เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 2

Category : เชียงใหม่วันนี้

เชียงใหม่เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมรําลึกคุณของพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมะ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ “บัวขาว” แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ การหล่อเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาแก่ผู้แทน 25 อําเภอ ที่ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ [&hellip

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ขณะเดียวกัน ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม ทั้งนี้ โครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบได้คณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน

พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่-พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดชเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านแพะขวาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 19 มิ.ย.61 ที่วัดเอรัณฑวัน บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นางนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน กำนันตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง และประชาชน ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมการแสดงกลองสะบัดชัย การฟ้อนดาบ ซึ่งเป็นการแสดงหลักที่สืบทอดกันมานานของหมู่บ้านนี้เนื่องจากเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำกาไวย์ด้วย นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการทำตลาดนัดรับซื้อขยะ การทำหมู่บ้านประดับดาวให้คะแนนบ้านที่มีการดำเนินการจัดการขยะดีเด่น การทำพืชผักสวนครัวจากปุ๋ยขยะ ซึ่งหมู่บ้านแพะขวางเข้ารอบหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ในหมู่บ้านแพะขวางเองยังมีแหล่งท่องเที่ยงที่สำคัญ คือแกรนด์แคนยอน ที่สวยงามเหมือนแกรนด์แคนยอนของต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในพื้นที่กันจำนวนมาก

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับบริษัทไทยแอร์เอเชียให้มีความแน่นแฟ้นต่อกัน และพูดคุยประเด็นเรื่อง การจัดการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาของสนามบินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนะนำองค์กร           โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากสนามบินรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จากการที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวไทยและต่างชาติ แม้จะเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนขยายพื้นที่บริการ ภายใต้คุณภาพระดับสากลมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาโดยตลอด ก็ยังไม่ทันต่ออัตราเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร ทอท.จึงวางแผนลงทุนระยะ 10 ปี ปรับแผนให้รองรับกับศักยภาพจริงที่มีผู้โดยสารใช้บริการแต่ละสนามบิน สำหรับพื้นที่สร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 จะอยู่บริเวณ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รัฐบาลมีนโยบายจะสร้างไว้รองรับลูกค้าระดับแมสที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ส่วนที่เดิมจะรองรับลูกค้าระดับไฮเอนด์         ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AirAsia Berhad (ผ่าน AirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เน้นให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ในและใกล้เคียงกับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว

แห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ

เชียงใหม่-แห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ที่วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีแห่น้ำสรงพระธาตุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงองค์พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนร่วมกันอัญเชิญน้ำสรงขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยคำ ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของล้านนาไทย มีพระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า มีอายุกว่าพันปี มีพุทธบริษัทนักศีลนักบุญเดินทางมากราบนมัสการมิได้ขาด ทางวัดพระธาตุดอยคำ และคณะศรัทธากรรมการจึงได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุขึ้นทุกปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงองค์พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 19.00 น. มีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน เดินขึ้นดอยโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ขบวนแห่พี่น้องไทใหญ่ – อบรมสมโภชตลอดทั้งคืน และเปิดให้สรงน้ำตลอดทั้งวัน วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุ-อนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี-สวดเจริญพระพุทธมนต์ พระครูสุนทรเจติยารักษ์ “ครูบาพิณ”เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เปิดเผยว่า จากวันที่ 5-6 มิ.ย.61 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ เป็นวันอัฏฐมีบูชา ทางวัดพระธาตุดอยคำ ได้ถือเอาวันนี้จัดพิธีสรงน้ำเกศาธาตุของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้นประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม [&hellip

​เชียงใหม่-ประชาชนล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์พร้อมดูเลขเด็ดโอ่งน้ำมนต์

​เชียงใหม่-ประชาชนล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์พร้อมดูเลขเด็ดโอ่งน้ำมนต์ ประชาชนคณะศรัทธาล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์ และได้ตีเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนที่ลอยในโอ่งน้ำมนต์ขนาดใหญ่เป็นเลขต่างๆนานา เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 พ.ค.61 ที่วัดเชียงขาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้มีงานทำบุณประเพณี ไหว้ครู ครอบครูบูชาครู ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ครอบเศียรปู่ฤาษีนารอด เศียรพระพิฆเณศ เศียรพระลักษณ์หน้าทอง โดยมีพระเกจิอาจารย์ ทั่วสารทิศเข้าร่วมงานอาทิเช่นครูบาปลัดมานิตย์ จ.แพร่ ครูทิน อินทโชโต วัดโพธิบัลลังก์ จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ โดยภายหลังเสร็จงานคณะศรัทธาเข้าเอาเครื่องเซ่นผลไม้อาหารคาวหวานต่างๆไปรับประทานเพราะเชื่อของเซ่นเป็นอาหารทิพย์ และได้ตีเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนที่ลอยในโอ่งน้ำมนต์ขนาดใหญ่เป็นเลขต่างๆนานา หลวงพ่อเสน่ห์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง กล่าวว่า เนื่องด้วยทางวัดเชียงขางได้จัดพิธีครอบครูเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์ได้เสริมบุญ เสริมบารมี หน้าที่การงาน การเงิน และการดำรค์ชีวิต การค้า ความสำเร็จต่างๆ ประกอบด้วยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น เกิดสุขกับชีวิตกับตนไปตลอดกาล บุญบารมี ครูบาอาจารย์ คุ้มครองทุกๆ ชีวิตที่ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมกับได้ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุของวัดให้เจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาต่อไป

เชียงใหม่จัดงาน 83 ปี ครบรอบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชนพร้อมใจรำลึกครูบาศรีวิชัย

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 83 ปี ครบรอบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชนพร้อมใจรำลึกครูบาศรีวิชัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในงานครบรอบ 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ 30 เมษายน 2478 ที่บริเวณเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พร้อมกับนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชน พร้อมใจร่วมกันจัดงานรำลึก “การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ” และร่วมพิธีทอดผ้าป่าจำนวน 15 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดขบวนรถยนต์เพื่อจำลองเหตุการณ์คล้ายเมื่อ 83 ปีก่อน เริ่มตั้งแต่ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย” เพื่อเดินทางขึ้นสู่เชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และยังมีขบวนแห่รูปเหมือน “ครูบาศรีวิชัย” จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ ขบวนคัวตาน หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมทั้งเชิญชวนกลุ่มรถโบราณร่วมเดินทาง เพื่ออัญเชิญ “หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย” ขึ้นดอยสุเทพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ.2478 หรือ 83 ปีก่อน เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงวและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่าพร้อมพรั่งเพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมแนวทางบริหารจัดการเชื้อเพลิง โดยย้ำผู้นำชุมชนสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้ถึงมาตรการและแนวทางการปฏิบัติหลังช่วงเวลาห้ามเผา เริ่มตั้งแต่ 21 เม.ย.นี้ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อสรุปปัญหาหมอกควันและไฟป่า แผนการจัดบริหารจัดการเชื้อเพลิงหลัง 51 วัน ไม่เผา เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน (1 มีนาคม 2561 – 20 เมษายน 2561 ) ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2561 เป็นต้นไป ทั้งนี้ หลังจากประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ มีมติให้ดำเนินการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เป็นไปตามเงื่อนไขของ 3 กรณีที่อาจจะส่งผลต่อแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิง ดังนี้ 1) ในกรณีที่มีข้อสั่งการให้ชะลอแผนการจัดการบริหารเชื้อเพลิงในพื้นที่ต่างๆ จะดำเนินการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 2) หากเกิดกรณีสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง เช่น ทิศทางลม คุณภาพอากาศที่อาจจะส่งผลให้เกิดค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน จะมีข้อสั่งการให้ดำเนินการชะลอการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ และ 3) หากมีข้อร้องเรียนหรือมีการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ต่างๆ เช่น การเสด็จเยือนพระราชกรณียกิจต่างๆ ของพระบรมวงศานุวงศ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงข้อร้องเรียนจากพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงให้ชะลอหรือหยุดการเผาทางศูนย์ฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ด้าน นายปวิณ [&hellip

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อน พร้อมมอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน 2 ราย โดยจะเร่งเข้าซ่อมแซมและฟื้นฟูเป็นการด่วน

เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ , นายไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ , มณฑลทหารบกที่ 33 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อำเภอแม่ริม (เสียหาย 215 ครัวเรือน) และอำเภอหางดง (เสียหาย 2,450 ครัวเรือน) โดยได้รับความเสียหายจากวาตภัย ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นกับหลังคาบ้านเรือนราษฎร ต้นไม้หักโค่นเป็นวงกว้าง รวมทั้ง ผลผลิตทางการเกษตรบางส่วน ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตจากการพลัดตกลงมาจากหลังคาบ้้าน 1 ราย และถูกต้นไม้ล้มทับเพิงพักอีก 1 ราย ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกาดชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และได้รับความเดือดร้อน   โดยเบื้องต้นทางทหาร ตำรวจ อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ได้เร่งดําเนินการให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมหลังคา และฟื้นฟู ซึ่งพื้นที่ที่เสียหายส่วนใหญ่เป็นต้นไม้ใหญ่ จึงได้เร่งประสานทาง อบจ.เชียงใหม่ และปภ.เชียงใหม่ นำเครื่องมือและอุปกรณ์ขนาดใหญ่มาช่วยเหลือต่อไป ด้าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้อำเภอทุกแห่ง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ [&hellip

จังหวัดเชียงใหม่ สั่งการให้ถอดบทเรียนหลังช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ใน ช่วง 7 วัน อันตราย ( 11 – 17 เมษายน2561) โดยสรุปสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ประจำวันที่ 16 เมษายน 2561 เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 9 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิต สถิติสะสม 6 วัน (11 – 17 เม.ย.61) เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 126 ครั้ง เสียชีวิต 10 ราย สาเหตุหลัก คือ การเมาสุรา ส่วนประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ รถจักรยานยนต์ ลักษณะสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ ทางตรง และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งบนถนนในหมู่บ้าน โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถอดบทเรียนผลการดําเนินงานในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 เพื่อกําหนดแผนงาน แนวทาง และมาตรการในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ โดยให้ความสําคัญในประเด็นที่เป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ทั้งนี้ ให้อําเภอที่มีสถิติความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง กําหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อดําเนินงานในพื้นที่อย่างเข้มข้น และต่อเนื่อง รวมไปถึงให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบข้อมูลผู้บาดเจ็บ (Admit) ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2561 ซึ่งเสียชีวิตภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเกิดเหตุ และรายงานให้ทราบโดยเร็ว เพื่อจัดทําเป็นฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม นอกจากนี้ ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างจริงจัง และต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุและสร้างสํานึกรับผิดชอบต่อสังคม อันจะเป็นรากฐานที่สําคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนต่อไป และให้ทุกอําเภอบูรณาการร่วมกับตํารวจ ทหาร สาธารณสุข และสรรพสามิตกํากับ ดูแลสถานบริการ และเข้มงวดกวดขันการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด โดยเฉพาะการจําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี หากเกิดอุบัติเหตุทางถนนให้สืบสวนถึงแหล่งที่มาของการจําหน่ายและดําเนินคดีอย่างถึงที่สุด cnx news รายงาน

Page 2 of 9412345...102030...Last »