาจารย์ (วิ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7  ประธานฝ่ายสงฆ์  พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์ และนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีอุปสมบทจำนวน 17 รูป ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการบรรพชาอุปสมบทในโครงการฯ มาจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  จำนวน 9 รูป และมีผู้เข้าร่วมบรรพชาสมทบอีกจำนวน [&hellip

บิ๊กตู่ เยือนเชียงใหม่ประชุมแก้ไขหมอกควันและสนับสนุนงานโครงการหลวง

บิ๊กตู่ เยือนเชียงใหม่ประชุมแก้ไขหมอกควันและสนับสนุนงานโครงการหลวง การประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. บรรยากาศการเตรียมความพร้อมในช่วงเช้าก่อนการประชุม ภายในการบริเวณงานพบว่า มีผู้เกี่ยวข้องได้แก่ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักข่าวได้มาเตรียมความพร้อมตั้งแต่ก่อนเวลา ๐๗.๐๐ น แล้ว ทั้งนี้การประชุมจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น. หลังจากนั้นพักรับประทานอาหาร ในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะกล่าวทักทายประชาชนที่มารอต้อนกรับ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เยี่ยมชมนิทรรศการการแก้ไขหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่จนถึงเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีและเดินทางกลับกรุงเทพฯ CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ 

Page 10 of 94« First...89101112...203040...Last »