เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เชียงใหม่วันนี้

unnamed (1)
“ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub)

“ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub)   สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และกรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทย ที่พร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์ของอาเซียน ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม 2560 นี้ วันนี้ 21 ก.พ. 60 เวลา 10.00 น. ณ ห้อประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตรมีภารกิจหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร มีผลงานด้านพันธุ์พืช และเทคโนโลยีการเกษตรจำนวนมาก และได้เผยแพร่งานวิจัยสู่เกษตรกรเพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ช่วยเพิ่มรายได้และพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้กรมวิชาการเกษตรโดยเริ่มต้นตั้งแต่เป็นกรมกสิกรรม ได้ดำเนินการค้นคว้าและทดลองพืชที่สำคัญต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในภาคเหนือมาเป็นเวลานานถึง 82 ปี ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร และ สวทช. ตระหนักถึงการพัฒนาด้านการเกษตรในการเป็นศูนย์กลางด้านเมล็ดพันธุ์พืชในตลาดอาเซียน จึงได้ร่วมกันจัดงาน “ขับเคลื่อนเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล” (Thailand Seed Hub) เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในด้านเมล็ดพันธุ์พืชของกลุ่มอาเซียน โดยภายในงานจะเป็นการแสดงพันธุ์พืชในกลุ่ม ข้าวโพด แตง พริก ไม้ดอก พืชน้ำมัน และผักต่างๆ ทั้งในแปลงปลูกทดสอบ และในโรงเรือน อันเป็นการแสดงเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี ทนทานโรค [&hellip

สมเด็จ1
ประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร “

 “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559” เมื่อวันที่  27 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2559” โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.โทวิจักษฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พ.ต.อ.สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยยศ อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายกฤษฏา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย นางเนตรนภา  สุทธิธรรมดำรง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และข้าราชการผู้เข้าร่วมประชุม เฝ้ารับเสด็จฯ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ​            [&hellip

เชียงใหม่
เชียงใหม่ออกประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมความโปร่งใส

เชียงใหม่ออกประกาศนโยบายสร้างคุณธรรมความโปร่งใส เปิดร่วมให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต เชียงใหม่ประกาศนโยบายคุณธรรมอละความโปร่งใส เปิดให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริต ร้องเรียน ร้องทุกข์ ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนำไปสู่การสอบสวนลงโทษขั้นสูงกกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 60 ที่ผ่านมา เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้งความเชื่อมั่นในระบบราชการนั้น ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังกล่าว โดยกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ดำเนินการจัดซื้อ [&hellip

unnamed (2)
เชียงใหม่ประชุมโครงการขยายผล เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

  เชียงใหม่ประชุมโครงการขยายผล เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมุ่งเสริมสร้างอาชีพที่พึ่งพาตนเองได้ เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 60 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชุมเป็นครั้งแรกของปี 2560 ทั้งนี้ได้ดำเนินงานภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการฯในระยะที่ 2 ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี โดยความร่วมมือของหน่วยงานร่วมบูรณาการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น จาก 10 กระทรวง 25 กรม เพื่อขยายผลความสำเร็จของโครงการหลวง โดยใช้แนวทางของโครงการหลวงและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการมุ่งเสริมสร้างอาชีพและรายได้บนฐานความรู้ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และการลดปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคมและชุมชน โดยเฉพาะการสร้างรากฐานที่มั่นคงของประเทศด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของฝิ่น  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูง สำหรับพื้นที่ดำเนินงานนั้น มีจำนวน 11 ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฯ คลอบคลุม 126 หย่อมบ้าน ใน 18 ตำบล 7 อำเภอ ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และตาก รวม 5,493 ครัวเรือน ประชากร 26,707 คน โดยพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานภายใต้ชื่อ “โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน” จำนวน [&hellip

unnamed (3)
เชียงใหม่เปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ชวนออม”

  เชียงใหม่เปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ชวนออม” จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับ กอช. เปิดโครงการ “ผู้ว่าฯ ชวนออม” หวังปลูกฝังให้เยาวชนเห็นถึงความสำคัญของการออม เพื่อดำรงชีวิตอย่างเพียงพอในอนาคต เมื่อวันที่ 20 ม.ค.60 ที่ ศูนย์ประชุมและการแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างนายสมพร จิตเป็นธม เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมลงนาม MOU ด้วย อีกทั้งยังมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม MOU ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ ศุลกากร ภาค 3 สรรพสามิต ภาค 5 สรรพากรภาค 8 คลังเขต 5 พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สหกรณ์จังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สันนิบาตจังหวัดเชียงใหม่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK) และบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการส่งเสริมการออมกับ กอช. ผ่านนโยบายการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและสร้างเครือข่ายความมั่นคงทางนโยบายที่เข้มแข็งระดับภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง กอช. มากขึ้น เป็นโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 ของ กอช. [&hellip

unnamed (11)
เชียงใหม่จัดบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการ One Stop Service

จัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service   เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 59 เวลา 10.00 น. ที่สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 43 หน่วยงาน ซึ่งมีทั้งการให้บริการงานในหน้าที่ การให้ความรู้ ตอบข้อหารือการมอบเงินสงเคราะห์ การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นต้น นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยรัฐบาลได้มีนโยบายให้ทุกจังหวัด อำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เพื่อเป็นการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่แบบบูรณาการในระดับจังหวัด อำเภอ ออกให้บริการประชาชน ในลักษณะ One Stop Service ซึ่งเป็นการให้บริการเชิงรุก และนอกจากนี้ รัฐบาลยังได้ให้ความสำคัญในนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และการปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” โดยได้ประสานหน่วยงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนมาให้บริการ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน

S__1245266
พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2559 ตั้งแต่วันที่ 22-25 ธ.ค. นี้

พิธีเปิดงานโครงการหลวง 2559 ตั้งแต่วันที่ 22-25 ธ.ค. นี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดงาน “โครงการหลวง 2559” ภายใต้แนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี 47 ปี โครงการหลวง” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันนี้(22 ธันวาคม 2559) เวลา 17.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “โครงการหลวง 2559” ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะกรรมการจัดงาน, รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, ข้าราชการตุลาการ, ทหาร, ตำรวจ และประชาชนชาวไทยภูเขาเฝ้ารับเสด็จ ศาสตราจารย์ พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ ประธานกรรมการจัดงาน โครงการหลวง 2559 ได้กราบทูลถวายรายงาน การดำเนินงานโครงการหลวงซึ่ง เป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก่อตั้งในปี พ.ศ.2512 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูง ตลอดระยะเวลา 47 ปีได้ดำเนินการในพื้นที่ 5 จังหวัดของภาคเหนือ โดยจัดตั้งเป็นศูนย์และสถานี จำนวน 39 แห่ง พร้อมทั้งได้ดำเนินการพัฒนาเกษตรกรและประชาชนได้ 42,742 ครอบครัว ต่อมาปี 2535 จึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงขึ้น การจัดงานโครงการหลวง ได้ดำเนินการมาเป็นประจำทุกปี [&hellip

IMG_4846
ประกวดนางสาวเชียงใหม่และงานฤดูหนาวพร้อมแล้ว 28 ธ.ค.59- 8 ม.ค.60 นี้

ประกวดนางสาวเชียงใหม่และงานฤดูหนาวพร้อมแล้ว 28 ธ.ค.59- 8 ม.ค.60 นี้   เชียงใหม่เตรียมความพร้อม จัดยิ่งใหญ่ งานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี พ. ศ. 2560 คัดเลือกสาวงามเข้าประกวด “นางสาวเชียงใหม่” ภายใต้แนวคิด “ประกายแห่งล้านนา ความงามคู่แผ่นดิน” ทำหน้าที่ทูตสายสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมจำหน่ายสลากการกุศล ชิงรางวัลใหญ่รถยนต์ 3 คันระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ถึง 8 มกราคม 2560 นี้ ที่บริเวณสนามด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2559 นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ นางมนสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดงานฤดูหนาวและงาน Otop ของดีเมืองเชียงใหม่ประจำปี พ. ศ. 2560 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2560 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า [&hellip

S__40058899
เชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน” จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้ สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร   เมื่อวันที่   5  ธ.ค. 59  เวลา 09.30 น. ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ : กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.เกษมสุข ตาคำ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นางเฉลียว ตาคำ ประธานชมรมแม่บ้านทหารบก มณฑลทหารบกที่ 33 นายสมเจตต์ วิทยาผาสุก รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พ.ต.อ.สุธี จำปา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่ริม นายภารดา หอมแย้ม [&hellip

unnamed
ชาวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ” เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธ.ค. 59 เวลา 07.00 น. ที่บริเวณหน้าหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ ตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ แด่พระสงฆ์ 199 รูป พร้อมด้วยนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชนร่วมตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในพิธีมีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อยและ กราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ไหว้พระรับศีล กล่าวคำถวายของใส่บาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่ประธานสงฆ์ และพิธีตักบาตรพระสงฆ์เป็นอันเสร็จพิธี และในช่วงเวลา 09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะเดินทางไปเปิดพิธีเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกต้นไม้ ถวายแด่พ่อ: กล้วยแตกหน่อความรู้สู่ประชาชน” ที่อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม  [&hellip

Page 1 of 8712345...102030...Last »