ข่าวสังคม | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 20

Category : ข่าวสังคม

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการบริจาคโลหิต ตามโครงการ “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” โดยความร่วมมือระหว่าง กยศ. กับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งจัดขึ้น 4 หน่วยด้วยกัน โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นหน่วยที่ 4      ของโครงการและได้รับความสนใจจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ และสถาบันอื่นๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนมาก ณ ศาลาร่มโพธิ์ ศูนย์เวียงบัว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เมื่อวันที่ 21 มีนาคม2558 ที่ผ่านมา   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม. ร่วมจัดงานแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อ

มร.ชม. ร่วมจัดงานแนะแนวหางานทำและศึกษา ต่อประจำปีการศึกษา 2557 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา : มหกรรมแนะแนวหางานทำและศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2557 รวม 7 มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายภาครัฐ และส่งเสริมการมีงานทำของบัณฑิตตลอดจนการสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยความความร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น โดยจัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 – 21 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

มร.ชม.จัดพิธีส่งมอบงานผู้นำนักศึกษา

มร.ชม.จัดพิธีส่งมอบงานผู้นำนักศึกษา   กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีส่งมอบงาน และพิธีมอบเกียรติบัตร สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ / วิทยาลัยที่ได้หมดวาระการทำงาน และเข้ารับตำแหน่งใหม่ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้นำนักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเชียงใหม่เฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มร.ชม.

ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มร.ชม.   คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันกลองตึ่งโนง ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้นำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมเข้าร่วมการประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 5 รอบ (ภาคเหนือ) ซึ่งจัดโดยสำนักงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม  โดยส่งทีมเข้าร่วมการประกวดในประเภทกลองตึ่งโนง ประกอบด้วยนักศึกษาจากภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดงพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ วัฒนธรรมศึกษา ภาษาไทย เกษตรศาสตร์ และผลการประกวดชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 ณ ลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้า MAYA จังหวัดเชียงใหม่     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

“ราชภัฏสัมพันธ์” เชิญชวนประชาชน ชำระภาษี

“ราชภัฏสัมพันธ์” เชิญชวนประชาชน ชำระภาษี   รายการ “ราชภัฏสัมพันธ์” เชิญชวนประชาชน ชำระภาษี ภายใน 31 มีนาคม นี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีกร ปัญญา(ซ้ายสุด) ประธานหลักสูตรบัญชีบัญฑิตพร้อมด้วยอาจารย์กิรณา ยี่สุ่นแซม (ขวาสุด) อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี ให้เกียรติบันทึกเทปรายการ “ราชภัฏสัมพันธ์” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.5 MHz เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษี ชำระภาษีและ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91 ประจำปีภาษี 2557 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกสาขา หากไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มตามกฎหมาย  โดยมีนางสาวเสาวลักษณ์ สามแก้ว เป็นผู้ดำเนินรายการ  ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ FM 88.50 Mhz. เมื่อเร็วๆนี้   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

การอบรมหัวข้อ การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และอพยพหนีภัย

การอบรมหัวข้อ การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และอพยพหนีภัย   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558:โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย จัดการอบรมหัวข้อ “การป้องกัน ระงับอัคคีภัย และการอพยพหนีภัย” ณ ห้องดอยตุง โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก สนั่น ขันตี เป็นวิทยากรการอบรมเมื่อเร็วๆนี้     สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3

ต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3   เมื่อวันที่ 18 มีนาคม2558:มานะ จันทร์หอม ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย พร้อมทั้งฝ่ายบริหาร ให้การต้อนรับ พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพภาคที่ 3 เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย เมื่อเร็วๆนี้   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ต้อนรับ H.E. Irmawan Emir Wisnandar

ต้อนรับ H.E. Irmawan Emir Wisnandar   เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 ตัวแทนฝ่ายบริหาร โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ต้อนรับ H.E. Irmawan Emir Wisnandar เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำกรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว  เนื่องในโอกาสให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Grand Opening “Crossroad”

Grand Opening “Crossroad”    เปิดตัวอย่างอบอุ่น สำหรับร้าน Crossroad บริหารงานโดยคุณรัก หรือหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาจากบทบาทนักร้องแห่งร้านดังริมน้ำปิง สำหรับวันนี้ขอเปลี่ยนมาดมาเป็นผู้บริหารร้านอย่างเต็มตัว เอาใจคนรักดนตรี โดยคัดสรรวงดนตรีสดฝีมือเยี่ยม ให้คุณได้เพลิดเพลินในทุกจังหวะ และพร้อมเสิร์ฟด้วยอาหาร และเครื่องดื่มทุกเมนู ทุกยี่ห้อ ติดต่อสำรองที่นั่งได้ที่ 091-071-9014 และ 096-531-4026 Facebook: crossroadcm CNX NEWS รายงาน

มร.ชม. เปิดโครงการ Dance for live Beautiful Yoga

มร.ชม. เปิดโครงการ Dance for live  Beautiful Yoga   ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมBeautiful Yoga ตามโครงการ Dance for live ซึ่งจัดโดยสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีพิธีเปิดกิจกรรมเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพโดยดำเนินกิจกรรมทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 16.30 – 17.30 น. ณ ห้องมินิสตูดิโอ ขั้น 4 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 19 มิถุนายน 2558   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Page 20 of 103« First...10...1819202122...304050...Last »