เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 2

Category : เชียงใหม่วันนี้

เชียงใหม่จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทะนุบํารุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงกําหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เจ็ดยอด และพระพุทธเมตตา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม [&hellip

เชียงใหม่จัดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ วัดเทพนิมิตร ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 33 สํานักงานชลประทานที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทหารและตํารวจในพื้นที่ ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรการกุศล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่า รวมทั้งป้องกันเหตุน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสําคัญ และเอื้อประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย ที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงละเลยความสําคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพและเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และผลกระทบในแต่ละครั้ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลภาวะกลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีในอดีต ได้สูญเสียไป ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน [&hellip

Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน

Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ในชุมชนของตนเอง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 25 อำเภอ จำนวน 42 หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนา 420 ผลิตภัณฑ์ และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 135,506,800 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อกระจายรายได้ให้ชุมชน หมู่บ้าน บนพื้นฐาน เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและออกบูทของแต่ละชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ ภูมิปัญญา [&hellip

เชียงใหม่เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมรําลึกคุณของพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมะ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ “บัวขาว” แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ การหล่อเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาแก่ผู้แทน 25 อําเภอ ที่ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ [&hellip

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ขณะเดียวกัน ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม ทั้งนี้ โครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบได้คณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน

พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่-พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดชเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านแพะขวาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 19 มิ.ย.61 ที่วัดเอรัณฑวัน บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นางนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน กำนันตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง และประชาชน ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมการแสดงกลองสะบัดชัย การฟ้อนดาบ ซึ่งเป็นการแสดงหลักที่สืบทอดกันมานานของหมู่บ้านนี้เนื่องจากเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำกาไวย์ด้วย นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการทำตลาดนัดรับซื้อขยะ การทำหมู่บ้านประดับดาวให้คะแนนบ้านที่มีการดำเนินการจัดการขยะดีเด่น การทำพืชผักสวนครัวจากปุ๋ยขยะ ซึ่งหมู่บ้านแพะขวางเข้ารอบหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ในหมู่บ้านแพะขวางเองยังมีแหล่งท่องเที่ยงที่สำคัญ คือแกรนด์แคนยอน ที่สวยงามเหมือนแกรนด์แคนยอนของต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในพื้นที่กันจำนวนมาก

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่

บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ นายสันติสุข คล่องใช้ยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมคาราวะ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับบริษัทไทยแอร์เอเชียให้มีความแน่นแฟ้นต่อกัน และพูดคุยประเด็นเรื่อง การจัดการท่าอากาศยานจังหวัดเชียงใหม่ ปัญหาของสนามบินที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และแนะนำองค์กร           โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากสนามบินรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี จากการที่เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ และเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของชาวไทยและต่างชาติ แม้จะเร่งปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ตลอดจนขยายพื้นที่บริการ ภายใต้คุณภาพระดับสากลมาตรฐานความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) มาโดยตลอด ก็ยังไม่ทันต่ออัตราเติบโตของปริมาณผู้โดยสาร ทอท.จึงวางแผนลงทุนระยะ 10 ปี ปรับแผนให้รองรับกับศักยภาพจริงที่มีผู้โดยสารใช้บริการแต่ละสนามบิน สำหรับพื้นที่สร้างสนามบินเชียงใหม่แห่งที่ 2 จะอยู่บริเวณ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน รัฐบาลมีนโยบายจะสร้างไว้รองรับลูกค้าระดับแมสที่เพิ่มสูงขึ้นทุกๆ ปี ส่วนที่เดิมจะรองรับลูกค้าระดับไฮเอนด์         ทั้งนี้ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 19 กันยายน 2546 ประกอบธุรกิจสายการบินราคาประหยัดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ ไทยแอร์เอเชีย ภายใต้การร่วมมือระหว่าง บมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศไทยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 และ AirAsia Berhad (ผ่าน AirAsia Investment ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100) ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในประเทศมาเลเซียถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และสายการบิน ไทยแอร์เอเชีย เน้นให้บริการเส้นทางบินระยะใกล้ไปยังท่าอากาศยานที่อยู่ในและใกล้เคียงกับบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นและจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยว

แห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ

เชียงใหม่-แห่อัญเชิญน้ำสรงพระราชทานขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ เมื่อวันที่ 5 มิ.ย.61 ที่วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีพิธีแห่น้ำสรงพระธาตุสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงองค์พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่  ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ศรัทธาสาธุชนทั่วทุกสารทิศนับหมื่นคนร่วมกันอัญเชิญน้ำสรงขึ้นสู่วัดพระธาตุดอยคำ ทั้งนี้ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นปูชนีย์สถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของล้านนาไทย มีพระเจดีย์เป็นที่บรรจุพระเกษาธาตุของพระพุทธเจ้า มีอายุกว่าพันปี มีพุทธบริษัทนักศีลนักบุญเดินทางมากราบนมัสการมิได้ขาด ทางวัดพระธาตุดอยคำ และคณะศรัทธากรรมการจึงได้จัดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุขึ้นทุกปี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระกรุณาธิคุณ โปรดเกล้าพระราชทานน้ำสรง เพื่อสรงองค์พระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการดังนี้วันที่ 5 มิ.ย.61 เวลา 19.00 น. มีขบวนแห่น้ำสรงพระราชทาน เดินขึ้นดอยโดยเทศบาลเมืองแม่เหียะ ขบวนแห่พี่น้องไทใหญ่ – อบรมสมโภชตลอดทั้งคืน และเปิดให้สรงน้ำตลอดทั้งวัน วันที่ 6 มิ.ย.61 เวลา 09.00 น. พิธีบวงสรวงพระธาตุ-อนุสาวรีย์พระนางเจ้าจามเทวี-สวดเจริญพระพุทธมนต์ พระครูสุนทรเจติยารักษ์ “ครูบาพิณ”เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ เปิดเผยว่า จากวันที่ 5-6 มิ.ย.61 ตรงกับวันแรม 7 ค่ำ 8 ค่ำ เป็นวันอัฏฐมีบูชา ทางวัดพระธาตุดอยคำ ได้ถือเอาวันนี้จัดพิธีสรงน้ำเกศาธาตุของ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขึ้นประจำทุกปี โดยยึดถือเอาวันแรม [&hellip

​เชียงใหม่-ประชาชนล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์พร้อมดูเลขเด็ดโอ่งน้ำมนต์

​เชียงใหม่-ประชาชนล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์พร้อมดูเลขเด็ดโอ่งน้ำมนต์ ประชาชนคณะศรัทธาล้นวัดเชียงขางร่วมครอบครูบูชาครูบาเสน่ห์ และได้ตีเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนที่ลอยในโอ่งน้ำมนต์ขนาดใหญ่เป็นเลขต่างๆนานา เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 26 พ.ค.61 ที่วัดเชียงขาง ต.ไชยสถาน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ได้มีงานทำบุณประเพณี ไหว้ครู ครอบครูบูชาครู ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ครอบเศียรปู่ฤาษีนารอด เศียรพระพิฆเณศ เศียรพระลักษณ์หน้าทอง โดยมีพระเกจิอาจารย์ ทั่วสารทิศเข้าร่วมงานอาทิเช่นครูบาปลัดมานิตย์ จ.แพร่ ครูทิน อินทโชโต วัดโพธิบัลลังก์ จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ โดยภายหลังเสร็จงานคณะศรัทธาเข้าเอาเครื่องเซ่นผลไม้อาหารคาวหวานต่างๆไปรับประทานเพราะเชื่อของเซ่นเป็นอาหารทิพย์ และได้ตีเลขเด็ดจากน้ำตาเทียนที่ลอยในโอ่งน้ำมนต์ขนาดใหญ่เป็นเลขต่างๆนานา หลวงพ่อเสน่ห์ จนฺทสโร เจ้าอาวาสวัดเชียงขาง กล่าวว่า เนื่องด้วยทางวัดเชียงขางได้จัดพิธีครอบครูเป็นประจำทุกๆปี เพื่อให้ศิษย์ยานุศิษย์ได้เสริมบุญ เสริมบารมี หน้าที่การงาน การเงิน และการดำรค์ชีวิต การค้า ความสำเร็จต่างๆ ประกอบด้วยให้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทำมาค้าขึ้น เกิดสุขกับชีวิตกับตนไปตลอดกาล บุญบารมี ครูบาอาจารย์ คุ้มครองทุกๆ ชีวิตที่ได้เข้าร่วมพิธี พร้อมกับได้ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อก่อสร้างเสนาสนะถาวรวัตถุของวัดให้เจริญรุ่งเรืองในพุทธศาสนาต่อไป

เชียงใหม่จัดงาน 83 ปี ครบรอบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชนพร้อมใจรำลึกครูบาศรีวิชัย

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 83 ปี ครบรอบวันเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ ศรัทธาประชาชนพร้อมใจรำลึกครูบาศรีวิชัย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย เนื่องในงานครบรอบ 83 ปี ครูบาเจ้าศรีวิชัย เปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ 30 เมษายน 2478 ที่บริเวณเชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พร้อมกับนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และศรัทธาประชาชน พร้อมใจร่วมกันจัดงานรำลึก “การเปิดใช้ถนนขึ้นดอยสุเทพ” และร่วมพิธีทอดผ้าป่าจำนวน 15 หมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการจัดขบวนรถยนต์เพื่อจำลองเหตุการณ์คล้ายเมื่อ 83 ปีก่อน เริ่มตั้งแต่ “อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย” เพื่อเดินทางขึ้นสู่เชิงบันไดวัดพระธาตุดอยสุเทพฯ และยังมีขบวนแห่รูปเหมือน “ครูบาศรีวิชัย” จากทุกหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลสุเทพ ขบวนคัวตาน หมากสุ่ม หมากเบ็ง พร้อมทั้งเชิญชวนกลุ่มรถโบราณร่วมเดินทาง เพื่ออัญเชิญ “หุ่นขี้ผึ้งครูบาศรีวิชัย” ขึ้นดอยสุเทพ ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ.2478 หรือ 83 ปีก่อน เป็นวันประวัติศาสตร์วันหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เพราะเป็นวันเปิดถนนให้รถขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก โดยครูบาศรีวิชัย ครูบาเถิ้ม หลวงศรีประกาศ เถ้าแก่โหงวและบุคคลอื่นๆ ซึ่งมีส่วนร่วมในการสร้างถนนขึ้นดอยสุเทพ มาชุมนุมอยู่กันอย่าพร้อมพรั่งเพื่อรอเวลาที่เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่จะมาทำพิธีเปิดถนนขึ้นดอยสุเทพ และนั่งรถยนต์ขึ้นดอยสุเทพเป็นครั้งแรก

Page 2 of 9412345...102030...Last »