เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 20

Category : เชียงใหม่วันนี้

สัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนด้านความปลอดภัยทางถนน

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางถนน   บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน ท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านความ ปลอดภัยทางถนนในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น เพื่อรองรับแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ. 2556-2559 นำไปสู่การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ 14,000 ราย สาเหตุหลักเกิดการจากไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันเพื่อหาแนวทางในการลดปัญหาดังกล่าว ไม่เฉพาะในช่วงเทศกาลเท่านั้น เพราะการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางถนนต้องทำตลอด ส่วนมาตรการต่างๆ ที่ตำรวจได้เข้มงวด กวดขัน ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เช่น การสวมใส่หมวกนิรภัยหรือคาดเข็มขัดนิรภัยของผู้ ขับขี่ส่วนใหญ่ ก็ทำเพราะกลัวการตรวจจับ ลดการสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ชัดเจนที่สุด สำหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยทางใน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็นระดับภูมิภาค จำนวน 9 ครั้ง เพื่อนำข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุของแต่ละจังหวัด จากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.thairsc.com มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ โดยเชิญหน่วยงานภาคีทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม   สำนักข่าว [&hellip

สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี

             สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เพื่อสนับสนุนสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ   สหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ในรูปแบบโฉนดชุมชน และ และขอค้านร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน ที่บิดเบือนเจตนารมณ์ของประชาชน เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สมาชิกสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (สกน.) จำนวน 200 คน โดยมีนายดิเรก กองเงิน เป็นแกนนำ ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รับหนังสือ ร่วมสนับสนุนร่าง พ.ร.บ. สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ชุมชน และ และขอค้านร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน โดยมีเนื้อความดังนี้ ในการกำหนดเขตที่ดินของรัฐช่วยรักษาที่ดินของรัฐ แต่ขณะเดียวกันได้สร้างปัญหาความขัดแย้งและข้อพิพาท เกี่ยวกับที่ดินระหว่างราษฎรกับหน่วยงานรัฐเช่นเดียวกัน จากการกำหนดเขตที่ดินของรัฐหรือเขตพื้นที่อนุรักษ์ ที่ขาดความชัดเจน และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน เกิดกรณีพิพาทจากการประกาศเขตที่ดินของรัฐทับซ้อนกับพื้นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินของชุมชน แม้ว่าการแก้ไขปัญหาที่ดินของประเทศจะดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง แต่พบว่าปัญหาการไร้ที่ดินทำกินไม่เพียงพอเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรและคนยากจนสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือต้องนำหลักสิทธิชุมชนมาใช้ในการแก้ไขปัญหา โดยรับรองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากที่ดินทรัพยากรธรรมชาติ ในที่ดินของรัฐในรูปแบบกรรมสิทธิ์ร่วม เพื่อป้องกันปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าเพิ่ม ลดปัญหาการขัดแย้งในกรณีที่รัฐมีปัญหากับชุมชนและต้องมีการแก้ไขการกระจุกตัวของที่ดิน [&hellip

การเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของนายหยาง จิง

การเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของนายหยาง จิง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน การเยือนจังหวัดเชียงใหม่ของนายหยาง จิง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้าน ความร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น นายหยาง จิง มนตรีแห่งรัฐสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะรวม 12 คน เดินทางมาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดด้าน ความร่วมมือระหว่างกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์ให้แน่นเฟ้นยิ่งขึ้น โดยนายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติ ณ คุ้มขันโตก ระหว่างการเยือนจังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้ นายหยาง จิง มนตรีแห่งสาธารณรัฐแห่งประชนจีนและคณะ มีกำหนดการเดินทางไปเยี่ยมชมโครงการหลวงดอยอินทนนท์ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ศูนย์หัหถกรรมเชียงใหม่ Chiang Mai OTOP Center อำเภอสันกำแพงและ อุทยานหลวงราชพฤกษ์   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

การมอบสินไหมแก่ทายาทนักปั่นจักรยาน ที่เสียชีวิต

การมอบสินไหมแก่ทายาทนักปั่นจักรยาน 3 รายที่เสียชีวิตจากการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน   สำนักงาน คปภ.จังหวัดเชียงใหม่และบริษัทมิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะมอบสินไหมทดแทนแก่ทายาทนักปั่นจักรยาน 3 รายที่เสียชีวิตจากการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นสักขีพยานในการมอบสินไหม เมื่อวันที่ 6 พ.ค.58 ณ ห้อง POC ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานในการมอบสินไหมแก่ทายาทนักปั่นจักรยาน 3 รายที่เสียชีวิตจากการถูกรถยนต์เฉี่ยวชน จากกรณี นศ.สาวขับรถชนนักปั่นจักรยานทั้ง 3 ราย ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเมาแล้วขับ ล่าสุดบริษัทประกันภัยเสนอจ่ายค่าสินไหมทดแทนตาม พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งเป็นประกันภัยภาคบังคับ เป็นเงิน 2 แสนบาท และ อีก 5 แสนบาท เป็นค่าสินไหมทดแทนสำหรับประกันภัยภาคสมัครใจ (ประกันชั้น 1)ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ผู้แทนบริษัทมิตรแท้ประกันภัย ได้นำเงินส่วนแรกคือประกัน พรบ. มอบให้ญาติผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายๆ ละ 2 แสนบาท ส่วนที่สองที่เป็นเงินชดเชยตามประกันภัยของรถยนต์ที่ชน ซึ่งจะนำมอบให้ญาติผู้เสียชีวิตทั้งสามรายๆ ละ 5 แสนบาท แต่เนื่องจากผู้เสียหายบางรายยังไม่ยินดีที่จะรับเงินส่วนนี้ บางรายจะดำเนินการฟ้องศาล จึงอยากจะขอให้ตัวแทนของ น.ส.ภัทร์ชุดา จายเรือน มาพบและชี้แจงเพื่อหาข้อตกลง ในส่วนของเรื่องสถานบริการมีการตรวจร้านที่เปิดบริการเกินเวลาอย่างเข้มข้น เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ดื่มสุรารับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ในเรื่องการทำทางจักรยาน [&hellip

โครงการฮอมน้ำใจ๋จากชาวเชียงใหม่ สู่เนปาล Pray for Nepal

โครงการฮอมน้ำใจ๋จากชาวเชียงใหม่ สู่เนปาล Pray for Nepal   โครงการฮอมน้ำใจ๋จากชาวเชียงใหม่ สู่เนปาล Pray for Nepal กิจกรรมระดมทุนนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล  เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2558 นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการฮอมน้ำใจ๋จากชาวเชียงใหม่ สู่เนปาล Pray for Nepal ณ ลานกิจกรรมหน้าเมเจอร์ซีนีเพล็ก เซนทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100 จึงได้ร่วมกับองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมโครงการฮอมน้ำใจ๋จากชาวเชียงใหม่ สู่เนปาล Pray for Nepal เพื่อระดมทุนนำเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล เนื่องจากเหตุแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่นั้นเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์และให้ความช่วยเหลือต่อผู้ประสบภัย ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวรำลึกถึงและส่งกำลังใจให้ชาวเนปาล และผู้ร่วมงานพร้อมใจกันยืนไว้อาลัย และนักศึกษามหาลัยเชียงใหม่ชาวเนปาลกล่าวแสดงความรู้สึกโดยกิจกรรมภายในงาน อาทิ การเสวนาพิเศษถอดบทเรียนวิกฤตแผ่นดินไหวโดย รองศาสตราจารย์ดร.สัมพันธ์ สิงหาราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหวมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ภาสกร แช่มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหัวหน้าห้องปฏิบัติการ OASYS อาจารย์ ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชนและนายอดิศร ฟุ้งขจร ผู้อำนวยการสถานีเฝ้าระวังแผ่นดินไหวจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการประมูลของรักคนดัง [&hellip

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ (5 พ.ค.58) เวลา 09.00 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานพระราชพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 และถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง กล่าวคำอาศิรวาทนวมินมหาราชาธิราชราชสดุดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย นำคณะเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมประกอบพิธีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันฉัตรมงคล เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี เพื่อเป็นการแสงออกถึงความจงรักภักดีและร่วมกันถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรม ตามพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ 5 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้   สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

ประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติ ลุ่มน้ำโขง

การประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติ ลุ่มน้ำโขง เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด   ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรี 4 ชาติ ลุ่มน้ำโขง (จีน ลาว เมียนมาร์ ไทย) เดินหน้าขยายปฏิบัติการแม่โขงปลอดภัย เพื่อเป็นการแสดงถึงความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั้ง 4 ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เชิงรุกด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 29 เม.ย. 58  ณ ห้องประชุมลานนา บอลลูม โรงแรมแชงกรีล่า อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือตามโครงการแม่โขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 ส่วนขยาย ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และประเทศไทยกระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีตามโครงการแม่น้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center 2014) ระยะที่ 2 ส่วนขยาย ระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2558 ณ อำเภอเมือง โดยมีนายอัน กั๋วจุน รองเลขาธิการ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติจีน นายกุ จันสินา ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว พลจัตวา จ่อ [&hellip

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน”

จังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการจังหวัดเคลื่อนที่ “โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน” .   ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่ ให้บริการประชาชนเชิงรุกแก่ประชาชน เมื่อวันที่  23 เม.ย. 58  นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบประชาชน หรือโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ พร้อมด้วยนางมนัญญา ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการให้บริการประชาชนตามโครงการผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ หน.ส่วนราชการและผู้บริหาร อปท. พบปะประชาชน ณ อบต.ห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการคึกคักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน เป็นโครงการที่นำการบริการทุกประเภทจาก ส่วนราชการ องค์กรสาธารณกุศล และภาคเอกชน ออกมาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่ห่างไกลความเจริญ เป็นการบริการในเชิงรุก ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ในทุกๆ ด้านอย่างเหมาะสม อีกทั้งเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ได้โดยสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการติดต่อราชการ ลดค่าครองชีพให้กับประชาชน และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานของรัฐ กับประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและความคิดของประชาชน ให้เอื้อต่อการพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ชาวบ้าน ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ไปปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการออกหน่วยบริการของหน่วยงานในครั้งนี้ เป็นการให้บริการเชิงรุกแก่ประชาชน [&hellip

ผู้ว่าราชการจ.เชียงใหม่เดินทางสักการะรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เดินทางสักการะรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปรดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ นาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง เมื่อวันที่  16 เม.ย 58 นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ เข้ารดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 2558นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัญญา. ประสาทบัณฑิตย์ นายกเหล่ากาชาด นายศุภชัย. เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เดินทางเข้ากราบนมัสการ รดน้ำดำหัวพระเถระชั้นผู้ใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ และสรงน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ ตามจารีตประเพณีที่ปฏิบัติมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสืบทอดประเพณีที่ดีงาม เนื่องในเทศกาลสงกรานต์หรือปี๋ใหม่เมือง โดยเริ่มต้นจากเข้ากราบนมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ ณ วัดบุพพาราม พระราชวินัยโสภณ และพระราชเจติยาจารย์ ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร พระราชสิงหวรมุนี ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพปริยัติ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เข้ากราบนมัสการ พระเทพโกศล ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง และสักการะ สรงน้ำพระบรมธาตุดอยสุเทพ เข้ากราบนมัสการ พระเทพวรสิทธาจารย์ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ในช่วงบ่าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางเข้ากราบนมัสการรดน้ำดำหัว พระราชวินัยโสภณ เจ้าอาวาสวัดล้านนาญาณสังวราราม และกราบนมัสการ รดน้ำดำหัวพระธรรมมังคลาจารย์ [&hellip

กิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีปัญหาในเรื่องสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่าย อีกทั้งให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง   เมื่อวันที่  7 เมษายน 2558 เวลา 09.19 น. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน คนเชียงใหม่ ม่วนอกม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง โดยมี นายก่อพงษ์ โกมลรัตน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแสดงฟ้อนเล็บ จากนั้นประธานในพิธีลั่นฆ้องชัยเปิดพิธี ตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ประธานในพิธี จากนั้นประธานในพิธีเยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงาน ตลาดนัดชุมชน พร้อมทั้งเชิญชวนผู้สนใจร่วมพิธีทางศาสนา อาทิ พิธีสืบชะตาเจริญพุทธมนต์ พิธีสรงน้ำพระ ต๋านตุง ต๋านกองทราย และถวายปัจจัยพระสงฆ์ จังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหน่วยงานประสานส่วนราชการผู้ผลิตสินค้าเกษตร และผู้ผลิตสินค้า OTOP เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการยกระดับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่มีปัญหาในเรื่องสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่ายที่ถาวร อีกทั้งให้ผู้บริโภคได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรง ตามโครงการตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้ม ได้โดยได้ดำเนินการในระดับจังหวัดและบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2557 เป็นต้นมาและเปิดดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในวันจันทร์อังคารแรกของเดือน และวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน [&hellip

Page 20 of 94« First...10...1819202122...304050...Last »