การศึกษา | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : การศึกษา

DSC_5753
เปิดบ้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chiang Mai Learning Society)

เปิดบ้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chiang Mai Learning Society)   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม open house โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน เพื่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งยูเนสโก ได้สรุปทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ต้องรู้อ่าน รู้เขียน รู้คณิตคิดเป็นและรู้ด้าน ICT และที่สำคัญ ต้องมีความตระหนักรู้ทัสถานการณ์โลก เข้าใจในการปฏิบัติการเชิงธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพดีและร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าเชียงใหม่ได้รับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสหลักของสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมคุณภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และหวังว่าโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกลไกลในการพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสามารถสร้างให้เชียงใหม่เป็นสังคมที่มีการเรียนรู้ มีการศึกษา ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอด ก้าวทันโลกและเป็นภสังคมที่มีความสุข ด้านนางสาววิราชินี คำชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่มีความยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของชาติและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้การดำเนินของโครงการประกอบด้วยด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งศึกษารวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมการเรียนรู้การศึกษา เทียบเคียงกับกรณีตัวอย่างในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ต่างประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ โดยการพัฒนาตัวแบบ [&hellip

unnamed (14)
คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2016

คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2016   ​คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก ในการเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับคลินิก (Basic to Clinical Anatomy) มีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ต่างสถาบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2559โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2559 ​ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เริ่มมีการเปิดเสรีทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพแพทย์ ทำให้มีแนวโน้ม ที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของการติดต่อประสานงานและความร่วมมือระหว่างแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เป็นที่ตระหนักดีว่าบุคลากรชาวไทย ทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ยังมีความไม่พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษอยู่มาก การจัดการแข่งขันทางวิชาการ จะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษาแพทย์ มช. จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าแสดงออก   [&hellip

IMG_0092
สานต่อโครงการ เชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ CMLS Part2

สานต่อโครงการ เชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society) CMLS Part2 หลังจากที่คณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์  จันทร์หอม  หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธนกร  สมฤทธิ์ คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยได้นำทีมงานไปศึกษา ณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการระดมความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพัฒนาตัวแบบ (Module) แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผ้าซิ่นสันกำแพง” ซึ่งโครงการฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์อนันต์   สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง เป็นวิทยากร รวมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน [&hellip

14462870_350436281955449_4143822411405925937_n
เชียงใหม่ร่วมมือคณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (CMLS)

  เชียงใหม่ร่วมมือคณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)   เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  หรือ “Chiang Mai Learning Society” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์  จันทร์หอม  หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธนกร  สมฤทธิ์ คณะทำงานโครงการฯ   นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงแนวคิดต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ว่า การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มความเท่าเทียมในสังคม สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึงระบบการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง UNESCO ได้สรุปทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [&hellip

IMG_7530
MaiKiddee KINDERGARTEN Daycare and Preschool Chiang Mai

Daycare and Preschool Chiang Mai Mai Kiddee Preschool Chiang Mai is a bi-lingual preschool and pre-Kindergarten aged program for children in a safe and friendly and fun filled atmosphere, situated just across the river from downtown Chiang Mai. Mai Kiddee Preschool Chiang Mai is a bi-lingual preschool and pre-Kindergarten aged program for children in a safe and friendly and fun filled atmosphere, situated just across the river from downtown Chiang [&hellip

10628568_999444170169280_4147895935543875109_n
มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายโดยการเรียนรู้แบบวิธี STEM education” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นตลอดจนสอนให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น การเตรียมอาหารและเทคนิคที่จำเป็น” การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ และนายธงชัย ศรีตะปัญญะ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนพะเยาวิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์     CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

DSC_3787
เปิดแล้ว AILC Education เรียนภาษาจีนฟรี !!! ตลอดซัมเมอร์นี้ ทุกเสาร์-อาทิตย์

เปิดแล้ว AILC Education เรียนภาษาจีนฟรี !!! ตลอดซัมเมอร์นี้ ทุกเสาร์-อาทิตย์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC  Education ได้ก่อตั้งขึ้นมาโดย อาจารย์ ดร.โอฬาร ไชยประวัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บนที่ดินของท่านเอง เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ที่สนุกสนานสำหรับเด็กๆ ซึ่งมีทั้งโรงเรียนสอนภาษา โรงเรียนศิลปะ และโรงเรียนดนตรี ไว้ในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนานในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ โดยมีอาจารย์ศันสนีย์ วรรณางกูร (อ.ตุ๊กตา) อดีตผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการสถานบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลสถาบันภาษาและวัฒนธรรม AILC และได้เปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยได้เปิดหลักสูตรYCT (Youth Chinese Test) วัตถุประสงค์เพื่อนำหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านภาษาอังกฤษ สำหรับเด็กนักเรียนระดับ ป.1 – ป.3 และ ป.4 – ป.6 ของสถาบันขงจื้อ(ฮั่นปั้น) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับนานาชาติสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนภาษาจีน  มาใช้สอนให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย (Smart Classroom) เพื่อสร้างมาตรฐาน  (Benmarking) ให้เด็กไทยสามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ดี เทียบเท่ากับเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาชาวจีนเจ้าของภาษา โดยกำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ให้เด็กที่ผ่านหลักสูตร YCT1, YCT2, YCT3 [&hellip

e295c768-82d6-4691-b225-883589a861ef
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเยี่ยมชม โครงการ “ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ”มร.ชม.

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเยี่ยมชม โครงการ “ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ”มร.ชม. ต้นแบบสถานศึกษาสร้างแม่พิมพ์ของชาติ   รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม “โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยพลเอกพหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการ (คนที่หนึ่ง) โดยทางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษายังได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ริเริ่มโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างครูต้นแบบออกรับใช้สังคมสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม กับสังคมปัจจุบัน โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้นได้ให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติและคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังคือ พิสัย สุปฏิปันโน, พิสัย สุสาสโน, พิสัย สุวิชาโนและพิสัย สุปชาโน หรือแปลความหมายได้ว่า การประพฤติดีปฏิบัติดี สอนดี ความรู้ดีและพลเมืองดี เพื่อเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นครูอยู่เป็นนิตย์ มีทักษะชีวิตเป็นเลิศ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวางและเป็นผู้มีความรู้ชัด การเชื่อมสัมพันธ์ประยุกต์ศาสตร์และวิทยาการต่างๆ สู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีทักษะกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ พหุปัญญา ทักษะกระบวนการปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของชุมชนสังคมและมาตรฐานสากล   CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

95d57f86-c2d5-4f4b-bd3a-d98c2b223365
โกดังมีดี บ้านสอนศิลปะสำหรับเด็กและผู้ที่รักศิลปะ

โกดังมีดี (MEEDEE DEPOT) บ้านสอนศิลปะสำหรับเด็กและผู้ที่รักศิลปะ   โกดังมีดี เป็นเสมือนบ้านหลังเล็ก ๆ หลังหนึ่ง ที่เก็บสต๊อกความสุข สนุกสนานให้เก็บเด็ก ๆ ที่ชอบความท้ายทาย มีความคิดสร้างสรรค์ท้างด้านงานศิลปะ ที่สอนเน้นสำหรับเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เพื่อให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการด้านที่ตนเองชอบ ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูป การระบายสี การประดิษฐ์ต่าง ๆ ในความคิดของเด็ก ๆ รวมไปถึงการทำอาหาร หรือขนม แบบง่าย ๆ เพื่อให้เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเหล่านี้เมื่อกลับมาที่บ้าน เด็กที่มาเรียนที่นี่ จะมีความสุขกับผลงานของตัวเอง เป็นก้าวแรกในการสร้างความเชื่อมันให้ตัวน้อง ๆ  เมื่อจะก้าวย่างในขั้นต่อ ๆ ไปในวัยต่าง ๆ โกดังมีดี เปิดสอนทุกวัน และพิเศษสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนในวันหยุด เสาร์ – อาทิตย์ โดยจะมีคลาสเรียนในวิชาต่าง ๆ ดังนี้ค่ะ วันจันทร์ – วันศุกร์ เปิดเรียน ตั้งแต่ 9.00-6.00 PM วันเสาร์ – อาทิตย์  ช่วงเช้า 10-12 AM ช่วงบ่าย 2-4 PM  สนใจติดต่อสอบถามตามเบอร์โทร 089 435 1999 [&hellip

3
คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน

คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักงานอธิการบดีเยือนวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เยี่ยมชมพื้นที่จัดการศึกษาตามแนวคิด “แผนพัฒนาอุดมศึกษากับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน”    อาจารย์วินัย ไชยวงค์ญาติ คณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แก่ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกลาง ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ บุคลากรจากกองกลาง กองคลัง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริหารงานบุคคล กองอาคารสถานที่ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ ณ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน โดยคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาทางวิชาการและทางกายภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พ.ศ.2558 – 2564 แผนพัฒนาระยะที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558-2559) พัฒนาความพร้อมและขีดความสามารถให้ “จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีเฉพาะทางที่สมบูรณ์” โดยได้ดำเนินการก่อสร้างกลุ่มอาคาร ประกอบด้วย  อาคารฝึกหัดครูการศึกษาปฐมวัยและประถมศึกษา เพื่อเปิดการสอนครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) และครุศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา) ,อาคารปฏิบัติการเรียนรวมศิลปวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคาร “โรงเรียนสาธิตอนุบาลแม่ฮ่องสอน” อาคารชั้นเดียว ภายใต้วงเงิน 250 ล้านบาท พร้อมกันนี้ยังได้นำคณะผู้บริหารเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างและพื้นที่จัดการศึกษาภายในบริเวณวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา     ประมวลภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/media/set/?set=a.870327073080991.1073742703.204239763023062&type=3   [&hellip

Page 1 of 1312345...10...Last »