เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 4

Category : เชียงใหม่วันนี้

เริ่มเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป

  ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยจะเริ่มเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.นี้ เป็นต้นไป และสามารถขึ้นบินช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีที่สภาพอากาศเหมาะสม น.ส.หนึ่งหทัย ตันติพลับทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ เปิดเผยว่า กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้เตรียมความพร้อมในการบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าในเขตภาคเหนือ โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั้ง 5 ศูนย์ ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ เตรียมความพร้อมโดยติดตามสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงสร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่าไม้ ในการบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า และเติมน้ำให้กับเขื่อนกักเก็บน้ำในเขตภาคเหนือ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่สำหรับ จังหวัดเชียงใหม่ ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีสภาพอากาศที่จะสามารถทำฝนหลวงได้ก็จะเร่งทำ ซึ่งช่วงนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีพายุพัดเข้ามา ทำให้ค่า PM10 ไม่เกินค่ามาตรฐาน (ไม่เกิน 120 ไมโครกรัม/ลบม.) โดยแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง กำหนดเริ่มในวันที่ 1 มีนาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ซึ่งในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายนจะเน้นเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันไฟป่าเป็นหลัก ร่วมกับปัญหาภัยแล้งระยะที่ 1 และช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม เป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้งระยะที่ 2 ที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความต้องการน้ำทางการเกษตร และช่วงเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคม จะเป็นเรื่องของปัญหาภัยแล้งระยะที่ 3 นอกจากนี้ ยังมีแผนเติมน้ำต้นทุนของเขื่อนกักเก็บน้ำอีกด้วย ซึ่งแผนปฏิบัติการในทุกๆแผน จะมีการปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาทั้งนี้ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จะดูแลคลอบคลุมพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา [&hellip

เชียงใหม่เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2ปี 61

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กและเยาวชน หวังพัฒนาให้เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงไม่ให้เอื้อต่อเยาวชนนอกสถานศึกษาในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมถึงสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจน ให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์พัฒนาชุมชนและสังคม โดยเล็งเห็นถึงการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสังคมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป้าหมายเป็นเยาวชนที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงไปได้ง่าย จึงจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” (ย.อส.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 จำนวนรุ่นละ 100 คน อายุระหว่าง 15 – 25 ปี ระยะเวลา 2 คืน 3 วัน ในระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม 2561 ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มกำลัง [&hellip

พ่อเมืองเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จไปศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริในอำเภอสันป่าตอง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 11.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสถานที่และเส้นทางเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะเสด็จไปศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมพระเกียรติ และเกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งนี้ ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผักปลอดภัย ฐานเรียนรู้ด้านพืชผสมผสาน ฐานเรียนรู้ด้านประมง ฐานเรียนรู้เกษตรกรตัวอย่าง ฐานเรียนรู้การปลูกหม่อน ฐานเรียนรู้ด้านการพัฒนาดิน ฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ และฐานเรียนรู้การเพาะเห็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการปรับปรุงทางเดินให้เป็นพื้นที่ราบ พร้อมทั้งขอให้กลุ่มเกษตรกรที่ผ่านการอบรมขยายผลซักซ้อมการถวายความเคารพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีให้สมพระเกียรติสำหรับ ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ก่อตั้งขึ้นจากการเดินทางไปปฏิบัติงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนในอดีตไม่สามารถทำได้ในวันเดียว เพราะมีระยะทางไกลและถนนหนทางทุรกันดาร คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น ซึ่งมี หม่อมเจ้า จักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ องคมนตรี เป็นประธานได้มีความเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะมีสถานีกลางที่ใช้ในการพักเตรียมลำเลียงอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และกล้าไม้ เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาตามพระราชดำริระหว่างส่วนกลางและจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดังนั้นในวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2522 คณะทำงานโครงการพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินการจัดซื้อที่ดินจำนวน 6 [&hellip

ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

  ธ.ก.ส. เร่งมาตรการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ตามนโยบายของรัฐบาล โดยคาดว่าจะสามารถให้สินเชื่อพร้อมจ่ายเงินทั่วประเทศกว่า 3.9 ล้านราย นายภูษิต ขจรวานิชไพบูลย์ รองผู้อำนวยการ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาชาภาคเหนือตอนบน เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 อนุมัติเห็นชอบในหลักการมาตรการเกษตรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2560/61 โดยในส่วนของ ธ.ก.ส. ฝ่ายกิจการสาชาภาคเหนือตอนบน (ประกอบด้วยพื้นที่ 8 จังหวัด) ได้ดำเนินงานตามโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่ม จากสถาบันเกษตร จำนวน 34 สถาบัน ปริมาณข้าว 226,311 ตัน สินเชื่อรวม 1,241 ล้านบาท ,โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เกษตรกรและสถาบันการเกษตร 792 ราย  ปริมาณข้าว 3,675 ตัน ให้สินเชื่อรวม 39.29 ล้านบาท และการโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อย ผู้ปลูกข้าวนาปีให้เกษตรกร 394,108 ราย จำนวนเงิน 2,912 ล้านบาท (ข้อมูลวันที่ 31 ธันวาคม 2560) ทั้งนี้  การช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2560/61 ธนาคารจะโอนเงินให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ออกโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเป้าหมายการโอนเงินให้เกษตรกรที่ได้รับการช่วยเหลือกว่า 3.9 ล้านราย คิดเป็นงบประมาณ [&hellip

“กาแฟของพ่อหลวง” เพื่อยกระดับคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” เพื่อยกระดับคุณภาพและ เสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามที่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” ซึ่งได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (Lanna Thai Coffee Hub) โดยประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตและพื้นที่เพาะปลูกกาแฟอาราบิกาในเขตภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมกับเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิกาสดและคั่ว ให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของตลาด รวมถึงเพื่อยกระดับคุณภาพกาแฟให้สูงขึ้น สามารถเชื่อมโยงไปยังตลาดกาแฟในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจน สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ขึ้น และสร้างความยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟอาราบิกาต่อไปสำหรับ งานกาแฟโครงการหลวง “กาแฟของพ่อหลวง” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การบรรยายเกี่ยวกับโครงการ LannaThai Coffee Hub และเสวนาเกี่ยวกับกาแฟ จากโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตกาแฟล้านนาคุณภาพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รวมไปถึงการเสวนาในหัวข้อที่น่าสนใจโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ [&hellip

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรพระราชทานผ้าห่มกันหนาว จ.เชียงใหม่

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 15.00 น. นายกองเอก วิลาศ รุจิวัฒนพงษ์ กรรมการบริหารและประธานฝ่ายบรรเทาทุกข์ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ราษฎรประสบภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จำนวน 900 ครอบครัว ที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ นายอำเภอแม่แจ่มและมีทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ข้าราชการฝ่ายปกครองท้องที่ ผู้นำชุมชน อาสาสมัคร ร่วมในพิธี สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน แผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่งผลให้ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 20-21 องศาเซลเซียส ในส่วนของพื้นที่อำเภอแม่แจ่มนั้น ได้เผชิญกับสภาวะอากาศหนาวเย็น ตั้งแต่วันที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเข้าสู่ฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560 ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศของอำเภอแม่แจ่ม มีหมู่บ้านที่อยู่ตามที่ราบและกระจัดกระจาย อยู่ตามหุบเขาใหญ่น้อย ที่ล้อมรอบเรียงรายอยู่ ทำให้มีอากาศหนาวเย็นเกือบตลอดทั้งปี  ซึ่งมีประชาชนที่ประสบภัยหนาว และได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น รวม 7 ตำบล 104 [&hellip

งานฤดูหนาวเชียงใหม่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา”

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือในการกำหนดแนวคิดและแนวทางการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะกรรมการให้เป็นในทิศทางเดียวกัน ที่ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยประชุมสรุปผลการจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561 รวม 12 วัน ภายในงาน มีกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ [&hellip

เชียงใหม่รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว

จังหวัดเชียงใหม่ รับมอบผ้าห่มกันหนาว 15,000 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยจะทยอยแจกจ่ายไปยังอำเภอต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ต่อไป   เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ลานเอนกประสงค์บ้านใหม่วังปูน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีรับมอบผ้าห่มกันหนาว ตามโครงการ “ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว พ.ศ. 2560 ปีที่ 18” โดยมีนายธารทิพย์ ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ที่ปรึกษาบริษัทฯ และคณะ ได้ส่งมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 15,000 ผืน ให้กับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศหนาวเย็น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ทหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นายอำเภอแม่วาง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด พัฒนาชุมชนจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด/อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ และสาขาสะเมิง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย   สำหรับ สถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อันเนื่องมาจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีน [&hellip

รมว.กก.ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา

รมว.กก.ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีส่งมอบยุ้งข้าวล้านนาให้กับ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรานล้านนา เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมไว้ให้คน รุ่นหลัง และบ่งบอกถึงความสง่างามทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10.00 น. นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบยุ้งข้าวล้านนา ให้กับพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งมีนางโสภา เมืองกระจ่าง ทายาทตระกูลนันทขว้าง เป็นเจ้าของเดิม ร่วมส่งมอบพร้อมมอบเงินบริจาคอีกจำนวน 100,000 บาท ณ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณ อำเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้งนี้ พิพิธภัณฑ์บ้านโบราณได้รับความอนุเคราะห์จากนางโสภา เมืองกระจ่าง ที่มีความต้องการจะอนุรักษ์ไว้เป็นสมบัติของชาวล้านนา จึงได้บริจาคให้อยู่ในความดูแลของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา  และได้รื้อถอน ย้ายจากที่ตั้งเดิมในอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งตั้งเสร็จสิ้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยยุ้งข้าว หรือ หลองข้าวในภาษาล้านนาแห่งนี้ มีชื่อว่า หลองข้าวป่าซาง (นันทขว้าง) โดยถือเป็นหลองข้าวขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสิ่งบ่งบอกถึงฐานะของเจ้าของในอดีต เมื่อดูจากลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมแล้ว สันนิษฐานว่าจะมีอายุประมาณ 150-170 ปี บริเวณเสาช่วงการหลองข้าวมีร่องรอยบากไม้ เพื่อนำแผ่นไม้มาใส่กั้นเป็นห้องเก็บข้าว ซึ่งรูปแบบที่มีความโดดเด่น คือ ลวดลายแกะสลักรูปนกยูงหน้าจั่วทั้งสองด้าน และมีการปรับปรุงใส่ไม้ฉลุบริเวณระเบียง และดัดแปลงทางขึ้นตั้งแต่ในอดีต คือมีการต่อเติมบันไดถาวรขึ้นลงทางด้านหน้า จากโครงสร้างหลองข้าวเดิมที่ไม่มีทางขึ้นไปต้องใช้บันไดไม้พาดเท่านั้น ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ด้าน นายปวิณ ชำนิประศาสน์ [&hellip

นักท่องเที่ยวไทยเทศร่วมปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าต้อนรับประเพณียี่เป็งของล้านนา

นักท่องเที่ยวไทยเทศร่วมปล่อยโคมไฟขึ้นสู่ท้องฟ้าต้อนรับประเพณียี่เป็งของล้านนา ที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อเวลา 20.00 น.วันที่ 3 พ.ย.60 ที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงเพื่อเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมประเพณีวัฒนธรรมที่สวยงามมายาวนานที่วัดบ้านเด่น อ.แม่แตง เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเพียง 30 กิโลเมตร มีอาหารเป็นญี่ปุ่นเฮฟวี่บ๊อกดิเนอร์ มีพิธีทางศาสนาให้นักท่องเที่ยวได้ร่วม การแสดงทางเหนือการฟ้อนรำต่างๆ โดยมีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนและไทยเข้ามาร่วมกิจกรรมกันจำนวนมาก การจุดผางประทีป และร่วมกันปล่อยโคมไฟสู่ท้องฟ้ามากว่า 1 พันลูกซึ่งเป็นภาพที่สวยงาม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศต่างบันทึกภาพความประทับใจกัน โดยมีชาวบ้านในพื้นที่ต้อนรับด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและวัฒนไทยประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนา นายนพดล จริภักดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กิจกรรมดังกล่าวได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยว และเปิดโอกาสให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เป็นเจ้าภาพต้อนรับการท่องเที่ยวที่อบอุ่น โดยจะจัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีเพื่อเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ในช่วงเทศกาลลอยกระทงหรือประเพณียี่เป็งของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Page 4 of 94« First...23456...102030...Last »