เศรษฐกิจ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 5

Category : เศรษฐกิจ

สินค้าผ่านการคัดเลือกโครงการ CMhotdeal ลุยงานขายออนไลน์

สินค้าผ่านการคัดเลือกโครงการ CMhotdeal ลุยงานขายออนไลน์ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 หลังจาก จังหวัดเชียงใหม่ ผุดโครงการ CMhotdeal ตอบรับกระแส Digital Marketing และได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา โดยผศ.ปฐม ปฐมธนพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายธนกร สมฤทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการได้สานต่อโดย คัดเลือกผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 20 ราย   โดยผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเป็นที่ต้องการของตลาด จำแนกได้ 9 กลุ่มได้แก่ 1. GOLF 2.  Wedding / Honeymoon 3.  Health and Wellness 4. Ecotourism 5. ศาสนาและวัฒนธรรม 6. อาหาร 7. ผลิตภัณฑ์ OTOP และงานหัตถกรรม 8. พื้นที่ชุมชนท้องถิ่นที่มีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต 9. กลุ่มสินค้าท่องเที่ยวตาม Theme , Tread ที่เป็นกระแส   ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นศักยภาพในการพัฒนาในเชิงธุรกิจ และในปัจจุบัน รูปแบบการค้าการขายมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะ Social network ต่าง [&hellip

Let Chiang Mai Longstay Take Care of You

จังหวัดเชียงใหม่ โดย สำนักงานพาณิชย์จับมือสมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ รุกจัดประชุมนานาชาติเชียงใหม่ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ชูศักยภาพรองรับการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว ในธีม “Let Chiang Mai Longstay Take Care of You” นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าตามที่รัฐบาลมีนโยบายสำคัญด้านเศรษฐกิจ ในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาสโดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC ในปลายปีนี้ ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพ และการรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย เพื่อประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางทางด้านสุขภาพของเอเชีย ภายใต้การส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ซึ่งธุรกิจบริการสุขภาพของไทย ซึ่งได้แก่การบริการทางการแพทย์ นวดแผนไทย สปา สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เป็นธุรกิจที่ได้มีการพัฒนาสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในการผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณค่า และคุณภาพสูง เพื่อสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศปีละนับหมื่นล้าน จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีธุรกิจบริการสุขภาพและผู้ประกอบธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ ซึ่งได้แก่การบริการทางการแพทย์     ทันตกรรม สปา นวดแผนไทย สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สุขภาพ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถสร้างรายได้ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ปีละหลายพันล้านบาท จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน การผลิต การให้บริการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ให้กับธุรกิจบริการสุขภาพของจังหวัดเชียงใหม่ และได้มอบหมายให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามรถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาด และเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุภาพจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างความมั่นคงทางการตลาดและเพิ่มมูลค่าการค้าธุรกิจบริการสุภาพจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะส่งผลให้การส่งเสริมธุรกิจบริการสุขภาพบรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยในปีนี้ได้กำหนดจะจัดการประชุมบริการสุขภาพนานาชาติเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 (The [&hellip

เปิดตัวโครงการเสริมเขี้ยวเล็บด้านการออกแบบ

“โครงการพัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชนเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น”    เปิดตัวโครงการเสริมเขี้ยวเล็บด้านการออกแบบ การตลาด ดันสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกเชียงใหม่ สู่เวทีโลก เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 – เวลา 10.30 น. นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปเป็นประธานในงานสัมมนาเปิดตัวโครงการ “พัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” กิจกรรม “การผลิต ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ณ ห้องเชียงแสนโรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตกรรมภาคเหนือ ภายในงานมีองค์กรพันธมิตรมาร่วมออกบูธแสดงสินค้า โดยมีผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่มาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน ที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่มโดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการของตลาด ASEAN  และตลาดต่างประเทศ ในช่วงบ่ายผศ.ดร. โชคอนันต์ บุษราคัมภากร อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้บรรยายในหัวข้อ “ความจำเป็นต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแข่งขันในตลาด”  เพื่อให้ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมสัมมนา ในช่วงท้ายของการสัมมนา มีการรับสมัครและคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การผลิต ผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์” ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายนที่จะถึงนี้ โดยผู้ประกอบการที่เข้ารับการอบรมจะได้รับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการตลาด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และวางแผนกลยุทธทางการตลาดเพื่อเตรียมส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว นอกจากจะมีการจัดแสดงเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ยังจะนำไปจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทางโครงการ ฯ จะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดไปร่วมออกงานแสดงสินค้า ณ สถานที่จัดงาน  ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถเพิ่มยอดขาย ยอดสั่งซื้อได้ไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้ ภายในงานมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 40 ผู้ประกอบการ และจะมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในเว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่  1 ต่อไป. สำนักข่าว CNX [&hellip

เชียงใหม่ ผลักดันผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก

เชียงใหม่ ผลักดันผู้ประกอบการสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึก  พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น มุ่งสู่ตลาด ASEAN +6 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ได้มีการจัดงานแถลงข่าวโครงการ “พัฒนารูปแบบและเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน เชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น” ขึ้น ณ ห้างสรรพสินค้าเมญ่า จังหวัดเชียงใหม่ โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสมาคมผู้นำเข้าและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ นายกอบชัย   สังสิทธิสวัสดิ์  รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวว่า เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าหัตถกรรมและของที่ระลึกในจังหวัดเชียงใหม่  ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีเอกลักษณ์และมีมูลค่าเพิ่ม โดยเชื่อมโยงกับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความต้องการของตลาด ASEAN+6  โดยเฉพาะตลาดจีนกับญี่ปุ่น ทั้งนี้ เนื่องจากภาพรวมรายได้สินค้าหัตถกรรมของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นสัดส่วนรายได้หลักสำคัญส่วนหนึ่งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถสร้างรายได้ปีละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท แต่ก็พบกับความท้าทายหลายด้าน อาทิ ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น และการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นระดับนานาชาติ เป็นต้น  จึงริเริ่มโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนและเปิดช่องทางด้านการตลาด ให้สามารถเชื่อมโยงตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศ โดยผ่าน “การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (Chiang Mai Craft Identity Design Workshop 2015) ระยะเวลา 3 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โครงการดังกล่าวจะมีการจัดสัมมนาแนะนำโครงการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องเชียงแสน ชั้น 3 โรงแรมดวงตะวัน [&hellip

ชมทางจักรยานที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ 20 ล้านบาท : ก่อนเปิดอีก 9 เส้นทางน่าปั่น

ชมทางจักรยานที่สวยที่สุดในเชียงใหม่ 20 ล้านบาท : ก่อนเปิดอีก 9 เส้นทางน่าปั่น เชียงใหม่เตรียมเปิดทางจักรยานที่ผมดูแล้วน่าจะสวนที่สุดในเชียงใหม่คือเส้นทาง ”ห้วยตึงเฒ่า-ศุนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ ” เพราะมีฉากหลังเป็นดอยสุเทพ และอาคารศูนย์ประชุมที่มีสถาปัตยกรรมล้านนา ประการสำคัญคือน่าจะมีความปลอดภัยมากด้วย เพื่อจะเชื่อมไปยังแหล่งทะเลสาบใกล้เมืองมากที่สุดคือห้วยตึงเฒ่า นักปั่นสามารถปั่นและสูดอากาศได้เต็มปอดด้วยงบประมาณกว่า 20   ล้านบาท   เส้นทางนี้ระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเพื่อจักรยานโดยเฉพาะ  และเป็นเส้นทางที่เหมาะสมอย่างยิ่งแก่การท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ เป็นการก่อสร้างขนาบไปกับคลองส่งน้ำถนนสายสนามกีฬาสมโภชน์เชียงใหม่ 700 ปี    เส้นทางที่ทำขึ้นใหม่นี้จะมีการแบ่งเป็น 2 ช่องทาง คือ ช่องทางสำหรับจักรยาน และช่องทางสำหรับผู้วิ่ง หรือเดินออกกำลังกาย โดยช่องทางสำหรับจักรยานจะมีทั้งขาไปและขากลับ มีความกว้าง 1.5 เมตร  และมีการแยกช่องทางจักรยานขนานไปกับถนนคลองชลประทาน  ทำให้มีความปลอดภัยสูงกว่าช่องทางจักรยานอื่นๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ไม่สามารถขยายถนนออกไปได้จนทำให้ผู้ใช้จักรยานมีความเสี่ยงสูง  คาดว่าเส้นทางนี้จะเปิดครบทั้งสายภายในช่วงกลางเดือนมิถุนายนนี้   นอกจากนั้นเชียงใหม่ยังมีมีเส้นทางจักรยานที่กำลังจะจะจัดทำอยู่ 4 เส้นทาง  เส้นทางแรก รอบคูเมืองเชียงใหม่ รวมระยะทาง 13.5 กิโลเมตร ต้องใช้งบประมาณ 8 ล้านบาท  เส้นทางที่สอง เวียงกุมกาม อ.สารภี ระยะทาง 9.7 กิโลเมตร  งบประมาณ 3.7 ล้านบาทเศษ  ซึ่งสองเส้นทางแรกเป็นเส้นทางในประเภทเขตเมืองและชุมชน ส่วนเส้นทางที่สาม  เป็นเส้นทางประเภทเส้นทางสาธารณะและท่องเที่ยว คือเส้นทางสายพืชสวนโลก-พระธาตุดอยคำ-ไนท์ซาฟารี  ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตรเศษ [&hellip

จากธุรกิจขนาดย่อม….สู่ธุรกิจระดับสากล

จากธุรกิจขนาดย่อม….สู่ธุรกิจระดับสากล   สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ร่วมกับสโมสรธุรกิจคริสเตียนเชียงใหม่ ได้จัดสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “จากธุรกิจขนาดย่อม….สู่ธุรกิจระดับสากล” (From Micro Business to Million $ Enterprise) โดยในการสัมมนาครั้งนี้ ทางสถานทูตฯ ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียง คุณ Nell Merlino ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวางรากฐานธุรกิจขนาดย่อม เจ้าของรายการโทรทัศน์ที่เป็นรู้จักในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งเธอยังเป็นส่วนสนับสนุนและทำโครงการในการผลักดันนักธุรกิจหญิงให้สามารถขยายฐานธุรกิจจนประสบความสำเร็จมาแล้วทั่วโลก งานสัมมนาครั้งนี้จะเน้นเรื่องกรณีศึกษาที่น่าสนใจมากมายจากประสบการณ์ตรงของเธอผู้นี้ โดย ทางสถานทูตฯ มีจุดประสงค์การจัดงานเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจให้กับเยาวชน และผู้ประกอบการที่สนใจ อีกทั้งต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจสตรี หรือผู้ประกอบการรายย่อย ให้สามารถผลักดันธุรกิจนั้นจนกลายเป็นระดับรายใหญ่หรือระดับสากลได้ นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากคุณรัตนากร ศิริรัตน์ อุปนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย (เชียงใหม่) และคุณอัมพร กมลโกมุท Co Founder of CEC Language Computer Schools ร่วมแชร์ประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เพื่อเป็นแรงบันดาลให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาในการต่อยอดความรู้และการทำธุรกิจต่อไป Nell Merlino   Nell Merlino is a leading advocate and expert on women’s business leadership and empowerment who appears regularly on national TV, in leading print outlets and [&hellip

การสัมมนาวิชาการ ในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน”

การสัมมนาวิชาการ ในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” ภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือให้เติบโตอย่างยั่งยืน   สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ จัดโครงการสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐบาลและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดวิธีการ ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวยังยืนและให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจำนวนมาก วันนี้ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการสัมมนาวิชาการภายใต้แนวคิดสร้างธุรกิจท่องเที่ยวและบริการภาคเหนือ ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในชื่อเรื่อง “เที่ยววิถีไทย เศรษฐกิจก้าวหน้า ล้านนายั่งยืน” โดยมี ดร.ศราวุฒิ. ศรีศกุน ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐบาลและเอกชนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแผนงานและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดวิธีการ ที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวยังยืนและให้เกิดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือเนื่องจากเศรษฐกิจไทยปรับตัวลดลงในช่วงปี 2556 ต่อเนื่องมาปี 2557 และ 2558 ซึ่งเป็นผลมาจากสภาพเศรษฐกิจทั้งในและต่างประเทศมีความผันผวนซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำลังซื้อภายในประเทศ การลงทุนไปจนถึงการส่งออก และที่สำคัญคือมีผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยตรงทำให้ภาคธุรกิจ เกือบทุกแขนงต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจ ซึ่งถึงแม้ว่าปัจจุบันบรรยากาศการบริโภคมีทิศทางดีขึ้นแต่ด้วยปัญหาที่สั่งสมมานานจึงยังทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศฟื้นตัวล่าช้ากว่าที่ควรเป็น จากนโยบายของรัฐบาลที่ ต้องการจะดึงรายได้จากการท่องเที่ยวมาเป็นรายได้หลักของประเทศ ประกอบกับพื้นที่ทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความโดดเด่น และเป็นมรดกวัฒนธรรมสืบทอดกันมาช้านาน เป็นที่ดึงดูดของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทำให้อยากเดินทางมาเยือนอยู่เสมอ จึงเล็งเห็นว่าใน 8 จังหวัดท่องเที่ยวภาคเหนือตอนบนตั้งแต่ เชียงใหม่ [&hellip

KTC ออกแคมเปญ “โอะฮาโย โกเจแปน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี !!!

KTC  ออกแคมเปญ “โอะฮาโย โกเจแปน ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี !!!   KTC  เดินหน้ารุกธุรกิจภูมิภาค จับกระแสใช้จ่ายสมาชิกหัวเมืองใหญ่ทั่วประเทศ ล่าสุดยกทีมการตลาดบุกเชียงใหม่ ศูนย์รวมธุรกิจภาคเหนือ จับมือ 4 ร้านอาหารยอดนิยม คือ เดอะกู๊ดวิว บาร์ แอนด์ เรสทัวรองท์ , เดอะ กู๊ดวิว วิลเลจ เรสทัวรองท์ แอนด์ คาราโอเกะ , วอมอัพ คาเฟ่ และเอ็นนอร์เม่ เฮ้าส์ ออฟ เบียร์ มอบส่วนลดพิเศษ 10 %  ตลอดปี พร้อมออกแคมเปญ “โอะฮาโย โกเจแปน” ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี สมาชิกลุ้นรางวัลแพ็คเกจท่องเที่ยวมูลค่ารวมกว่า 480,000 บาท และ รับส่วนลดอาหารจานเด็ด KTC Signature Dish 50 % คาดกระตุ้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตไม่ต่ำกว่า 30 % นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้อำนวยการ ธุรกิจบัตรเครดิต KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ KTC ได้เริ่มใช้กลยุทธ์รุกธุรกิจภูมิภาคตั้งแต่ต้นปี 2557 [&hellip

(ธปท.)ออกธนบัตรชนิดราคา 100 แบบใหม่ใช้วันที่ 26 ก.พ.นี้

(ธปท.)ออกธนบัตรชนิดราคา 100 แบบใหม่ใช้วันที่ 26 ก.พ.นี้ นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า  ธปท.จะนำธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่ ออกใช้วันที่ 26 ก.พ.58 โดยธนบัตรนี้มุ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จึงออกแบบให้แสดงถึงพระราชกรณียกิจอันสำคัญของพระองค์ รวมทั้ง ยังพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม และมีเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้บกพร่องทางสายตาสามารถตรวจสอบได้โดยง่าย ทั้งด้วยตนเองและด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร โดยธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่นี้สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศและธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ธนบัตรชนิดราคา 100 บาท แบบใหม่(แบบ 16) มีขนาดและสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน(แบบ 15) คือ ความกว้าง 72 มิลลิเมตร และความยาว 150 มิลลิเมตรและสีโดยรวมเป็นสีแดงซึ่งมีลักษณะต่อต้านการปลอมแปลงที่สำคัญ ประกอบด้วย 1. ลายน้ำ ลายน้ำพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลข “๑๐๐” มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนทั้งสองด้านเมื่อยกส่องกับแสงสว่าง 2. ตัวเลขแฝง ลายประดิษฐ์สีทองแดง ภายในมีตัวเลข “100” ซ่อนไว้ ซึ่งมองเห็นได้เมื่อเอียงธนบัตรเข้าหาแสงสว่าง โดยมองผ่านจากมุมล่างซ้ายเข้าหากึ่งกลางธนบัตร 3. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเขียว เมื่อพลิกเปลี่ยนมุมมองจะเห็นแถวตัวเลข “100”สลับกับลายประดิษฐ์ในแนวตั้ง เป็นสีเหลือบเขียว  4. [&hellip

วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน

                   มร.ชม. เจ้าภาพวิทยาการจัดการวิชาการ 2015 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาการจัดการวิชาการ2015:วิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน” ภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร์ นิทรรศการผลงานวิจัย การปาฐกถาพิเศษโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์ เรื่องวิจัยเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยด้านเศรษฐกิจชุมชน คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัยจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2558  ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส  ถนนช้างคลาน  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   https://www.facebook.com/media/set/?set=a.731081083672258.1073742392.204239763023062&type=1   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Page 5 of 25« First...34567...1020...Last »