เศรษฐกิจ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 4

Category : เศรษฐกิจ

“เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 59”10 – 14 เมษายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 17.00 น. ณ บ้านถวาย

ยกระดับการตลาดเชิงรุกของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ภายใต้หัวข้อ “เทศกาลหัตถกรรมล้านนา 59 : Amazing เหนือ Fair2016” กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (สทกจ.ชม) จัดดำเนินกิจกรรมการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนบ้านถวายจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดให้ได้มาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาเชิงพาณิชย์ เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน และเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวด้านหัตถกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้มีนโยบายเสริมสร้าง และเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของประเทศ และส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งเน้นการสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ ให้สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมีเอกลักษณ์โดดเด่น หรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพ รวมทั้ง การพัฒนา แหล่งท่องเที่ยวเดิม เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจโดยรวม และความจำเป็นในการปรับตัว และเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ.  2559การที่ผู้ประกอบการบ้านถวาย ได้มีการรวมกลุ่มกันทำกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการตลาดให้แก่สินค้าหัตถกรรม และส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลประเพณีปี๋ใหม่เมือง ที่จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนเชิญชวนผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัด ได้แก่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มาร่วมกิจกรรมการตลาดในครั้งนี้ด้วยนั้น จึงเป็นการทำกิจกรรมการตลาดที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดี นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ [&hellip

พัฒนารูปแบบสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว ( Healthy long stay Model)

พัฒนารูปแบบสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว ( Healthy long stay Model) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดสัมมนาพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว (Healthy long stay Model) เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบริการต่างๆให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพำนักในจังหวัดเชียงใหม่เป็นระยะเวลานาน เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ นายพุฒพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานสัมมนาพัฒนารูปแบบการบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว (Healthy long stay Model) ภายใต้โครงการส่งเสริมตลาดบริการสุขภาพสู่สากล 2559 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบและเกณฑ์การบริการสุขภาพรองรับการพำนักระยะยาว รวมถึงเปิดรับสมัครกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ด้านนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 รัฐบาลได้มีมติส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบพำนักนักระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพำนักในประเทศไทยเกิน 30 วันขึ้นไป โดยมุ่งเน้นการจัดการท่องเที่ยวสำหรับ กลุ่มนักท่องเที่ยว 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวในฤดูหนาว รวมถึงผู้ที่มารักษาสุขภาพเป็นครั้งคราว กลุ่มนักท่องเที่ยวหลังเกษียณ อายุ 50 ปี ขึ้นไป กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา ปละกลุ่มนักกีฬาที่เข้ามาฝึกซ้อมในประเทศไทย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มีศักยภาพ มีสิ่งจูงใจและอำนวยความสะดวกที่เกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยว ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท่องถิ่น ในการต้อนรับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีศักยภาพความพร้อมในด้านการบริการสุขภาพที่โดดเด่น มีคุณภาพ มาตรฐาน เอกลักษณ์ มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ [&hellip

เปิดตัวสายการบิน BUDJET LINES เครื่องบินเช่าเหมาลำ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เปิดตัวสายการบิน BUDJET LINES เครื่องบินเช่าเหมาลำ เพื่อความเป็นส่วนตัวของคุณ วันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. นายทศพลวงศ์กิติกร ประธานสายการบิน บัดเจ็ตไลน์ Low Cost Airline นายนพดล จรภักดิ์ ผู้บริหารสายการบินฯ ร่วมแถลงข่าวการเปิดตัวสายการบินเป็นครั้งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ นายพรชัย จิตรนวเสถียร นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ประกอบการการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ภายในงานจะได้มีการสาธิตการบินโดยเครื่องบินเล็กซึ่งเป็นเครื่องบินที่จะให้บริการจริง โดยมีเส้นทางการบินชม ทัศนียภาพทางอากาศของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง วันละ 10 เที่ยวบิน ขึ้นบินครั้งละ 30 นาทีทุกวัน รวมทั้งมีการให้บริการให้เช่าเหมาลำทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สายการบิน budget lines low cost airline สายการบินราคาประหยัดก่อตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2556 โดยบริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ตจำกัดได้รับอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ (AOL) เลขที่ 1/2557 ให้บริการแบบเช่าเหมาลำราคาประหยัด จากสนามบินดอนเมืองสู่จุดมุ่งหมายปลายทางทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้ยังให้บริการเช่าเหมาลำสำหรับการเดินทางส่วนตัวสำหรับการให้บริการแก่โรงแรม 5 ดาว ในสโลแกนที่ว่า “ปลอดภัย ย่นเวลา ประหยัด สะดวกสบาย” นายทศพลเปิดเผยอีกว่า เราเน้นให้ความปลอดภัยจากการที่เรามีเครื่องบินที่มี 2 เครื่องยนต์มีนักบินที่มีชั่วโมงบินสูงพร้อมทีมช่างที่มากด้วยประสบการณ์ที่คอยดูแลสมรรถภาพเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา และทางบริษัท [&hellip

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปรับกลยุทธ์ทำแผนแม่บท 5 ปีท่องเที่ยว Long Stay

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปรับกลยุทธ์ทำแผนแม่บท 5 ปีท่องเที่ยว Long Stay          กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ปรับกลยุทธ์ทำแผนแม่บท 5 ปีท่องเที่ยว Long Stay เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มุ่งไปสู่มาตรฐานในระดับสากลของการม่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว วันที่  16 มี.ค. 59 ที่ห้องเชียงแสน อาคารศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก อ.เมืองเชียงใหม่  นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬา จ.ชม.เป็นประธานเปิดสัมมนาการพัฒนาธุรกิจ Long Stay ภาคเหนือรองรับกลุ่มผู้พำนักระยะยาวนานาชาติ โดยความร่วมมือของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หอการค้า จ.ชม. สนง.ทกจ.ชม. รวมทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยวสถาบันวิจัยสังคม มช. ซึ่งได้รับเกียรติจากกงสุลใหญ่ญี่ปุ่นประจำนครเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน 1 และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่ด้านตลาดท่องเที่ยวแบบ Long Stay ที่จะแสดงศักยภาพด้านการเป็น Hup ท่องเที่ยว ธุรกิจบริการด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุนานาชาติ ให้นำไปสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ Long Stayของประเทศไทย ที่พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในหลายภูมิภาคทั่วโลก ท่ามกลางผู้ประกอบการ  4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1จาก จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.ลำพูน และ จ.ลำปางเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เนื่องจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดนเฉพาะชาวญี่ปุ่นและประเทศตะวันตก ดังนั้นจึงต้องมีการจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาLong Stay ระยะ 5 ปี(พ.ศ.2560-2564) เพื่อเป็นทิศทางในการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือในอนาคตด้วย โดยจะมุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาความพร้อมธุรกิจบริการสุขภาพ และการเรียนรู้วัฒนธรรมล้านนนาเป็นจุดขาย ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพ มีสถานบริการทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐานสากลรวมทั้งแหล่งบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ ทำให้เอื้อต่อการดึงดูดชาวไทย และชาวต่างชาติให้เดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้นจึงได้มีการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการกลุ่ม Long Stay และกลุ่มผู้เกษียณอายุ ก็จะทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เราสามารถอยู่ร่วมกันได้ ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงด้านที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวก – โครงสร้างพื้นฐาน กฎระเบียบ ด้านการบริการจัดการด้านการท่องเที่ยว และด้านการบริการการแพทย์ สาธารณสุข Welnessเป็นต้น   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

มช.นำเสนอผลการพัฒนาระบบขนส่งรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวทั้ง 4 จว.ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน

มช.นำเสนอผลการพัฒนาระบบขนส่งรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยวทั้ง 4 จว.ภาคเหนือตอนบนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559ณ  ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดการประชุมนำเสนอผลการศึกษากิจกรรมการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558โดย นายกฤษณ์ ธนาวณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดงานและนำเสนอภาพรวมของโครงการโดย อาจารย์ ดร.วราภรณ์   ดวงแสง   หัวหน้าโครงการ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระบบขนส่งสาธารณะรองรับธุรกิจ MICE และการท่องเที่ยว Northern Smart  Mice & Tourism ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2558 เพื่อวิเคราะห์ระบบขนส่งสาธารณะ และการเชื่อมโยงระบบขนส่งสาธารณะรองรับกิจกรรม การจัดประชุมและนิทรรศการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง ตลอดจนดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ และโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบของสื่อที่เหมาะสม โดยในโครงการนี้ได้ทำการศึกษาการประชุม 4 ประเภทได้แก่ การประชุมองค์กร (Corporate Meetings) = M คือ การจัดประชุมวางแผนงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในบริษัท หรือการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มห่วงโซ่อุปทานและกลุ่มลูกค้า การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล (Incentive) =I คือ การให้รางวัลหรือตอบแทนเป็นรางวัลสำหรับความสำเร็จหรือผลงาน ซึ่งโดยทั่วไปบริษัทจะจ่ายให้กับพนักงานที่ประสบความสำเร็จในการขายหรือปฏิบัติหน้าที่เพื่อเดินทางไปท่องเที่ยวหรือพักผ่อนในประเทศหรือต่างประเทศ การประชุมนานาชาติ (Convention) [&hellip

เทพพยอมกรุ๊ปเปิดตัว PING CONDOMINIUM ตอบโจทย์ที่พักอาศัยในเมืองเชียงใหม่อย่างลงตัว

เทพพยอมกรุ๊ปเปิดตัว PING CONDOMINIUM ตอบโจทย์ที่พักอาศัยในเมืองเชียงใหม่อย่างลงตัว   เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2558 ทางเทพพยอมกรุ๊ปจึงได้จัดงานเพื่อเป็นการขอบคุณผู้มีอุปการคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานกว่า 30 ปี ของธุรกิจในเครือ และเปิดตัวคอนโดมิเนียมโครงการ “PING CONDOMINIUM – THE CENTER PIECE” ณ Ping Condominium บริเวณตลาดต้นพยอม 2 พร้อมมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่จอง Ping Condominium ในงานจะได้รับทองคำ 2 สลึง 1 เส้น และส่วนลดเงินสดกว่า 200,000 บาท โดยในงานมีการแนะนำโครงการภายใต้การดูแลของเทพพยอมกรุ๊ป การเยี่ยชมคอนโดมิเนียม งานเลี้ยงรับรอง และมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรับเชิญ คุณมิณฑิตา วัฒนกุล หรือคุณมินท์ AF และลุ้นรับของรางวัลในงานเพื่อเป็นการขอบคุณอุปการคุณที่มีให้เทพพยอมกรุ้ป มาโดยตลอด ด้วยความภาคภูมิใจในเสน่ห์แห่งความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการมองการณ์ไกลถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่ เทพพยอมกรุ๊ป มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแหล่งเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่ชาวเชียงใหม่ เทพพยอมกรุ๊ป โดยการเริ่มดำเนินการของคุณสุรินทร์ ตั้งสุทธิธรรม ซึ่งมีความเข้าใจในวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามา ในปี 2525เทพพยอมกรุ๊ปจึงได้เริ่มต้นธุรกิจตลาดต้นพยอมเพื่อเป็นแหล่งในการจับจ่ายใช้สอย และกระจายรายได้ภายในจังหวัด และจากการตอบรับที่ดีทั้งจากนักท่องเที่ยว ต่อมาในปี 2533 โรงแรมพิงค์พยอม จึงได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อรองรับในด้านการพักผ่อนและความสะดวกสบายในการเดินทางทั้งจากสนามบินเชียงใหม่และตลาดต้นพยอมแหล่งของฝากขึ้นชื่อ จากจุดเริ่มต้นนั้น จนถึงวันนี้กว่า 30 ปี ที่เทพพยอมกรุ๊ปได้สั่งสมประสบการณ์ด้านการก่อสร้าง [&hellip

iTrueMart เติบโตขึ้น 1000 % ด้วย อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มจาก AWS

iTrueMart เติบโตขึ้น 1000 % ด้วย อีคอมเมิร์ซ แพลตฟอร์มจาก AWS หวังต่อยอดผงาดทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ iTrueMart แหล่งรวมสินค้าแบรนด์คุณภาพที่ มีสินค้าให้เลือกหลายประเภท เช่น เครื่องใช้ภายในบ้าน ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาที่ทุกคนสัมผัสได้  โดย iTrueMartได้ ประกาศเมื่อเร็วๆนี้ ถึงการขยายธุรกิจไปยังตลาดทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน ว่า iTrueMart คือร้านค้าปลีกออนไลน์ที่ติดอันดับเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซที่เติบโตเร็วที่สุด โดยมีการเติบโตถึง 1000% ในปีพ.ศ.2557 ส่วนปีนี้ iTrueMart สามารถสร้างฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าได้ในทุกๆ 3 เดือน จากยอดผู้ใช้งาน 100,000 รายต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็น 2 ล้านรายต่อเดือน iTrueMart ดำเนินธุรกิจอีคอมเมิร์ซโดยอาศัยแพลตฟอร์มจาก Amazon Web Services (AWS) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมาก พร้อมบริการที่สามารถยืดหยุ่นได้และมีประสิทธิภาพ ทำให้ iTrueMart สามารถมอบบริการที่ดีเยี่ยม และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ AWS ช่วยให้ iTrueMart เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยสามารถลดขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านการติดตั้งและวางระบบต่างๆ แต่ยังสามารถให้บริการได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในช่วงกลางวันซึ่งมีผู้ใช้งานจำนวนมาก นอกจากนี้ ระบบของ iTrueMart ยังสามารถรองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นได้มากถึง 10 เท่าในช่วงที่มีโปรโมชั่นต่างๆ ขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มรูปแบบและการใช้งานใหม่ๆ ให้กับเว็บไซต์ได้อีกด้วย  AWS ช่วยให้ iTrueMart สามารถใช้เทคโนโลยีคลาวด์ได้เต็มที่ ควบคู่ไปกับเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มแบบเก่าที่มีอยู่ ชัยวัฒน์ รัตนประทีปพร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี (ซีทีโอ) กล่าวว่า “นักพัฒนาของเราสรรหาแนวทางที่จะช่วยให้ใช้งานเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยการหันมาใช้ DevUp ที่จะช่วยให้การใช้งานต่างๆ ได้เร็วขึ้น และทำให้ดูแลจัดการกับบริการต่างได้ดียิ่งขึ้นด้วย”     iTrueMart เล็งขยายธุรกิจออกไปให้ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยอาศัยแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซของ AWS ที่แสนสะดวกสบาย พร้อมกันนั้นก็วางแผนให้บริการด้านอื่นๆ ด้วย อาทิ ธุรกิจด้าน e-payment เป็นต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ที่https://www.youtube.com/watch?v=P4wyp2wDlpA&t=19 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: iTrueMart โทร 02-900-9999   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

การประชุมนานาชาติ Internationnal FinTech Conference 2015 จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมนานาชาติ Internationnal FinTech Conference 2015 จังหวัดเชียงใหม่ ดอลลาร์สมาร์ท โกลบอล จับมือ SIPA จัดงานประชุมนานาชาติ Internationnal FinTech Conference 2015 จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ดิจิตอล และซอฟแวร์ วันนี้ (16 ต.ค.2558) ณ โรงแรม ดาราเทวี ห้องจุมเงิน ดอลลาร์สมาร์ท โกลบอล ร่วมกับ SIPA จัดงานประชุมนานาชาติ Internationnal FinTech Conference 2015 จังหวัดเชียงใหม่ ดไวท์ วิลลิส ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร ดอลลาร์สมาร์ท โกบอล เปิดเผยว่า ดอลลาร์สมาร์ท เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มโกลบอล ฟินเทค สตาร์อัฟ ( FinTech Startup) จัดงานประชุมนานาชาติ FinTech 2015 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริม อุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIP หน่วยงานภาครัฐที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ดิจิตอล และซอฟแวร์ โดยแขกพิเศษ ผู้สนับสนุน และฟินเทค สตาร์อัฟในประเทศต่างๆ เข้าร่วม อาทิ โทฟูเพล์ (ToFupay), ฟันด์ [&hellip

แม่ฮ่องสอนเชียร์เที่ยวในประเทศ Fam Trip กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อนเข้า AEC

แม่ฮ่องสอนเชียร์เที่ยวในประเทศ Fam Trip กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวก่อนเข้า AEC   เมื่อวันที่ 19-22 กันยายน  2558 ที่ผ่านมา จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดให้มีนโยบายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวตลอดจนมีการรณรงค์ให้ชาวไทยเดินทางเที่ยวภายในประเทศยิ่งขึ้น จึงได้มีการจัดสนับสนุนกิจกรรม Fam Trip มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการเชิญสื่อมวลชน และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมกิจกรรมแนะนำเส้นทาง เพื่อให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้บรรจุสถานที่ท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอน เข้าไปในโปรแกรมทัวร์ของบริษัททัวร์ของผู้ประกอบการที่มาร่วมกิจกรรมโดยใช้ระยะเวลาจำนวน 4วัน 3 คืน เดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ ไปสู่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ล่องเรือแม่น้ำสาละวิน ร่วมงานเทศกาลกินปลาสาละวิน พักผ่อนที่อำเภอแม่สะเรียง 1 คืนจากนั้นเดินทางมา อำเภอขุนยวม ร่วมงานเทศกาลสายสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่นท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ วัดสำคัญของอำเภอขุนยวม วันต่อมาเข้าสู่ตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เที่ยวถ้ำปลา สะพานซูตองเป้ บ้านรักษ์ไทย ป่าสักนวมินทราชินี และเดินทางกลับผ่านอำเภอปาย โดยเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการท่องเที่ยวยอดฮิต เดินทางเป็นวงกลมไม่ซ้ำทางเดิมถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของ จ.แม่ฮ่องสอน และในวันที่21 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท จังหวัดแม่ฮ่องสอนผู้นำภาคเอกชนสามหมอกยื่นหนังสือ แนะภาครัฐเร่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยว10 ด้าน เตรียมพร้อมรับการเข้าสู่ AEC นายสุพจน์  กลิ่นปราณีต นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และ รก.ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า คณะกรรมการสมาคมท่องเที่ยวฯ และ สภาฯ ได้หารือกันนำเสนอประเด็นปัญหาเร่งด่วนด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ควรทำก่อนการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัว เพื่อยื่นให้ ฯพณฯ [&hellip

Cmhotdeal จัดสัมมนา “พลิกโลก ธุรกิจด้วย Digital Marketing”

Cmhotdeal จัดสัมมนา “พลิกโลก ธุรกิจด้วย Digital Marketing”   เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาด  DIGITAL MARKETING โครงการการพัฒนารูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการขอตลาดเป้าหมาย ณ ห้องนันทาบอลลูม1 โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่   CM HOTDEAL พลิกโฉมธุรกิจด้วย Digital Marketing โดยได้รับความร่วมมือระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่จะทำให้โลกธุรกิจของท่านเปลี่ยนไป กับ Digital Marketing โดยได้เชิญ “โค้ชหมี” กูรู ด้าน Digital Marketing มาให้ความรู้ในเรื่องโลกธุรกิจยุค  Digital Marketing และสุดยอดเคล็ดลับ  Guru digital Marketing กับหัวข้อ ขายของออนไลน์ ง่ายเหมือนปลอกกล้วยและในงานงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตลาดครั้งนี้ ได้ให้ผู้ร่วมสัมมนา ลงมือทดลองขายจริง ผ่านช่องทาง Digital Marketing อีกด้วย   โดยนายวิรุฬ กล่าวว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการส่วนมากขาดความรู้เกี่ยวกับช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางการตลาดและบางส่วนยังไม่ทราบถึงรายละเอียดของโครงการมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน “Chiangmai Brand” รวมถึงยังขาดการประชาสัมพันธ์สินค้าผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อออนไลน์ และที่สำคัญกว่านั้นคือการเข้าถึงตลาดเป้าหมายด้วยช่องทางเน็ตเวิร์ดดังนั้นการจัดสัมมนาครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการให้ผู้ประกอบการหาวิธีและรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้ผลิตภัณฑ์ของของผู้ประกอบการสินค้าสามารถเข้าถึงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย อีกทั้งเพื่อรองรับการเปิด AEC ส่งผลต่อการต่ออาชีพให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม เปิดเผยว่าตามที่ได้เปิดโครงการ Cmhotdeal [&hellip

Page 4 of 25« First...23456...1020...Last »