ข่าวสังคม | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์ - Part 4

Category : ข่าวสังคม

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการ ตร.ภ.5

พิธีรับ – ส่ง หน้าที่ผู้บัญชาการ ตร.ภ.5 เมื่อเวลา 11.00 น.วันที่ 3 ต.ค. 59 ที่กองบังคับการตํารวจภูธรภาค 5 ได้จัดพิธีส่งมอบหน้าที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 คนใหม่ โดยทางพล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้ทำการส่งมอบธงประจำหน่วยต่อทาง พล.ต.ต.พูลทรัพย์ ประเสิรฐศักดิ์ รรท.ผบช.ภาค 5 CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มครูตำรวจภูธร จ.เชียงราย

พิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มครูตำรวจภูธร จ.เชียงราย เชียงราย,17 กันยายน 2559:เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มครูตำรวจ D.A.R.E. ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยมี พ.ต.อ.จรัญฌิ์ เริงธรรม รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย เป็นประธานผู้มอบวุฒิบัตรและเข็มครูตำรวจ   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

แพทย์ มช.รับรางวัล บุคคลต้นแบบด้านวิชาการ จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

แพทย์ มช.รับรางวัล บุคคลต้นแบบด้านวิชาการ  จากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข   อาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านวิชาการ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ในการประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559             ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา                คณะแพทยศาสตร์  เปิดเผยว่า เป็นรางวัลที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้บุคคลและองค์กร สำหรับตน ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบด้านวิชาการ  โดยคัดจากนักวิชาการที่มีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  เป็นนักวิชาการที่ได้ร่วมงานกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  เพื่อส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากวิชาการที่ตนได้ทำวิจัยไว้  ดังนั้นจึงเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อพิจารณาให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้    โดยส่วนตัวคิดว่าองค์กรที่เราทำงานอยู่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่หล่อหลอมให้ทำงานแบบมีกระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบมีแบบแผน จะเห็นได้ว่าผลงานวิจัยเด่นทั้ง 2 เรื่อง ได้แก่     1. งานวิจัยเรื่อง การควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางธาลัส  ซีเมีย  2. งานวิจัยเรื่อง  การควบคุมป้องกันกลุ่มอาการดาวน์  สำหรับการควบคุมป้องกันโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียนั้น  เป็นการป้องกันและนำไปประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ในการค้นหาคู่สมรสที่มีความเสี่ยงได้และให้การวินิจฉัยก่อนคลอดได้อย่างถูกต้อง   ในส่วนของงานวิจัยการควบคุมป้องกันกลุ่มอาการดาวน์นั้นเป็นการช่วยให้อุบัติการณ์ของทารกกลุ่มอาการดาวน์ลดลงอย่างเป็นรูปธรรมจากการวินิจฉัยก่อนคลอดที่เหมาะสม อันจะส่งผลให้คุณภาพการดูแลทารกกลุ่มอาการดาวน์จะดีขึ้น เมื่อจำนวนที่คลอดมาไม่มากเกินไป เป็นต้น เมื่อผลงานวิจัยที่ได้ทำและสรุปผลออกมา ส่งผลให้เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับประชาชนอย่างแท้จริง และนำไปสู่การแก้ปัญหาในวงกว้างได้  รวมทั้งเพื่อที่นักศึกษาสายสาธารณสุข แพทย์และอาจารย์แพทย์รุ่นหลังจะสามารถนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต   CNX NEWS  เจาะข่าว  ตรงใจคุณ [&hellip

อาจารย์ คณะแพทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559

อาจารย์ คณะแพทย์ มช. คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2559 อาจารย์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่   สาขาชีววิทยา ประจำปี 2559  ด้วยผลงาน“การพัฒนาเทคนิคพื้นฐานด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์เพื่อการประยุกต์” จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผศ.ดร.อติพร แซ่อึ้ง อาจารย์ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่าผลงานวิจัยที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันของทีมวิจัย ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ          และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีอยู่ 3 หัวข้อหลักใหญ่ๆ คืองานวิจัยยุงก้นปล่องพาหะนำโรค ,งานวิจัยแมลงริ้นดำ และงานวิจัยหนอนพยาธิโรคเท้าช้าง        นับว่าผลงานวิจัยทั้ง 3 หัวข้อนี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมทั้งส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศที่กำลังพัฒนา  เนื่องจากการศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านปรสิตวิทยาทางการแพทย์ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เป็นรากฐานสำคัญของการวิจัยและพัฒนาต่อยอดอย่างมีประสิทธิภาพ          จะนำไปสู่องค์ความรู้ใหม่ที่ก้าวหน้าทางวิชาการ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อควบคุม ป้องกันและกำจัดโรคปรสิต สำหรับงานวิจัยด้านยุงก้นปล่องพาหะนำโรค เป็นการพัฒนาขั้นตอนและเทคนิคที่เป็นระบบ  มาใช้จำแนกสปีชีส์ยุงก้นปล่องในกลุ่มสปีชีส์ซับซ้อน ได้สำเร็จ โดยเริ่มจากการพัฒนาเทคนิคการเพาะเลี้ยงยุงก้นปล่องในห้องปฏิบัติการ  จากนั้นทำการศึกษาวิจัยแบบสหวิทยาการ ซึ่งเป็นการวิจัยที่ได้บูรณาการความรู้และข้อมูลที่ได้จากทั้งในภาคสนาม   และห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดและเป็นระบบ  อาทิ การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของยุงก้นปล่องในระยะต่างๆ  การศึกษาด้านชีววิทยา  นิเวศวิทยา  พันธุศาสตร์ระดับโครโมโซมและระดับโมเลกุลดีเอ็นเอ  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของยุงก้นปล่อง   และศึกษาศักยภาพของยุงก้นปล่องในการเป็นพาหะนำโรคมาลาเรีย   จนนำไปสู่การค้นพบยุงก้นปล่องสปีชีส์ใหม่ของโลก จำนวน 3 สปีชีส์  ซึ่งการค้นพบยุงทั้ง 3 สปีชีส์นี้ เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาวิจัยยุงก้นปล่องทั่วโลก เพราะการจำแนกสปีชีส์ของยุงได้ถูกต้องนั้น เป็นหัวใจสำคัญของการวิจัยต่อยอดในด้านต่างๆ และนอกจากนี้ ยังเป็นทีมวิจัยแรก ที่ศึกษาพันธุศาสตร์ของยุงก้นปล่อง จำนวน 8 ชนิด [&hellip

กกต.เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

กกต.เชียงใหม่ มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมากและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติ   ตามที่ ได้มีการจัดประชุมหัวส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงาน กกต.เชียงใหม่ได้รับเกียรติจากนายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร แก่อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติจำนวนมากและส่วนราชการต่าง ๆ ที่ให้การสนับสนุนการออกเสียงประชามติ นายเกรียงไกร  พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งว่า ตามที่ได้มีการจัดการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7  สิงหาคม 2559 ซึ่งการจัดการออกเสียงประชามติของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีจำนวนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติมากเป็นอันดับ 3         ของประเทศ และเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มจังหวัดใหญ่ที่มีผู้มีสิทธิออกเสียงเกินกว่าหนึ่งล้านคน ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่          ท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  ท่านนายอำเภอทุกอำเภอ  รวมทั้งภาคประชาสังคมต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความขอบคุณสำหรับการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่  จึงได้จัดทำโล่รางวัล สำหรับอำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ  จำนวน 10 รางวัล  โดยแบ่งเป็น  3 ประเภท ได้แก่   (1)  อำเภอที่มีผู้มาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ เกิน 80 %  จำนวน 4 รางวัล  [&hellip

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายให้การต้อนรับนักฟุตบอล ทีม Singha All Star

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายให้การต้อนรับนักฟุตบอล ทีม Singha All Star เชียงราย,22กรกฎาคม2559:ตัวแทนฝ่ายบริหารโรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายให้การต้อนรับนักฟุตบอล ทีม Singha All Star ที่มาเตะเพื่อการกุศลที่สนามยูไนเต็ดสเตเดี้ยมและให้เกียรติเข้าพัก ณ โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท เชียงราย เมื่อเร็วๆนี้ ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำกกซึ่งไหลผ่านตอนกลางจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทย ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดเชียงราย จึงถือได้ว่าโรงแรมแห่งนี้เปรียบเสมือนประตูที่จะนำคุณไปสัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมอันหลากหลายของภาคเหนือ นอกจากนี้ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ ส่วนใหญ่ยังอยู่ใกล้กับแนวป่าเขาลำเนาไพร แม่น้ำ วัดเก่าแก่ รวมทั้งสีสันอันสดใสที่คุณจะสัมผัสได้ที่หมู่บ้านชาวเขาเผ่าต่างๆ จึงทำให้แขกผู้มาพักสามารถเดินทางไปเที่ยวชมจุดต่างๆได้ตามต้องการ การตกแต่งตลอดจนเฟอร์นิเจอร์ของโรงแรมล้วนสะท้อนความหลากหลายของศิลปะในรูปแบบไทยภาคเหนือ สำหรับงานจัดเลี้ยงพิเศษ แขกของดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายจะได้สัมผัสวิถีความเป็นอยู่ดั้งเดิมของวัฒนธรรมล้านนา อาทิการรับประทานอาหารนั่งพื้นแบบขันโตก พร้อมเอนกายลงบนหมอนอิงทรงสามเหลี่ยมหลากสีสัน นอกจากนี้ จุดเด่นของโรงแรมแห่งนี้ก็คือแม่น้ำกกและธรรมชาติอันงดงามซึ่งแขกผู้มาเยือนสามารถชื่นชมได้จากทุกห้องอย่างทั่วถึงรวมถึงห้องอาหารเดอะพีค (The Peak) ซึ่งเป็นจุดชมวิวของเมืองเชียงรายอีกด้วย ดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงรายถือได้ว่าเป็นโรงแรมแบบรีสอร์ท ที่ครบครันไปด้วยอุปกรณ์การประชุมอันทันสมัยและห้องสำหรับการจัดประชุมทางธุรกิจ งานสัมมนา รวมถึงงานเลี้ยงสังสรรค์หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าคุณจะเดินทางมาเพื่อติดต่อธุรกิจหรือพักผ่อน การเดินทางท่องเที่ยวทางภาคเหนือจะไม่สมบูรณ์หากคุณไม่ได้มาพักที่ ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ รายงาน   &nbsp

จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม”กีฬาฟุตซอล”

มร.ชม. จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1 นายยศวัจน์  ดำรงกุลวิศิษฐ์ ประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมกีฬาฟุตซอล เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรม ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลหลักสูตร FAT Futsal Coaching Course Level 1  ภายหลังดำเนินการอบรมเมื่อวันที่ 4 – 8 กรกฎาคม 2559 พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ร่วมโครงการจากทั่วประเทศ จำนวน 28 คน  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา   CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 59 เวลา 08.20 น. พ.อ.ฉลองชัย ชัยยะคำ รอง ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานในพิธีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิ.ย. 59 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 ส.ค. 59 ณ บก.กกล.ผาเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

ป.ป.ส.เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

ป.ป.ส.เปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.09 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 พร้อมทั้งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการ และผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี   สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 เป็นส่วนราชการส่วนกลาง ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 022 ตอนที่ 21 ก.ลงวันที่ 10 มีนาคม มีบทบาทในการอำนวยการ ประสาน สนับสนุน และร่วมปฏิบัติงาน มีขอบเขตความรับผิดชอบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง และลำพูน ปัจจุบันมีที่ทำการอาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ตั้งอยู่ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ พื้นที่ทำการประมาณ 1 ไร่เศษ โดยมีสถาบันสำรวจพืชเสพติดเป็นหน่วยงานระดับกอง/สำนักงาน ใช้อาคารร่วมด้วย รวมทั้งสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 [&hellip

พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสพโชคชัย ส่งมอบหน้าที่ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่

พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสพโชคชัย ส่งมอบหน้าที่ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8มิ.ย.2559 เวลา 09.00 น. พ.ต.อ.วีระยุทธ ประสพโชคชัย ได้ทำพิธีส่งมอบหน้าที่ ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่ ให้ พ.ต.อ.อภิวัชร์ ไชยศรีสุทธิ์ ต่อหน้า กต.ตร. ล่ามอาสาชาวต่างประเทศ ตร.สภ.เมืองเชียงใหม่ ที่ตั้งแถว รับ-ส่ง โดยการโยกย้ายครั้งนี้ พ.ต.อ.อภิวัชร์  ไชยศรีสุทธิ ได้ย้ายมาจาก รอง ผกก.จร.สน.พลับพลาไชย 2 และ พ.ต.อ.วีระยุทธ  ประสพโชคชัย จะได้ย้ายไป รับตำแหน่ง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.5 CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Page 4 of 103« First...23456...102030...Last »