ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 3

Category : ประชาสัมพันธ์

ชวนมาเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านนี้มีของดี บ้านหนองปูดอยเต่าเชียงใหม่

ชวนมาเที่ยว OTOP นวัตวิถีหมู่บ้านนี้มีของดี บ้านหนองปูดอยเต่าเชียงใหม่   เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2561 นายอำเภอดอยเต่า ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอดอยเต่าได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในการมีส่วนร่วมเพื่อผลักดันให้ บ้านหนองปู หมู่ที่ 3 ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวไปสู่การเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ซึ่งในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดี ที่หลายฝ่ายได้มาร่วมในพิธีเปิดตัวตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา กรมการพัฒนาชุมชนได้มุ่งเน้นในการดำเนินงานส่งเสริมการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้คุณภาพ และมาตรฐานสากล อีกทั้งยังคงอัตลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น แต่ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนกำลังจะพลิกโฉมหน้าของผลิตภัณฑ์ OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ให้ออกไปขายนอกชุมชน มาเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชนโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความสุขเป็นที่ตั้ง เพื่อก้าวไปสู่ความ “มั่งมี ศรีสุข” อย่างแท้จริง ตามแนวคิดหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยกระบวนการทำงานนั้น จะการดำเนินงานให้สอดคล้องกับโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ซึ่งเป็นแผนแม่บทของรัฐบาลเป็นกรอบในการวางแนวการทำงาน 3 [&hellip

คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018

เชียงใหม่-คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018 คณะแพทยศาสตร์ ม.ช. จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจโรคและพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 21 ก.ย.61 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานศรีพัฒน์เฮลล์เอ็กซ์โปร์ 2018 เพื่อให้ประชาชนได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพและให้ความรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยภายในงานจัดแสดงการรวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆด้านการแพทย์ออกสู่ประชาชน จนรวมไปถึงการตรวจสุขภาพ โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน มี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับโรคต่างๆโดยเฉพาะเกี่ยวกับโรคที่เกิดกับผู้สูงอายุด้วย มีประชาชนที่สนใจจำนวนมากเข้าร่วมงานและตรวจสุขภาพ มี ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  การจัดมหกรรมเพื่อสุขภาพครั้งนี้เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์เพื่อช่วยวินิจฉัยและรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจโรคและพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน

เชียงใหม่เชิญท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสบวินสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

เชียงใหม่เชิญท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านสบวินสร้างรายได้อย่างยั่งยืน   ชูการท่องเที่ยวโอท๊อปนวัตวิถีบ้านสบวิน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ พร้อมออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีรับฤดูกาลท่องเที่ยวที่ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPตำบลแม่วิน  อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยมีผู้ประกอบการท่องเที่ยว ไกด์นำเที่ยว และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมงาน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 นายมนัส สุริยะสิงห์ นายอำเภอแม่วาง เปิดเผยว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP และกิจการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยว และสร้างสรรค์ทุนชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์และอัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน การส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ OTOP นวัตวิถี ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักในการสร้างรายได้ให้กับชุมชนและประเทศ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้ส่งเสริมให้มีการดำเนินงานออกแบบและผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชน พร้อมทั้งการเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนในการต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างอบอุ่นและความโอบอ้อมอารีของเจ้าบ้าน แสดงถึงอารยธรรมล้านนา ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา มุ่งเน้นการสร้างวิถีอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนนาเชิงสร้างสรรค์ และการสร้างคุณค่าและมูลค่าจากทรัพยากรทางธรรมชาติสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยว โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีอัตลักษณ์ให้โดดเด่น และยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน [&hellip

คลังเชียงใหม่ เผยคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงิน และให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิ 4 เดือน ก.ย. – ธ.ค.61 นี้

คลังเชียงใหม่ เผยความคืบหน้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลัง ครม. ให้เพิ่มวงเงินในบัตร และเห็นชอบให้เติมเงินรายเดือนของผู้มีสิทธิที่ได้ลงทะเบียนพัฒนาตนเอง 4 เดือน (ก.ย. – ธ.ค.61) เพื่อเพิ่มทางเลือกการชำระค่าสินค้าหรือบริการ และยังสามารถสมทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้อีกด้วย นายอนุชา สุขสงวน คลังจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้า หลังจากที่กรมบัญชีกลางได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติมีการเพิ่มวงเงินให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่แสดงความประสงค์จะพัฒนาตนเอง โดยจะได้รับวงเงินเพิ่มสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรม จากร้านธงฟ้าประชารัฐ ดังนี้ 1) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงินเพิ่ม 200 บาท/คน/เดือน 2) ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงินเพิ่ม 100 บาท/คน/เดือน ทั้งนี้ การเพิ่มวงเงินดังกล่าว ดำเนินการมาแล้ว 6 เดือน (ตั้งแต่เดือน มี.ค.– ส.ค. 61) ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับผู้มีสิทธิได้ระดับหนึ่ง ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนการเพิ่มวงเงิน ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200/100 บาท ของผู้เข้าร่วมพัฒนาตนเอง เปลี่ยนเป็นการเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิแทน ตั้งแต่เดือน ก.ย. – ธ.ค. 61 เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกและกำลังซื้อให้ผู้มีสิทธิ โดยสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการ เช่น ยารักษาโรค อาหาร รวมทั้งสามารถใช้เงินที่เติมลงบัตร เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการกับหน่วยงานหรือร้านค้าที่วางเครื่อง EDC ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือร้านค้าที่รับชำระเงินผ่าน Mobile Application “ถุงเงินประชารัฐ” สามารถสมทบเงินไปใช้ในเดือนถัดไปได้ เช่น [&hellip

แข่งตัดผมชิงแชมป์กรรไกรมิสซูทานิราคาสุดแพงไปครอง

เชียงใหม่-แข่งตัดผมชิงแชมป์กรรไกรมิสซูทานิราคาสุดแพงไปครอง   นางสาวอาทิตยา หมูเขียว อายุ 29 ปี จากร้านสไมล์โซนบาร์เบอร์ช๊อป คว้ารางวัลที่หนึ่งพร้อมกรรไกรราคาแพงไปครองในการแข่งขันตัดผม   ที่ชั้น 1 ห้างเมญ่า อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีการโชว์ตัดผมโดยช่างแนวหน้าจากไทยและต่างประเทศ โดยช่างตัดผมชื่อดัง คุณเคนชิน และคุณนิชิมูระ จากร้านมิสเตอร์บราเทอร์คัทคลับ ช่างระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น  จากนั้นมีการแข่งขันตัดผมโดยช่างตัดผมจากจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงจำนวนมาก ร่วมตัดผม ชิงรางวัลที่หนึ่ง กรรไกรมิสซูทานิ ซึ่งเป็นแบรนด์ชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นที่ทำจากมือด้วยความปราณีตมูลค่า 39,000 บาท ที่ช่างตัดผมต่างอยากได้มาครอบครอง ผลการแข่งขัน นางสาวอาทิตยา หมูเขียว อายุ 29 ปี จากร้านสไมล์โซนบาร์เบอร์ช๊อป คว้ารางวัลที่หนึ่งพร้อมกรรไกรราคาแพงไปครอง โดยรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ทางสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยด้วย

ชวนกันมา”ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง”

  “ปั่นม่วน จวนแอ่วเวียง” วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561 มีกิจกรรมดีๆ ที่จะชวนทุกคนมาร่วมปั่นกันม่วนๆ ผ่อเมืองเจียงใหม่ ยกมือถือส่องสถานที่ แล้วเรื่องเล่าจะปรากฏผ่านแอปพลิเคชัน “CMStory” โครงการตามยุทธศาสตร์เชิงรุกด้าน ล้านนาสร้างสรรค์ ของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) #ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/forms/8AtYa8qZUX4G6k0T2 #ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/events/528101174302161/?active_tab=discussion #สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ 1) Play store:: https://play.google.com/store/apps/details… 2) App store:: https://itunes.apple.com/th/app/cmstory/id1424236699… * คู่มือแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน https://www.youtube.com/watch?v=r6BJBEWo1NI **เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ขอเรียนท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานว่า ของที่ระลึกในการร่วมงาน จัดเตรียมไว้จำนวน 150 ชุดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ และติดตั้ง Application ในมือถือแล้วนะคะ โดยขอความร่วมมือในการแสดง Application CMstory ให้เจ้าหน้าที่บริเวณจุดรับของที่ระลึก ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สนใจร่วมกิจกรรมมา ณ ที่นี้ค่ะ

สมาคมเครือข่ายคลัสเตอณ์อาหารออร์แกนิคร่วมมูลนิธิใต้ร่มฉัตรจัดงานประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็ง ณ GINGER FARM Chiangmai

สมาคมเครือข่ายคลัสเตอณ์อาหารออร์แกนิคร่วมมูลนิธิใต้ร่มฉัตรจัดงานประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็ง ณ GINGER FARM Chiangmai   โดยมี ท่านพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ท่านนิยดา หมื่นอนันต์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ สมคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือ ก่อกำเนิดมาจากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ร่วมและ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีวัตถุประสงค์ในการที่จะสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ห่วงโซ่อาหารออร์แกนิค ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ จัดให้มีการสัมนาขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของคลัสเตอร์ขึ้น เมื่อเดือนมีนาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะทำงานจึงได้จัดตั้งขึ้นเป็นสมาคมเครือข่ายคลัสเตอร์อาหารออร์แกนิคภาคเหนือขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2561นี้ เนื่องจากสมาคมฯมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรที่สมาชิกของสมาคมฯ ผลิตอาหารออร์แกนิคที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อผู้บริโภคมีความมั่นใจว่าเป็นผักที่ ปราศจากสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงปนเปื้อน สมาคมฯ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและพัฒนาให้สมาชิกผลิตอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ได้รับการรับรองจากสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านการเกษตร ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  และได้รับ องค์ความรู้ทางด้านโภชนการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในขณะเดียวกันมูลนิธิใต้ร่มฉัตร ก็ได้มีดำเนินโครงการ ฉลาดเลือก ฉลาดกิน  ส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการเลือกบริโภค ผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง และสารเคมี ซึ่งเป็นที่ทราบกันแน่ชัดแล้วว่า ยาฆ่าแมลงและสารเคมีเหล่านี้เป็นสารเหตุของการเกิดมะเร็ง ดังนั้น กิจกรรมการแข่งขันประกวดเมนูอาหารต้านมะเร็ง ในวันนี้เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ ต้องการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในห่วงโซ่อาหาร  อันได้แก่ ผู้บริโภคทั่วไปในเชียงใหม่ รวมถึงองค์กที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น สมาคมโรงแรม ชมรมร้านอาหาร และสมาคมเชฟเชียงใหม่ มีบทบาทสำคัญในการที่จะทำให้เกษตรกรที่ผลิตอาหารอร์แกนิค มีเศรษฐกิจที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน [&hellip

งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand”

  พิธีเปิดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand” รวมทั้งมอบรางวัลแก่สถานประกอบกิจการฯ ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่   วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล รองผู้อํานวยการสถาบันส่ง เสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานฯ โดยมีนายพินิจ เชื้อวงษ์ นักส่งเสริมความปลอดภัยชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ งานความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Culture of Prevention for Safety Thailand” รวมทั้งมอบ รางวัลแก่สถานประกอบกิจการฯ ณ โรงแรม ดวงตะวันเชียงใหม่ นางจุฑาพนิต บุญดีกุล เผยว่าการจัดงานความปลอดภัย และอาชีวอนามัยภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ซึ่งมีการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี และเป็น ภารกิจที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ส่งมอบให้สถาบันส่งเสริม ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ [&hellip

ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 65ปี จัดงาน บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561

ธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 65ปี จัดงาน บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018 ที่สุดของมหกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจรแห่งปี 7 จังหวัดทุกภูมิภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ นายศูภชัย  เอี่ยมสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ฉลองครบรอบ 65ปี จัดงาน บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป ประจำปี 2561 : GH Bank Expo 2018 ที่สุดของมหกรรมด้านที่อยู่อาศัยครบวงจรแห่งปี 7 จังหวัดทุกภูมิภาคภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 24 – 26สิงหาคม 2561  รวมโปรโมชั่นพิเศษของ ธอส. และหน่วยงานพันธมิตรมากมายเพื่อทำให้คนไทยมีบ้าน   โดยมีคณะกรรมการผู้จัดการ พนักงานธนาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ส่วนราชการ ประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ภายในงานพบกับสามไฮไลท์สำคัญ สินเชื่อบ้านอัดตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปีนานหนึ่งปีลดค่าธรรมเนียม 3.5 ฟรี ได้แก่ ฟรีค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง0.5% ของวงเงินกู้ตามสัญญา [&hellip

เด็กๆปลื้มได้สัมผัสไดโนเสาร์จำลองขยับได้เหมือนในหนังที่งานKid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 6ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เชียงใหม่-เด็กๆปลื้มได้สัมผัสไดโนเสาร์จำลองขยับได้เหมือนในหนังที่งานKid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 6ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เด็กนักเรียนชาวเขาเด็กผู้พิการทางการได้ยินปลื้มไดโนเสาร์จำลองขยับได้เหมือนในหนังที่งานKid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี 6ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 24 ส.ค.61 ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้จัดงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก ปี6” ภายใต้แนวคิด“ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์” กิจกรรมดีๆ ที่ทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1 กรมทรัพยากรธรณี และหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์เชียงใหม่ ที่จะชวนน้องๆ ท่องโลกดึกดำบรรพ์ไปกับยุคไดโนเสาร์ พร้อมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์อย่างงาน “Kid’s World มหัศจรรย์โลกของเด็ก” ต่อเนื่องกันทุกปี ซึ่งในปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด “ตะลุยโลกดึกดำบรรพ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่     24 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561 สำหรับงานในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจาก พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต1  กรมทรัพยากรธรณี และหมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์เชียงใหม่ ที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สร้างโลกดึกดำบรรพ์ให้น้องๆ ได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับยุคไดโนเสาร์ พร้อมเรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ [&hellip

Page 3 of 15812345...102030...Last »