อิ่มสนุก ทุกสถาน | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 2

Category : อิ่มสนุก ทุกสถาน

หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

หมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยว อ.ฮอด จ.เชียงใหม่   เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป   โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมบ้านดงดำ หมู่ที่ 5 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง ทางทิศใต้ของที่ตั้งปัจจุบัน ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล ประมาณปี พ.ศ. 2507 จึงได้อพยพหนีน้ำท่วมขึ้นมาอาศัย ณ ปัจจุบันเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของแม่น้ำปิง“ บ้านดงดำเป็นดินแดนอุดมสมบูรณ์ เป็นเมืองท่า แลกเปลี่ยนสินค้าที่สำคัญ ในช่วงปี พ.ศ.2495 เป็นต้นมา บ้านดงดำเปลี่ยนเมื่อเกิดเขื่อนภูมิพล ในปี 2554 เกิดน้ำท่วมนาน 6 เดือน ชุมชนล่มสลาย (ที่ทำกินน้ำท่วมและถูกเวนคืนอีก)ชาวบ้านต้องออกไปทำงานต่างพื้นที่ มีการย้ายวัด 1 ครั้ง และ ปัจจุบันมีวัด อยู่ 2 แห่ง คือวัดดงดา และอารามสงฆ์แพะหลวง มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ ผาวิ่งชู้ ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอด โดยแต่ละผลิตภัณฑ์มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ [&hellip

“มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า”

หมู่บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ “มะนาวลูกใหญ่ ลำไยเนื้อหนา ดอยเกิ้งสูงสง่า ชิมรสปลาดอยเต่า”   เมื่อวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป   โดยมีวัตุุประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน   โดยได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านแปลง 5 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น)พระพุทธองค์ยังทรงทำนายต่อไปอีก ว่าดินแดนแห่งนี้มีแม่น้ำสายใหญ่ไหลผ่านสองฝั่งแม่น้ำอุดมสมบูรณ์ดี ในกาลข้างหน้าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป ผู้คนที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำนี้จะถูกรบกวน น้ำจะไหลกลับเพราะจะมีพญานาคตัวใหญ่มาขวางกั้นลำน้ำแห่งนี้ และจะมีสำเภาเงิน สำเภาทองวิ่งขึ้นล่องเป็นประจำ กาลนั้นดินแดนแห่งนี้จะเป็นดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองในแคว้นนี้ ถ้าวิเคราะห์คำทำนายจะเห็นว่าเมื่อมีการสร้างเขื่อนภูมิพลที่อำเภอสามเงาจังหวัดตาก ปิดกั้นแม่น้ำปิง ทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่บริเวณเหนือเขื่อนขึ้นมาก จนถึงอำเภอฮอด ประชาชนมีถิ่นฐานอยู่เดิมสองฝั่งแม่น้ำปิง ต้องอพยพหนีน้าท่วมเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ดินจัดสรรของนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จึงเกิดชุมชนอย่างหนาแน่น บริเวณอ่างเก็บน้ำอุดมไปด้วยปลานานาชนิด ประชาชนบางกลุ่มบางหมู่ได้ยึดอาชีพจับปลาขาย มีการสัญจรไปมาติดต่อกันโดยทางเรือ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงแห่งหนี่ง มีความเจริญขึ้นเรื่อย [&hellip

บ้านแม่สูนน้อยวิถีชีวิตชุมชน แวะพร้าวชมเขาคล้ายฟูจิ ขึ้นชื่อรองเท้าเม็ดเดือยสุขภาพ

บ้านแม่สูนน้อยวิถีชีวิตชุมชน แวะพร้าวชมเขาคล้ายฟูจิ ขึ้นชื่อรองเท้าเม็ดเดือยสุขภาพ   วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ทางทีมงานพร้อมสื่อมวลชนได้เข้าเยี่ยมชม หมู่บ้านแม่สูนน้อย อ.ฝาง ซึ่งเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตชุมชนโดยส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านเกษตรกรแบบผสมผสาน เช่น ปลูกส้ม กระเทียม มะม่วง เสาวรส ผลิตชุมชน เช่นจักสาน น้ำพริกตาแดง นอกจากนี้ยังมีโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว มีกลุ่มแม่บ้านที่ทำสปามือและสปาเท้ารองรับนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการอีกด้วย  ทางทีมงานได้ขึ้นเขาไปชม พระธาตุทันใจ น้ำตกโป่งน้ำดังที่มีชื่อเสียงของหมู่บ้าน หลังจากนั้นได้เดินทางไป บ้านตีนธาตุ อ.พร้าว มีผลิตภัณฑ์ เช่นรองเท้าเม็ดเดือยเพื่อสุขภาพ ผ้าปักชาวเขา กระเป๋ากิ่งไผ และผ้าสีย้อมธรรมชาติ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป   วัตถุประสงค์เพื่อ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP 6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

บ้านหลวงแม่อาย แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหอม สักการะหลวงพ่อเพชร

บ้านหลวงแม่อาย แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหอม สักการะหลวงพ่อเพชร   วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เข้าเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมเพื่อการท่อง เที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  บ้านหลวงแม่อาย แหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเห็ดหอม เช่น ลูกชิ้น เห็ดหอม   หมูยอเห็ดหอมกระเป๋าจากผ้า ชาเชียงดา และขนมพอง ผลิตภัณฑ์รีไซเคิลจาก กล่องนมของโรงเรียนบ้านหลวง กราบสักการะหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปที่มีประวัติเล่าขานถึง จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ หลังจากนั้นในช่วงเย็นเดินทางไปยังหมู่บ้านแม่สูนน้อยได้รับการ ต้อนรับอย่างดีจากชาวบ้าน และได้นำคณะสื่อมวลชนเข้าพักโฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานจาก กรมการท่องเที่ยวอีกด้วย โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้าง คุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่ง เดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และ เป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็น ที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัต ลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และ เสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่อง เที่ยวในหมู่บ้านต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP 6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ถ้ำตับเตา ไชยปราการหมู่บ้านชายเขาเทือกสันผีปันน้ำ สันดอยเชิงดาวแหล่งตาน้ำผุด

ถ้ำตับเตา ไชยปราการหมู่บ้านชายเขาเทือกสันผีปันน้ำ สันดอยเชิงดาวแหล่งตาน้ำผุด   เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางคณะสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชม วัดถ้ำตับเตา อ.ไชยปราการ เป็นหมู่บ้านชายเขาเทือกสันผีปันน้ำสันดอยเชิงดาว แหล่งตาน้ำผุด ต้นน้ำ และ ถ้ำต่างๆเช่น ถ้ำแจ้ง และถ้ำมืด ซึ่งเป็นแหล่งศาสนสถานโบราณกว่าร้อยปี มีผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำ เสาวรส น้ำมันเขียวสมุนไพร กล้วยฉาบสอดไส้ เสาวรส น้ำพริกเผาเสาวรส  เสาวรสแช่แข็ง กล้วยน้ำว้าอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลัง ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนา ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิด ความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้อง ถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการ ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการ คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชน สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป   วัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP 6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

เวียงแหงเมืองเล็กในหุบเขาถิ่นชายแดนแคว้นนเรศวร

  เวียงแหงเมืองเล็กในหุบเขาถิ่นชายแดนแคว้นนเรศวร   เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป โดยได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ชุมชนบ้านมหาธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เข้ากราบสักการะพระธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอินทร์ หรือ วัดสองแผ่นดิน ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณี    มีลักษณะผสมผสานระหว่างชนภาคเหนือ     ชนเชื้อสายไทใหญ่ และชนกลุ่มน้อย เช่น กลุ่มจีนฮ่อ กลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอ กลุ่มชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง โดยยึดถือตามแบบการนับถือศาสนาเป็นหลัก ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากงา เช่น คุกกี้งาม้อน งาดำ น้ำมันงา และเสื้อผ้าไทใหญ่   โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็น แหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม 3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 4.เพื่อเชื่อม โยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP 6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์ หัตถกรรมล้านนา 7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

ฮือฮาผึ้งทำรังบังแดดให้พระมาแล้ว!!!แม้ฝนตกลมแรงแดดออกมีงานบุญไม่หนีไปไหน

  ฮือฮาผึ้งทำรังบังแดดให้พระมาแล้ว!!!แม้ฝนตกลมแรงแดดออกมีงานบุญไม่หนีไปไหน ที่วัดป่าเป้า หรือวัดร่มป่าตอง ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีผึ้งหลวงจำนวนมากทำทำรังบังแดดบังฝนบังลมให้พระพุทธรูปยืนบนพระเจดีย์ประจำทิศ 4 ด้าน ซึ่งมาเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้แม้ว่าจะมีฝนตกลมแรงฟ้าผ่าแต่ก็ไม่ตื่นกลัวหรือหนีไปไหน ยังคงทำรังบังฝนลมแดดให้พระทั้ง 4 ทิศอยู่ นอกจากนี้ทางวัดยังมีการจัดงานทำบุญประเพณีตานก๋วยสลากภัต ซึ่งมีญาติโยมนำต้นสลากภัตมาร่วมพิธีและมารอร่วมงงานจำนวนมาก แต่ผึ้งดังกล่าวก็มีได้ตื่นกลัวหรือทำอันตรายแก่ใครเลย พระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า เปิดเผยว่า ผึ้งหลวงดังกล่าวเริ่มกลับมาทำรังบริเวณพระทั้ง 4 ทิศแล้ว โดยอยู่จำนวนมาก แม้ว่าจะฝนตกลมแรงฟ้าผ่าเสียงดังก็ยังไม่ไปไหน โดยทางวัดก็ได้กำชับกับชาวบ้านและคนที่มาท่องเที่ยวว่าอย่าไปรบกวนผึ้งดังกล่าวหรือทำอันตรายให้เค้า เพราะเค้ามาอยู่และไม่เคยทำอันตรายใครเลย แม้จะมีการจัดงานบุญใหญ่ของวัดก็ไม่มีเหตุอะไร

เชียงใหม่-สุดฟินแห่ถ่ายรูปขัวแตะหรือสะพานบุญสวยงามเมืองเชียงใหม่

เชียงใหม่-สุดฟินแห่ถ่ายรูปขัวแตะหรือสะพานบุญสวยงามเมืองเชียงใหม่ สุดฟินชาวบ้านนักท่องเที่ยวแห่ถ่ายรูปขัวแตะหรือสะพานบุญสวยงามกลางเมืองเชียงใหม่ ที่วัดท่าใหม่อิ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่วัดท่าใหม่อิ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดทำสะพานไม้ไผ่หรือขั้วแตะตามภาษาล้านนาเป็นสะพานบุญเพื่อทำการเดินตักบาตรในงานกฐินของวัดและงานประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงที่จะถึงนี้ โดยมีชาวบ้านจำนวนมากทั้งคู่รักบ่าวสาว รวมไปถึงครอบครัวต่างพาบุตรหลานมาร่วมถ่ายรูปบนสะพานบุญที่สวยงามนี้ โดยบนสะพานยังตกแต่งด้วยร่มกระดาษสา ตุงล้านนาที่สวยงามด้วยเพื่อแสดงความเป็นศิลปล้านนา โดยช่วงนี้จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแวะเวียนเข้ามาถ่ายภาพสะพานดังกล่าวที่สวยงามด้วย พระมหา ดร.ไพศาล ฐานวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าใหม่อิ เปิดเผยว่า สะพานบุญที่เห็นขณะนี้สร้างขึ้นตามความเชื่อว่าข้ามพ้นความทุกข์โศกโรคภัย โดยตั้งชื่อว่าสะพานบุญลอยฟ้า เพื่อให้ญาติโยมที่แวะเวียนมาเที่ยวเชียงใหม่ มาเที่ยวชมถ่ายความสวยงามได้ โดยมีระยะทาง 500 เมตร โดยจัดเพื่อการทำบุญบนสะพาน โดยมีกุสโลบายว่าได้ข้ามปัญหาความทุกข์ต่างๆไป โดยจะมีงานกฐินสามัคคีของวัดเพื่อให้ญาติโยมทำบุญตักบาตรพระบนสะพาน และเพื่อจัดงานรับประเพณียี่เป็งหรือลอยกระทงของชาวล้านนา

ครบรอบวันเกิดตำนานลูกชิ้นทอดลุงสวนแจกกินฟรีตลอดวันอีกแล้ว

เชียงใหม่-ครบรอบวันเกิดตำนานลูกชิ้นทอดลุงสวนแจกกินฟรีตลอดวันอีกแล้ว ครบรอบวันเกิดตำนานลูกชิ้นทอดลุงสวนแจกกินฟรีตลอดวันอีกแล้ว ปีนี้ลุงสวนเตรียมลูกชิ้นไว้ 100 กว่าโล จัดยืนล้อมวงจิ้มกินกันร่วมสาบานรักเพื่อนพ้องน้องพี่ระลึกความหลัง เมื่อเวลา 12.30 น.วันที่ 2 ต.ค.61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นประจำทุกวันที่ 2 ตุลาคมทุกปี ที่ลานตรงข้ามโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จะคึกคักเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานครบรอบวันเกิดของลุงสวนเจ้าของร้านลูกชิ้นทอดชื่อดังในตำนาน ลูกชิ้นทอดลุงสวน เจ้าเก่าแก่ที่เปิดขายมาตั้งแต่ปี 2523 หรือกว่า 38 ปีแล้ว ให้เด็กนักเรียนรุ่นแล้วรุ่นเล่าของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย หรือใกล้เคียงได้รับประทานกัน โดยปีนี้มีคนมาจำนวนมากยืนรับลูกชิ้นไปทานโดยปีนี้จัดแบบแนวที่เคยขาย คือจิ้มน้ำจิ้มร่วมสาบานร่วมกัน คือใครมาทานก็เอาลูกชิ้นไปจิ้มกินน้ำจิ้มร่วมกันระลึกถึงความหลังครั้งสมัยยังเรียนหนังสือ ทำให้มีหลายรุ่นที่เรียนจบไป ได้ถือเอาวันนี้เป็นการรวมรุ่น มาร่วมกินที่ร้านลุงสวนระลึกความหลังกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนแน่นขนัดช่วงเที่ยง สำหรับวิธีการกินก็แสนง่ายดาย จิ้มลูกแรกเข้าปากไป จะจิ้มลูกสองใช้ขอบหม้อน้ำจิ้มรูดดึงลูกที่จะกินให้ถึงปลายไม้ เพื่อง่ายต่อการนำไปปากบริโภค นายสวน ชูเนตร หรือลุงสวน อายุ 70 ปี เปิดเผยว่า ตนขายลูกชิ้นที่โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยกว่า 38 ปีแล้ว มีความผูกพันกับเด็กนักเรียนและประชาชนลูกค้าที่มาซื้อลูกชิ้นกันมาตลอด รุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จบออกไปบางรุ่นก็ถือแวะเวียนมาร่วมกินลูกชิ้นฟรีในวันเกิดตนเองเหมือนกันการวมรุ่น และมาไหว้ตนเอง บางคนปีนึงอาจจะเจอกันแค่ครั้งเดียว โดยปีนี้เตรียมลูกชิ้นไว้จำนวน 100 กว่ากิโลกรัม และไม่มีพิธีไรมากมาย เพื่อให้ย้อนนึกถึงวันวาน มายืนล้อมวงจิ้มน้ำจิ้มร่วมสาบานทานร่วมกัน

ฮือฮาโซเชียลแทบแตก!!!ลูกค้าแห่ซื้อน้ำปั่นราคาถูกร้านสาวสวยสุดเซ็กซี่อดีตพริตตี้ นางฟ้ามีอยู่จริง

เชียงใหม่-ฮือฮาโซเชียลแทบแตก!!!นางฟ้าขายน้ำปั่น ฮือฮาโซเชียลแทบแตก!!!ลูกค้าแห่ซื้อน้ำปั่นราคาถูกร้านสาวสวยสุดเซ็กซี่อดีตพริตตี้ นางฟ้ามีอยู่จริง เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 6 ก.ย.61 ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า เป็นที่ฮอตฮิตในโลกโซเชียลอย่างมาก กรณีแม่ค้าขายน้ำปั่นสุดสวยเซ็กซี่นางฟ้ามีอยู่จริง โพสภาพลงเฟซบุ๊ค ใช้ชื่อว่า Panrung Ice Yakeaw นักเรียนนักศึกษาบุคคลชายทั่วไปแวะเวียนมาซื้อกันแน่นขนัดร้านที่ร้านไอซ์น้ำปั่นไข่มุก หน้าเอ็มแอนด์ดี แมนชั่น ซอยหลังตลาดธานินท์ ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หลังรับแจ้งจึงเร่งรุดไปตรวจสอบ พบเป็นร้านซุ้มน้ำปั่น ขายราคาไม่แพงแก้วละ 25 บาท แต่มันอยู่ที่เจ้าของที่ขาย สุดสวยน่ารักและยังเซ็กซี่ ชื่อน้องไอซ์ อายุ 24 ปี (ขอสงวนชื่อนามสกุลจริง) โดยที่ร้านขายเครื่องดื่มหลายอย่างทั้งกาแฟ ชา นม และเครื่องดื่มแล้วแต่จะสั่ง เปิดบริการทุกวันตั้งแต่ 11.00 – 1 ทุ่ม ช่วงเที่ยงจะมีคนมารอซื้อกันแน่นขะนัด โดยขายน้ำปั่นมาได้ปีนึงแล้ว ก่อนหน้านั้นเคยเป็นพริตตี้มาก่อน โดยมีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อน้ำปั่นเครื่องดื่มและขอถ่ายภาพกันจำนวนมาก

Page 2 of 912345...Last »