ประชาสัมพันธ์ | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 158

Category : ประชาสัมพันธ์

cnxnews
กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ขั้นตอนการส่งออก

กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ขั้นตอนการส่งออก : ลำไยสด แช่เย็น ให้ผู้ประกอบการส่งออกลำไยต่างประเทศได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่ขั้นตอนการส่งออก : ลำไยสด แช่เย็น ให้ผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปจำหน่ายต่างประเทศดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปจำหน่ายต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้เผยแพร่ขั้นตอนการส่งออก : ลำไยสด แช่เย็น ให้ผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปจำหน่ายต่างประเทศให้ดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ผ่านเว็บไซต์ของกระทรวง ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสงค์จะขอเป็นผู้ประกอบการส่งออกลำไยไปจำหน่ายต่างประเทศ โดยเริ่มต้นจาก ผู้ส่งออกต้องไปยื่นคำร้องขอจดทะเบียนขอเป็นผู้ส่งออกลำไย จากศูนย์ผลักดันสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก กรมวิชาการเกษตร ก่อน โดยต้องระบุข้อความหรือติดป้ายหรือสลากระบุข้อความ ประกอบด้วย ชื่อและหมายเลขทะเบียนผู้ส่งออก ชื่อพืชและพันธุ์ ชั้นและน้ำหนักของสินค้า และประเทศผู้ผลิต โดยต้องขอใบรับรองปลอดโรคพืช สารตกค้าง หรือแมลงด้วย หากประเทศผู้นำเข้าต้องการ โดยยื่นคำร้องขอใบรับรองจากสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร หลังจากนั้นต้องดำเนินการ ผ่านพิธีการศุลกากร ด้วย ระบบ Manual / ระบบ EDI จากส่วนการส่งออก กรมศุลกากร และภายหลังการส่งออก ต้องรายงานการส่งออกที่ศูนย์ผลักดันสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก กรมวิชาการเกษตร ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งออกแต่ละครั้ง ด้วย ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเอกสารประกอบการดำเนินงานร้องขอใบรับรองในแต่ละขั้นตอน รวมถึงสถานที่ตั้งของหน่วยงานที่ดำเนินการออกใบรับรองทุกขั้นตอนได้ทางเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ ที่ http://www.depthai.go.th/dep/doc/53/53004963.pdf ราตรี จักร์แก้ว สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ สำนักข่าว Cnxnews รายงาน       &nbsp

cnxnews
เชียงใหม่ปรับกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เชียงใหม่ปรับกลยุทธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วงระยะ 2 เดือนสุดท้ายนี้ จังหวัดเชียงใหม่ปรับกลยุทธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายละสถานการณ์ปัญหาของจังหวัด ในห้วงระยะ 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับกลยุทธ์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดสู่การปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายละสถานการณ์ปัญหาของจังหวัด ในห้วงระยะ 2 เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2555 (สิงหาคม-กันยายน 2555) ซึ่งจากการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/อำเภอ (ศพส.จ/ศพส.อ) และหน่วยงานร่วมปฏิบัติอย่างบูรณาการ จังหวัดเชียงใหม่มีผลการปฏิบัติที่สำคัญเพิ่มสูงขึ้นในทุกด้าน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รัฐบาลได้พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกด้าน ยกระดับปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งภูมิภาค มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติของจังหวัด/หน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เป็นผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจ และเชื่อมั่นต่อการจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลเป็นลำดับ ในขณะเดียวกันผลสำรวจจากหลายแห่งก็ยังสะท้อนถึงความเดือดร้อนของประชาชนในสังคมชุมชนเช่นกัน ดังนั้น ในห้วง 2 เดือนนี้ (สิงหาคม – กันยายน 2555) ซึ่งเป็นห้วงสุดท้ายของปีงบประมาณ รัฐบาลได้มอบหมายให้ ศพส.จ.ชม./ ศพส.อ. และหน่วยงานรับผิดชอบตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติของทุกแผนงานหลัก โดยเฉพาะกิจกรรม/โครงการที่ยังมีผลการดำเนินการในสัดส่วนค่อนข้างต่ำ และกิจกรรมที่จะส่งผลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชน ดังนี้ แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฏข่าวสารได้รับการแก้ไขแล้ว 1,769 ม/ช คิดเป็นร้อยละ 98.33 ให้ดำเนินการให้ครบถ้วนตามเป้าหมาย 1,799 แห่งของจังหวัด โดยมุ่งเน้นกิจกรรมเชิงคุณภาพ ได้แก่ โดรงการกองทุนแม่ของแผนดินเฉลิม พระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี การส่งเสริมอาชีพหรือส่งเสริม [&hellip

Page 158 of 158« First...102030...154155156157158