เชียงใหม่วันนี้ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : เชียงใหม่วันนี้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกเพื่อแม่ ทอดผ้าป่ากล้วยไม้

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการปลูกเพื่อแม่ ทอดผ้าป่ากล้วยไม้   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายกฤษณ์  ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดโครงการปลูกเพื่อแม่ ครั้งที่ 3 การทอดผ้าป่ากล้วยไม้และการปลูกกล้วยไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานราชการ ประชาชน ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งพระองค์ได้เสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรในถิ่นทุรกันดารต่างๆ ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในธรรมชาติรอบพระองค์อยู่เสมอ โดยเฉพาะกล้วยไม้ไทย และมีหน่วยงานได้ร่วมกันสนองพระราชเสาวนีย์ เกิดเป็นโครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้ไทยในหลายโครงการ อาทิโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้สู่ไพรพฤกษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธ์กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการขยายพันธ์กล้วยไม้ไทยหายาก เพื่อเป็นการอนุรักษ์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการปลูกเพื่อแม่ได้ดำเนินการมาแล้ว 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ดำเนินการในปี 2559 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้องค์กรสตรีจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแกนนำในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัว และปลูกผักในภาชนะต่างๆ เพื่อความสวยงามและเป็นอาหาร ครั้งที่ 2 ดำเนินการในปี 2560 เป็นการส่งเสริมประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต และร่วมกันปลูกต้นดาวเรืองเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแสดงอออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 3 ดำเนินการวันที่ 7 [&hellip

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าเยี่ยมผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้การต้อนรับ นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่เดินทางมาเยี่ยมคารวะ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่  เพื่อกระชับความสัมพันธ์สานความร่วมมือด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว พร้อมประสานความร่วมมือด้านการศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างมณฑล และเมืองต่างๆ ของจีนกับจังหวัดจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความใกล้ชิดและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดชียงใหม่ กล่าวว่า ทางจังหวัดเชียงใหม่ ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนทุกท่าน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวลำดับที่ 2 ของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันงดงาม ด้านศิลปวัฒนธรรม และประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจ และอยากให้นักท่องเที่ยวชาวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พึงระวังในเรื่องของความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แนะนำให้ศึกษาเส้นทางหรือศึกษาข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ นำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ9

จังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ9 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง : ตามรอยสักการะ 108 พระปฏิมา พระบรมธาตุ พุทธรัตนมณีมรดกของแผ่นดิน ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญในมิติทางศาสนา ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนมัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมกับเยี่ยมชมศาสนสถานเก่าแก่ภายในวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง ทั้งนี้ โครงการรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง จัดขึ้นโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้เป็นจังหวัดนำร่อง 1 ใน 9 แห่งของประเทศ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้วัดและศาสนสถานได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในมิติทางศาสนาที่มีศักยภาพความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมไปถึงประชาชนทุกกลุ่มทุกวัย ได้เรียนรู้หลักธรรมทางศาสนา ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชุมชน เพื่อการเสริมสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วย สำหรับ วัดทั้ง 9 แห่ง ที่ได้กำหนดให้เป็นเส้นทางจาริกแสวงบุญ ศาสนสถานสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 1)พระเจ้าเก้าตื้อ วัดสวนดอกพระอารามหลวง 2)พระพุทธสิหิงค์ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร 3)พระอัฎฐารส วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร 4)พระธาตุวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร 5)วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร 6)พระธาตุวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร 7)พระธาตุวัดสวนดอก พระอารามหลวง 8)พระธาตุวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง และ 9)วัดเชียงมั่น วัดแห่งแรกของนครเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ พร้อมเชิญชวนให้ชาวเชียงใหม่ร่วมกันแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี โดยในวันพรุ่งนี้ (4 ส.ค.61) จะนำคณะสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ เครือข่ายท่องเที่ยว เข้าเยี่ยมชมพร้อมรับฟังคำบรรยายของศาสนสถานทั้ง 9 แห่ง เริ่มตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอําเภอสันกําแพง ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน ซึ่งได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการรูปแบบคลินิกจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 20 หน่วยงาน มาบริการให่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมอื่นๆ ประกอบด้วย คลินิกพืชสวน คลินิกฝั่ง คลินิกการเกษตรบนพื้นที่สูง คลินิกยางพารา คลินิกการอารักขาพืช นิทรรศการ ส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร [&hellip

เชียงใหม่จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา   เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทะนุบํารุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงกําหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เจ็ดยอด และพระพุทธเมตตา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม [&hellip

เชียงใหม่จัดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ วัดเทพนิมิตร ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 33 สํานักงานชลประทานที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทหารและตํารวจในพื้นที่ ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรการกุศล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่า รวมทั้งป้องกันเหตุน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสําคัญ และเอื้อประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย ที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงละเลยความสําคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพและเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และผลกระทบในแต่ละครั้ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลภาวะกลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีในอดีต ได้สูญเสียไป ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน [&hellip

Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน

Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พัฒนายกระดับมาตรฐานอย่างยั่งยืน   เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561  เวลา 11.30 น. ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ และแกนนำหมู่บ้านเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน และ Kick off โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโครงการ พัฒนายกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP เน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนให้ชาวบ้านขายสินค้าได้ในชุมชนของตนเอง และสร้างรายได้เพิ่มขึ้นให้แก่ชุมชน โดยการดึงเสน่ห์ ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์มาแปลเป็นรายได้ ทำให้เกิดการกระจายรายได้ในชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน   ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดพื้นที่ดำเนินการ 25 อำเภอ จำนวน 42 หมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ที่ต้องพัฒนา 420 ผลิตภัณฑ์ และ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 135,506,800 ล้านบาท เพื่อจัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อรองรับนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ด้วยกระบวนการเตรียมความพร้อมชุมชน รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สร้างความน่าสนใจให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม ตลอดจนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อกระจายรายได้ให้ชุมชน หมู่บ้าน บนพื้นฐาน เสน่ห์ ภูมิปัญญา วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน หมู่บ้าน และประชาชน ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการและออกบูทของแต่ละชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยคัดเลือกหมู่บ้านที่มีเสน่ห์ ภูมิปัญญา [&hellip

เชียงใหม่เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 โดยเชิญชวนประชาชนร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561   เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจําปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นได้โดยความร่วมมือของ คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรทางพระพุทธศาสนา ตลอดจน พุทธศาสนิกชนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและจัดกิจกรรมรําลึกคุณของพระรัตนตรัย และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อีกทั้งยังส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชน เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ได้ศึกษาหลักธรรมะ และร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมกันนี้ ได้มีการมอบโล่เกียรติคุณ “บัวขาว” แก่กลุ่มสตรีนารีต้นแบบ การหล่อเทียนพรรษา และมอบเทียนพรรษาแก่ผู้แทน 25 อําเภอ ที่ส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและกิจการคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่   ทั้งนี้ [&hellip

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน

สนง.ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้าใจและแนะแนวทางแก่เยาวชน เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมต่อสังคม เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 เวลา 08.40 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” ที่ โรงแรมเชียงใหม่ภูคํา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรมให้กับเด็ก เยาวชน ประชาชน รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ด้านการป้องกันปัญหาอาชญากรรม สามารถป้องกันตนเองและครอบครัว ให้พ้นจากภัยอาชญากรรม ขณะเดียวกัน ยังได้มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายของรัฐด้านการอํานวยความยุติธรรม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และได้รับทราบถึงขั้นตอนต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมให้กับสังคม ทั้งนี้ โครงการ “อบรมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจในแนวทางการป้องกันปัญหาอาชญากรรม” เป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. 2561 – 2564 ด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ความสําคัญต่อการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทุกระดับทั้งร่างกายและจิตใจให้เพิ่มสมรรถนะการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและอาจารย์ทุกระดับ โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในวันนี้ประกอบได้คณะครูและนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จํานวน 100 คน

พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

เชียงใหม่-พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่บ้านแพะขวางดูหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ว่าราชการจังหวัดชเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านแพะขวาง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 19 มิ.ย.61 ที่วัดเอรัณฑวัน บ้านแพะขวาง หมู่ 3 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นางนิติยา พงษ์พานิช นายอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน กำนันตำบลน้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหางดง และประชาชน ให้การต้อนรับ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะ เดินทางมาดูงานหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมชมการแสดงกลองสะบัดชัย การฟ้อนดาบ ซึ่งเป็นการแสดงหลักที่สืบทอดกันมานานของหมู่บ้านนี้เนื่องจากเป็นบ้านของศิลปินแห่งชาติ พ่อครูคำกาไวย์ด้วย นายไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านแพะขวาง ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งการทำตลาดนัดรับซื้อขยะ การทำหมู่บ้านประดับดาวให้คะแนนบ้านที่มีการดำเนินการจัดการขยะดีเด่น การทำพืชผักสวนครัวจากปุ๋ยขยะ ซึ่งหมู่บ้านแพะขวางเข้ารอบหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัดเชียงใหม่ด้วย นอกจากนี้ในหมู่บ้านแพะขวางเองยังมีแหล่งท่องเที่ยงที่สำคัญ คือแกรนด์แคนยอน ที่สวยงามเหมือนแกรนด์แคนยอนของต่างประเทศ โดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาท่องเที่ยวในพื้นที่กันจำนวนมาก

Page 1 of 9412345...102030...Last »