world Green City & Eco – Product Exhibition 2012 | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

world Green City & Eco – Product Exhibition 2012

เข้าชมแล้ว (2,757)
Print Friendly, PDF & Email

world Green City & Eco – Product Exhibition 2012

เปิดตัวพร้อมรับนักท่องเที่ยว เน้นส่วนจัดแสดงนวัตกรรมสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อม

          ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานให้เกียรติเป็นประธานการเปิดงาน GreenEXPO 2012 World Green City & Eco Product Exhibition 2012 อย่างเป็นทางการ ณ เชียงใหม่เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานจากหลายประเทศที่มาร่วมงาน

          ในการนี้ ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรศ.ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกันชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ซึ่งมุ่งหวังตอบสนองความต้องการด้านพลังงานของประเทศ ในการผลักดันนโยบายพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน ทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันในภาคการผลิตและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ รวมทั้งมีความมั่นคงด้านพลังงานบนฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก

สำหรับการจัดแสดงงานแบ่งออกเป็น 3 โซน  ด้วยแนวคิดชุมชนต้นแบบเพื่อความอยู่รอดในอนาคต โดยการรักษาสมดุลของระบบธรรมชาติ พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่  โซน A “ชุมชนฉลาด” (Smart  Community) แสดงถึงชุมชนต้นแบบของการดำรงชีวิตแบบครบวงจร เป็นที่อยู่อาศัยและทำการเกษตร ออกแบบอาคารและบ้านพักอาศัยอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการพึ่งพาระบบธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานทำกสิกรรมฟาร์มอินทรีย์ มีพื้นที่สีเขียวและแหล่งนันทนาการ โซน B จัดเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และการฝึกอบรมให้กับทุกหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยตัวอาคารและห้องประชุมที่มีเอกลักษณ์ เน้นมีการออกแบบที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงาน ซึ่งเรียกพื้นที่นี้ว่า “สถาบัน สีเขียว” (Green Institute) และโซน C “นิทรรศการเวิลด์ กรีน ซิตี้”                      (World Green City & Eco-Product  Exhibition 2012) แสดงศูนย์กลางการนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระบวนการผลิตโดยลดก๊าซเรือนกระจก รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีสีเขียวทั้งในด้านการเกษตร อาหาร ที่อยู่อาศัย สุขภาพ อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากส่วนจัดแสดงต่าง ๆ ภายในงานได้มีการรวบรวมตัวแทนจากหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน ให้นำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สีเขียว นวัตกรรม ด้านพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงานภายในงานนิทรรศการยังมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประชุมสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ การอบรมหลักสูตรระยะสั้น และการสัมมนาเผยแพร่งานวิจัย ดังนี้ รอบ 09.00 – 10.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. ฐานเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อแสงสว่าง รอบ10.00-11.00น. และ 14.00 -15.00 น. ฐานการเรียนรู้เซลล์แสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร รอบ 11.00-12.00 น. -15.00 -16.00 น. ฐานการเรียนรู้ระบบไฟฟ้าชุมชนแบบกระแสตรง นอกจากนี้ยังมีฐานการเรียนรู้ระบบเกษตรอินทรีย์ ฐานการเรียนรู้โมเดลจำลองถังหมักแก๊สชีวภาพ  เชียงใหม่เวิลด์กรีนซิตี้ทัวร์  ซึ่งจัดตลอดทั้งวันอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมส่วนจัดแสดง world Green City & Eco – Product Exhibition 2012 ได้จนถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ณ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-885-871 หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์www.adicet.cmru.ac.th/greenexpo2012

เหมียว – พัชริดา เขียวขุนเนิน
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ  รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

World Green City & Eco-Product Exhibition 2012

เข้าชมแล้ว (928)
Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงพลังงาน จับมือ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มร.ชม.

นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมความคืบหน้า World Green City &  Eco-Product Exhibition 2012 

 

ดร.ทวารัฐ  สูตะบุตร  รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และรศ.ดร.วัฒนพงศ์  รักษ์วิเชียร  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมความคืบหน้าสถานที่จัดงานแสดงนิทรรศการนานาชาติ World Green City &  Eco-Product Exhibition 2012  ซึ่งถูกเนรมิตขึ้นบนพื้นที่กว่า 300 ไร่ ณ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 30 พฤศจิกายน 2555

สำหรับภายในสถานที่จัดงานมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนจัดแสดงด้วยกัน ประกอบด้วยโซน A คือ                โซนชุมชนฉลาด (smart Community)  ต้นแบบการดำรงชีวิตแบบครบวงจร และสามารถพึ่งพาตนเองได้ และมุ่งสู่การใช้พลังงานทดแทนทั้งชุมชนเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานโดยใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบกระแสตรงปรับวีถีชีวิตให้สอดคล้องกับธรรมชาติจากการใช้พลังงานทดแทน  โดยภายในโซนนี้ประกอบไปด้วย ห้องประชุม Smart Com ทำขึ้นจากวัสดุหิน ดิน ทราย ที่มีอยู่ภายในท้องถิ่น ร้านอาหาร Smart Com ต้นแบบร้านอาหารระบบธุรกิจชุมชนแบบหมุนเวียน Green Cottage บ้าน A1 ซึ่งเป็นบ้านคาร์บอนต่ำยึดหลักการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้อย่างคุ้มค่า บ้านเพชร บ้านประหยัดพลังงานทรง 5 เหลี่ยม ที่ใช้โฟมเป็นวัสดุในการก่อสร้างโดยมีลักษณะพิเศษคือใช้วัสดุเม็ดโฟมผสมคอนกรีตป้องกันความชื้นซึมเข้าสู่ตัวบ้าน  บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ใช้ต้นทุนและแรงงานในการสร้างต่ำ โครงบ้านเป็นเหล็ก ส่วนประกอบตัวบ้านเป็นไม้ ทั้งยังนำพิชผักสวนครัวแบบเถาเลื้อยมาปลูกเพื่อคลุมบ้านเพื่อป้องกันความร้อนถ่ายเทเข้าบ้าน บ้าน 240 VDC บ้านต้นแบบที่ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า 240 VDC ซึ่งดัดแปลงเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ได้ใช้งานได้ระบบคือระบบ AC และ DC ร้านสะดวกซื้อ Sixty Mart การจำลองธุรกิจชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้ทดลองทำธุรกิจ ร้านกาแฟ Green Coffee เป็นตัวอย่างธุรกิจชุมชนอีกรูปแบบหนึ่งที่ให้คนในชุมชนมีโอกาสเรียนรู้การทำกาแฟเพื่อสร้างอาชีพและรายได้อย่างต่อเนื่อง ฟาร์ม  ฟาร์มปลอดสารพิษที่สร้างความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน มีระบบการให้น้ำแบบประหยัดเพื่อใช้ในการเกษตร นอกจากนี้ในโซนนี้ยังมีระบบสายส่งชุมชนแบบกระแสตรงด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อจ่ายเป็นระบบสายส่งชุมชนให้กับภาระทางไฟฟ้าของสำนักงาน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านค้า ฟาร์ม และบ้านพัก บนพื้นที่ 2 ไร่

 

นอกจากนี้ ยังมีโซน B สถาบันสีเขียว (Green Institute) สถาบันการศึกษาที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกอบรมสัมมนาให้กับทุกหน่วยงานทั่วโลก ตัวอาคารและห้องประชุมมีการออกแบบที่หลากหลายทั้งรูปทรงและวัสดุก่อสร้าง การสร้างเน้นการประหยัดพลังงานและมีความกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างสมดุล ประกอบด้วยสำนักงาน adiCET ออกแบบและสร้างโดยเน้นหลักของการประหยัดพลังงานด้วยการใช้โฟม EPS ภายในสำนักงานมี 3 ชั้น โดยชั้นบนใช้เป็นห้องประชุมสัมมนาชั้นกลางใช้เป็นที่ปฏิบัติงานของนักศึกษาในการค้นคว้าและทำวิจัย ห้องประชุมหลังเต่า (ใบตองตึง) ห้องประชุมอาคารเปิดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ภายนอกได้ 360 องศา ลักษณะพิเศษคล้ายหลังเต่า 2 อันซ้อนทับกันมีการสานเหล็กสอดรับตามความโค้งเพื่อความแข็งแรง เน้นความเป็นธรรมชาติ และ ห้องประชุมกระบอกยึดหลักของการประหยัดพลังงานในการก่อสร้างได้มากกว่าร้อยละ 50 ทีเดียว และส่วนจัดแสดงสุดท้าย ใน โซน C นิทรรศการสีเขียว (Greenand Eco-Product Exhibition) นิทรรศการและศูนย์กลางการนำเสนอธุรกิจและผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ รวมทั้งหอประชุมบ้านนก รูปทรง 5 เหลี่ยม หอประชุมที่สร้างขึ้นโดยยึดหลักการประหยัดพลังงานลดแรงตกกระทบของแสง ซึ่งส่วนจัดแสดงทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และพร้อมต้อนรับประชาชนและนักท่องเที่ยว ในวันที่ 10 -20 ธันวาคม 2555  ณ เชียงใหม่เวิล์ด กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่แน่นอน

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่              หมายเลขโทรศัพท์ 053-885-871 หรือทางเว็บไซต์ www.adicet.cmru.ac.th

ข่าวโดย

นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน

นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

โทรศัพท์ 053-885-397

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: