Print Friendly, PDF & Email

Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน

 

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ในชุมชนของตนเอง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

 

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 25 อำเภอ จำนวน 42 หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนา 420 ผลิตภัณฑ์ และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 135,506,800 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อกระจายรายได้ให้ชุมชน หมู่บ้าน บนพื้นฐาน เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน

ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและออกบูทของแต่ละชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่โดดเด่น จำนวน 10 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรม แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิตของแต่ละชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร แกนนำหมู่บ้าน และหน่วยงานภาคีการพัฒนา จำนวนกว่า 310 คน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: