เทคโนโลยี | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เทคโนโลยี

S__169787418
มช.และAutodeak ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ

  มช.และAutodeak ร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.00 น ณ ห้อง Motion Capture วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท Autodesk บริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีออกแบบ 3 มิติ และพันธมิตร ร่วมแถลงข่าวการร่วมจัดตั้ง ศูนย์ออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City Design Center ) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ ฯ, อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อฯ อาจารย์ ภูดินันท์ สิงห์คำฟู อาจารย์ผู้สอนหลักสูตร software engineer. ประจำวิทยสลัยศิลปะ สื่อฯ นางสาวอังคณา วอร์นเนต Assistant Program Manager Autodesk (Thailand)และนายพงศ์ศักดิ์ อริยะจิตไพศาล ผู้จัดการ สานกั งานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (DEPA) สาขาเชียงใหม่ ร่วมแถลงครั้งนี้โดย ดร.ปิติพงษ์ กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือที่สำคัญที่ทาง [&hellip

256095
เชียงใหม่จัด Northern Digital Expo 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล

เชียงใหม่จัด Northern Digital Expo 2017 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล   เมื่อวันที่ 5 พฤษภษาคม 2560 เวลา14.30 น. ณ เชียงใหม่ฮอลล์ เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่แอร์พอร์ต ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดงาน Northern Digital Expo 2017 พร้อมด้วย นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และ อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณาจารย์ นักศึกษา จาก 15 มหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ผู้ประกอบการ ร่วมงาน โดย ดร.พันธ์ศักดิ์ กล่าวว่าในฐานะของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การจัดงานครั้งนี้ขึ้น เพื่อตอบสนองนโยบายของภาครัฐในส่วนของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศ ปัจจุบันรัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศไทยให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยได้แถลงนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ซึ่งจะเร่งส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐาน Digital Economy ให้สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งหวังให้ภาพรวมเศรษฐกิจทุกภาคส่วนก้าวหน้าได้ทันในยุคใหม่ และเพิ่มขีดความสามารถของภาคเศรษฐกิจไทยก้าวไปสู่การแข่งขันตลาดระดับโลกในอนาคต โดยเชื่อมโยงธุรกิจดิจิทัลรองรับภาคธุรกิจอื่น หนุนนำกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ที่ยั่งยืน ทั้งการผลิต หรือการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงปรับปรุงบทบาทของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันผลักดันและขับเคลื่อน Digital [&hellip

unnamed
ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Infrastructure Databank: STDB) อีกหนึ่งโครงการฐานข้อมูลฯ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มุ่งเน้นการพัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยนำข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ ข้อมูลนักวิจัย ผลงานวิจัย เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการ รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มภาคการศึกษา ภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรม สามารถใช้ประโยชน์ด้วยการสืบค้นข้อมูลได้แบบ One Stop Service    ผ่านเว็บไซต์ www.stdb.most.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสามาถใช้บริการจากฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างคุ้มค่าและเต็มประสิทธิภาพโดยไม่ต้องลงทุน รวมทั้งสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณากำลังคนในการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณในการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อทดแทนและเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามความต้องการและความจำเป็นของภาคเอกชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและติดต่อขอรับบริการได้ที่ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อาคาร 40 ปี)          คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-942088 ต่อ 408 โทรสาร 053-942888-91 ต่อ 413 E-mail: stdb@step.cmu.ac.th Website: www.stdb.most.go.th Facebook: www.facebook.com/ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี-STDB  

unnamed (2)
“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง

“เหมืองแม่เมาะ” ใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกในการตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง บริหารจัดการความเสี่ยงและเตรียมรองรับงานทำเหมืองระดับลึก   “เหมืองแม่เมาะ” เป็นเหมืองถ่านหินลิกไนต์แบบเปิดขนาดใหญ่ ที่หน้างานขุดขนดินและถ่านหินมีมีระดับความลึกลงอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันเหมืองแม่เมาะมีระดับความลึกประมาณ 200 เมตร จุดลึกสุดตามแผนแม่บทการทำเหมืองเมื่อสิ้นสุดโครงการในปี 2594 จะลึกลงไปถึงระดับประมาณ 500 เมตร จากระดับขอบบ่อปัจจุบัน ด้วยความลึกที่เพิ่มขึ้นนี้จะทำให้ความเสี่ยงและระดับความรุนแรงจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย ในปี 2559 นี้ เหมืองแม่เมาะ ได้นำ “อุปกรณ์ตรวจติดตามเสถียรภาพเชิงลาด Slope Stability Radar หรือ SSR” มาใช้ในงานตรวจติดตามเสถียรภาพผนังบ่อเหมือง ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีทันสมัยชั้นนำระดับโลก โดยใช้หลักการของคลื่นเรดาร์มาประยุกต์ใช้ในตรวจจับการเคลื่อนที่ผิดปกติของผนังบ่อเหมือง รวมถึงหน้างานขุดขน โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำไปประกอบการพิจารณาประเมินเสถียรภาพและบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่หน้างานขุดขนสำคัญ เพื่อป้องกันความสูญเสีย และผลกระทบจากการพังทลายของผนังบ่อเหมืองต่อชีวิต ทรัพย์สิน และโอกาสในการขุดถ่านหินลิกไนต์ เพื่อขนส่งให้กับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ อันเป็นภารกิจหลักของเหมืองแม่เมาะ นายพรชัย พงศ์พันธุ์ลาภ นักธรณีวิทยาระดับ 9 กองวิศวกรรมธรณี ฝ่ายวางแผนและบริหาร          เหมืองแม่เมาะ เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา งานตรวจวัดติดตามเสถียรภาพเชิงลาดผนังบ่อเหมืองนั้นมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องเป็นลำดับ ทั้งการเข้าพื้นที่เดินสำรวจตรวจสอบ หน้างาน , การใช้อุปกรณ์ธรณีเทคนิค , ตรวจวัดการเคลื่อนตัวใต้ผิวดินและระดับแรงดันน้ำใต้ดิน และการใช้เทคนิครังวัดตรวจวัดการเคลื่อนตัวของผิวดิน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานยืนถือเป้าไปตามหน้าผนังบ่อเหมืองแล้วใช้กล้องสำรวจวัดระยะ จากนั้นจึงพัฒนามาใช้อุปกรณ์ Georobot เทคนิคงานรังวัด แต่พัฒนาขึ้นเป็นระบบอัตโนมัติ ทำงานตามรอบที่กำหนด โดยต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นแนวยาวตามผนังบ่อ ทั้งนี้ มีข้อจำกัดเรื่องข้อมูลการตรวจวัดที่ได้เป็นข้อมูลของจุดหรือเป้านั้นๆ เท่านั้น ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด หากต้องการข้อมูลที่ครอบคลุมต้องติดตั้งเป้าปริซึมตรวจวัดเป็นจำนวนมาก แล้วจึงนำข้อมูลแต่ละจุดมาประมวลร่วมกัน และต้องมีผู้ปฏิบัติงานเข้าพื้นที่ไปบำรุงรักษาเป้าปริซึมตรวจวัดอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีข้อจำกัดไม่สามารถตรวจวัดได้ในกรณีสภาวะอากาศเลวร้าย [&hellip

unnamed
มช.ร่วมลงนาม MOU บ.ยนต์ผลดี จก.ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

มช.ร่วมลงนาม MOU บ.ยนต์ผลดี จก.ถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ พิธีลงนามสัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุระหว่าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บริษัท ยนต์ผลดี จำกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Park Chiangmai University – STeP) ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ร่วมกันระหว่างภาคการศึกษา ภาครัฐบาลและภาคอุตสาหกรรม (Triple Helix) เพื่อนำผลงานการวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ โดยบริษัท ยนต์ผลดี จำกัด นั้น ถือเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลระบบโรงสีข้าวทั้งระบบของคนไทย ซึ่งดำเนินการยาวนานมากกว่า 60 ปี ได้ร่วมพิธีลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุ ในวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จ.เชียงใหม่ ความเป็นมาเทคโนโลยีกำจัดแมลงและไข่แมลงด้วยคลื่นความถี่วิทยุได้รับการคิดค้นโดยคณะวิจัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา เวียรศิลป์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ในระดับห้องปฏิบัติการ ระดับขยายขนาด จนถึงระดับโรงงานต้นแบบ เริ่มตั้งแต่ “ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” หรือ สกอ., “สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)” หรือ สนช., “สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)” หรือ สวก. และ “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ [&hellip

840a20e2-c7e4-4944-abdc-90f8358f9fac
เปรียบเทียบข้อดีรถมือสองกับรถมือหนึ่งต่างกันตรงไหน

เปรียบเทียบข้อดีรถมือสองกับรถมือหนึ่งต่างกันตรงไหน สำหรับคนที่ต้องการจะออกรถใหม่สักหนึ่งคัน เคยคิดหรือไม่ว่า ซื้อรถมือหนึ่งหรือรถมือสองแบบไหนถึงจะคุ้มค่ากว่ากัน? เนื่องจากความชอบส่วนบุคคล หรือรสนิยมของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะคิดว่าซื้อรถทั้งทีก็ซื้อรถใหม่มือหนึ่งไปเลยดีกว่า แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่ยังให้ความสนใจรถมือสอง เพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรซะการซื้อรถยนต์ใช้แล้วก็คุ้มค่ามากกว่าอยู่ดี ทั้งในเรื่องของราคา และปัจจัยอื่นๆ หลายอย่าง อย่างไรก็ดีทั้งรถมือหนึ่ง และรถยนต์ใช้แล้วต่างก็มีข้อดีที่แตกต่่างกันออกไป ซึ่งอาจจะทดแทนกันไม่ได้ แต่ก็สามารถเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้น ข้อดีของรถมือหนึ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือคุณจะได้รถใหม่ที่มีสภาพใหม่เอี่ยมแบบแกะกล่องที่ยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน แต่ราคาก็ย่อมสูงตามไปด้วย นอกจากนั้นรถมือหนึ่งจะมาพร้อมกับประกันชั้นเลิศที่มักจะแถมมาเป็นโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจผู้บริโภค แต่เอาเข้าจริงๆ รถยนต์ใช้แล้วที่ยังมีสภาพดีเหมือนใหม่เทียบเท่ากับรถป้ายแดงก็มีให้เลือกเยอะแยะ ซึ่งข้อดีของรถมือสองหลักๆ ก็คือมีราคาที่ถูกกว่ารถมือหนึ่งอย่างเห็นได้ชัด ถึงแม้จะเป็นรถโฉมเดียวกัน แต่เมื่อพ้นสภาพจากการเป็นรถมือหนึ่ง มูลค่าของรถก็จะถูกลดลงอยู่แล้ว แม้ว่ารถยนต์ใช้แล้วคันนั้นจะผ่านการใช้งานมาแค่ปีเดียวก็ตาม     แต่รถมือสองก็ยังได้รับความนิยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ยิ่งเมื่อประมาณปีถึงสองปีที่ผ่านมานี้รถมือสองยิ่งมีกระแสตอบรับที่ดีมากขึ้น ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจที่ทำให้ความสามารถในการจับจ่ายเงินของคนไทยมีปริมาณที่ลดลง นอกจากนั้นยังมีเรื่องของโครงสร้างภาษีรถยนต์ใหม่ที่มีการปรับให้สูงมากขึ้น ทำให้รถมือหนึ่งส่วนใหญ่มีราคาที่แพงมากกว่าเดิม จึงส่งผลทำให้ผู้คนเปลี่ยนใจมาเลือกซื้อยนต์ใช้แล้วกันมากขึ้น และทำให้วงการรถมือสองกลับมาคึกคักอีกครั้ง ยิ่งรถมือสองกลับมาได้รับความนิยมมากขึ้นเท่าไหร่ วงการธุรกิจรถยนต์ใช้แล้วก็มีการพัฒนา และปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยใหม่มากขึ้นเท่านั้น ยกตัวอย่างในสิ่งที่เห็นได้ชัด นั้นก็คือเว็บไซต์ซื้อ-ขายรถมือสองออนไลน์ ที่พบเห็นได้มากมายบนโลกอินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยให้ผู้คนสามารถซื้อ-ขาย หรือติดต่อกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น อย่างเช่นเว็บไซต์ Trusteecar.com ที่นอกจากจะแบ่งแยกรถเอาไว้เป็นหมวดหมู่ ก็ยังมีการอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ บริการตรวจสอบสภาพรถก่อนการซื้อขาย บริการส่งข้อความหาผู้ขาย บริการหารถคันใหม่ที่คุณต้องการ หากรถคันนั้นถูกขายไปแล้ว และอื่นๆ อีกมากมาย เพื่อตอบสนองแก่ผู้ต้องการซื้อรถมือสองที่มีจำนวนมากขึ้นในปัจจุบันนี้ หลังจากที่คุณได้รู้ถึงข้อดีของทั้งรถมือหนึ่ง และรถมือสองเรียบร้อยแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณว่าเลือกซื้อรถแบบไหนจะตรงใจมากกว่ากัน ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ควรจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย ไลฟ์สไตล์ และความต้องการของคุณเป็นหลักด้วย   CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ  รายงาน   [&hellip

b3d5e0f4-a748-4d81-982e-eefb7d999be4
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก

รมว.กระทรวงวิทย์ฯ เผย ประเทศไทยเตรียมก้าวสู่ยุคการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม พร้อมเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2559 : นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก Association of University Technology Managers, Asia 2016 (AUTM Asia 2016) ซึ่งประเทศไทย โดย หน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษารวม 9 แห่ง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.), สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.), ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.), กรมทรัพย์สินทางปัญญา (ทป.) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)   ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดงานขึ้น ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 15 – 18 มีนาคม 2559 โดยมีวิทยากรจากทั่วโลกและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง  ชี้ประเทศไทยพร้อมพัฒนาและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเป็นกลไลผลักดันการนำผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในพิธีเปิดการประชุมนานาชาติ AUTM Asia 2016 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เชียงใหม่  รัฐบาลมุ่งสร้างกลไกให้ประเทศสามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พร้อมกับกำหนดนโยบาย ในการยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม ส่งเสริม startup และผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยเป็นแหล่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สำคัญของประเทศ และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนให้เกิดการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รัฐบาลได้ออกมาตรการที่เกี่ยวข้องหลายประการ อาทิ การลดหย่อนภาษี การจัดตั้งกองทุนร่วมลงทุนใน SME และ startup และส่งเสริมการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมไปถึงการ ผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม และการจัดตั้งเครือข่ายผู้จัดการนวัตกรรม (Alliance of Innovation Managers) เป็นต้น ซึ่ง รัฐตั้งเป้าหมายของลงทุนด้านการวิจัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 ของจีดีพี  โดยตั้งเป้าสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนและภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็น 70:30 ภายในปี 2560 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีบุคลากรในวิชาชีพสายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อปิดช่องวางระหว่างงานวิจัยและตลาด อย่างไรก็ตาม [&hellip

7a604b8a-c791-448a-a11d-357d554cb521
เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย

เปิดตัวเครื่อง X-Ray คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง CT SOMATOM FORCEแห่งแรกในประเทศไทย           ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดตัวเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงเป็น CTscan ชนิด 2หัวตรวจรุ่นโซมาโตมฟอร์ซ (SOMATOM FORCE) ที่แรกในประเทศไทย ลดปริมาณรังสีที่ได้รับจากการตรวจ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการวินิจฉัยโรคได้อย่างแม่นยำ รวดเร็ว ทันสมัยและปลอดภัยในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30น. ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี การตรวจด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เป็นการตรวจหาความผิดปกติของอวัยวะต่างๆในร่างกายรังสีเอกซ เป็นรังสีที่นำมาใช้ทางการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยโรค โดยการนำรังสีมาถ่ายภาพอวัยวะต่างๆที่แพทย์สงสัยว่าจะมีโรค ทำให้แพทย์มองเห็นภาพอวัยวะนั้นๆได้ปัจจุบันเครื่องเอกซเรย์ได้มีการพัฒนาไปอย่างมากเพื่อช่วยให้แพทย์วินิจฉัยโรคได้แม่นยำขึ้น ผศ.นพ.ธนพ ศรีสุวรรณอาจารย์ประจำหน่วยรังสีวินิจฉัยกล่าวว่า “ปัจจุบันภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ใช้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจ รุ่นโซมาโตมฟอร์ซ(SOMATOM FORCE) โดยได้เริ่มใช้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2558ให้บริการตรวจผู้ป่วยไปแล้วมากกว่า 2,200 รายซึ่งคุณสมบัติเด่นของเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์รุ่นนี้คือ ตัวเครื่องนั้นจะมีสองหัวตรวจในขณะที่เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทั่วไปจะมีเพียงหัวตรวจเดียวซึ่งจะเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยในด้านความปลอดภัยจากรังสี ผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีจากการตรวจน้อยลงกว่าเดิม โดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กที่จะต้องระวังเรื่องภัยจากรังสีมากกว่าผู้ใหญ่ ตลอดจนผู้ป่วยสูงอายุ และผู้ป่วยที่มีโรคไตหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดไตวายหลังจากการตรวจลดลง สามารถใช้ปริมาณสีที่ฉีดในปริมาณน้อยกว่าทั่วไปได้กว่าครึ่ง” ทั้งนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงยังสามารถตรวจวิเคราะห์ในสิ่งที่ไม่เคยทำได้มาก่อน เช่นหลอดเลือดหัวใจในคนไข้ที่กลั้นหายใจไม่ได้ การทำงานของหัวใจห้องขวาล่างเห็นการกำซาบของเลือดในปอดในผู้ป่วยหายใจลำบาก การกำซาบของสมองในผู้ป่วยอัมพาตเฉียบพลัน ทำให้เพิ่มศักยภาพการทำงานของแพทย์ให้กระชับขึ้น ผู้ป่วยปลอดภัยมากขึ้น เช่น ศักยภาพที่จะทำการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดได้โดยใช้ปริมาณรังสีต่ำมาก การตรวจหลอดเลือดหัวใจในผู้ป่วยที่เจ็บหน้าอกแต่ตรวจด้วยวิธีอื่นๆไม่เจอ การตรวจผู้ป่วยอุบัติเหตุที่กลั้นหายใจไม่ได้ การตรวจผู้ป่วยเด็กเล็กได้โดยไม่ต้องดมยาสลบ การตรวจอื่นๆซึ่งเดิมเคยต้องตรวจด้วยเครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคิวยาวนานสามารถนำมาตรวจได้ในเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เครื่องใหม่นี้เป็นต้น นอกจากนี้เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงชนิด2 หัวตรวจยังสามารถทำการวิเคราะห์แยกส่วนประกอบของนิ่ว หินปูน  ส่วนประกอบของไขกระดูกวิเคราะห์การทำงานของหัวใจได้อย่างละเอียด สามารถวัดการทำงานของหัวใจห้องล่างขวาได้เพิ่มเติมจากเดิม [&hellip

iPhone-7-Concept-01
คอนเซ็ปต์งาม ๆ iPhone 7 ปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง

คอนเซ็ปต์งาม ๆ iPhone 7 ปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง อีกหนึ่งคอนเซ็ปต์ iPhone รุ่นถัดไปหรือ iPhone 7 ที่มาพร้อมปุ่มโฮมผสานรวมอยู่บนหน้าจอ และโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่าง ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบโดย Martin Hajek นักออกแบบชื่อดัง จะมีหน้าตาแบบไหนนั้น มาดูกันเลย iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้มีหน้าจอแสดงผลที่ขยายแบบเต็มขอบมาถึงด้านบนและด้านล่าง โดปุ่มโฮมอยู่บนหน้าจอแสดงผล ขอบจอยังคงเป็นกระจก 2.5D คือมีลักษณะขอบโค้งมน การที่หน้าจอถูกขยายให้เต็มขอบจอจะทำให้หน้าจอมีขนาดใหญ่ขึ้นในขณะที่ตัวเครื่องมีขนาดเท่าเดิม เหนือหน้าจอเหลือขอบเพียงนิดเดียวสำหรับช่องลำโพงเสียงสนทนา และเลนส์กล้องหน้าที่เป็นเลนส์มุมกว้าง เอาใจคนรักเซลฟี่ที่ยังคงมีกระแสฮอตฮิตในปัจจุบัน ขอบด้านล่างตัวเครื่องมีพอร์ตเชื่อมต่อคาดว่าเป็น USB Type-C เช่นเดียวกับบน MacBook 12 นิ้วรุ่นล่าสุด, มีช่องเสียบหูฟัง, ช่องลำโพง และไมโครโฟน ขอบด้านข้างซ้ายมีปุ่มปิดเสียง และปุ่มปรับระดับเสียง ดีไซน์คล้ายกับ iPhone 6 ในปัจจุบัน ฝาหลังในส่วนของโลโก้ Apple มีไฟส่องสว่างเช่นเดียวกับ MacBook แต่มีฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาคือสามารถใช้เป็นไฟแจ้งเตือนต่าง ๆ ได้ iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้มีกล้องหลัง 2 ตัว เพื่อให้การถ่ายภาพสามารถเก็บรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้น พร้อมไฟแฟลชแบบ True Tone หรือ 2 โทนสีช่วยภาพในที่แสงน้อยและทำให้ภาพถ่ายออกมาสมจริงมากขึ้น ภาพด้านหน้าและด้านหลังของ iPhone 7 ตามคอนเซ็ปต์นี้ ภาพเปรียบเทียบด้านหน้าของ [&hellip

MLING
Nokia Shop เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK ทุกสาขาแล้ว!!

                  Nokia Shop เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK ทุกสาขาแล้ว!! ปิดตำนาน Nokia ในประเทศไทยแบบหมดจด นอกจากข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจกับการเปิดตัว Windows 10: The Next Chapter  ของไมโครซอฟท์ในคืนนี้ วันนี้ก็มีข่าวน่าใจหายเล็กๆ มาฝากเพื่อนๆ นั่นคือ ตอนนี้ Nokia Shop เดิม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น MLINK หมดแล้วนะครับ หลังจากที่ไมโครซอฟท์เข้าซื้อฝ่ายผลิตภัณฑ์และบริการของโนเกีย ประเทศฟินแลนด์เรียบร้อยแล้ว ก็ค่อยๆ เปลี่ยนชื่อผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ของโนเกียเดิม พร้อมผนวกธุรกิจในประเทศต่างๆ ที่เชื่อมโยงกับโนเกียเดิม เข้าเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการทางธุรกิจของไมโครซอฟท์ ในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน บริษัท โนเกีย ประเทศไทย ก็ได้เปลี่ยนเป็น บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย(ส่วนผลิตภัณฑ์) ไปหลายเดือนแล้ว แต่ร้าน Nokia Shop ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่ออะไร? นั่นเป็นเพราะว่า Nokia Shop เป็นร้านที่เปิดให้บริการโดย บริษัทที่ชื่อว่า MLINK ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับ บริษัท โนเกีย ประเทศไทย(เดิม)  เป็นเพียงตัวแทนจำหน่ายเท่านั้น ซึ่งคาดว่าที่ผ่านมาคงอยู่ในช่วงดำเนินการเจรจาทางธุรกิจกันอยู่ ล่าสุดที่สมาชิก Nokia Lumia Club รายงานเข้ามาแล้วว่า [&hellip

Page 1 of 1412345...10...Last »