Print Friendly, PDF & Email

ชวนมาเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านนี้มีของดี บ้านหนองปูดอยเต่าเชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 นายอำเภอดอยเต่า ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้ บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่หลายฝ่ายได้มาร่วมในพิธีเปิดตัวตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำลังจะพลิกโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ให้ออกไปขายนอกชุมชน มาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็นที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

โดยกระบวนการทำงานนั้น จะการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนแม่บทของรัฐบาลเป็นกรอบในการวางแนวการทำงาน 3 เรื่อง คือ 1. ดึงเสน่ห์ชุมชนที่มาจากต้นทุนต่างๆ เช่น แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ต้นทุนด้านวัฒนธรรม/ภูมิปัญญา 2.การปรับปรุงสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายการตลาด และ 3.เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนพร้อมพัฒนาแอพพลิเคชั่น (application) และช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ช่วยให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงข้อมูลชุมชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วอีกด้วย

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มร.ชม. จัดอบรมทำแผนธุรกิจ
มร.ชม. แจ้งกำหนดรับครุย บัณฑิตรุ่นที่ 39
กาดสวนแก้ว ขอเชิญร่วมประกวดข้อความสั้น ในหัวข้อ “ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา” ภายใต้โครงการ ปณิธานความดี...
ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ทเชียงรายรวมพลังแสดงความจงรักภักดีร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ...