การศึกษา | cnxnews ข่าวเชียงใหม่รายวัน ทันทุกสถานการณ์

Category : การศึกษา

“AccBA CMU” การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในศตวรรษ ที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ มช.

“AccBA CMU” การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในศตวรรษ ที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ มช.   เมื่อค่ำคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน AccBa CMU Family Dinner เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่าง ผู้ปกครอง กับนักศึกษา โครงการพิเศษรับตรงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กล่าวเปิดงาน “AccBA CMU Family Dinner”  และบรรยายพิเศษ การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในศตวรรษ ที่ 21 โดยโครงการพิเศษนี้ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่า ทางคณะได้จัดทำโครงการขึ้นมา 2 โครงการ เพื่อรองรับทายาทผู้ประกอบการธุรกิจให้ได้เข้ามาเรียนในคณะนี้แล้วจะได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจเพื่อช่วยครอบครัว คือ“โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ” จะมีอยู่ 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor  of  Accounting  Program) 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor  of  Business  Administration  [&hellip

โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกเด็ก

​เชียงใหม่-โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกเด็ก   โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตหล่อเทียนพรรษาสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนาปลูกจิตสำนึกเด็กเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำนุบำรุงพุทธศาสนา เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 12 ก.ค.61 สำหรับบรรยากาศก่อนวันเข้าพรรษาประจำปีนี้ หลายสถาบันการศึกษาเริ่มจัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาเพื่อให้เด็กนักเรียนนำไปถวายวัดเพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา โดยที่โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษาเพื่อปลูกจิตสำนึกในกับเด็กเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีทำนุบำรุงพุทธศาสนา โดยมีการนิมนต์พระสงฆ์มาร่วมประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดยให้เด็กๆร่วมสวดมนต์พร้อมกันด้วย จากนั้นร่วมกันหล่อเทียนและเทเทียนเพื่อหล่อเทียนพรรษา โดยเทียนดังกล่าวจะนำแห่ขบวนไปมอบให้วัดใกล้เคียงเพื่อสืบสานประเพณีดีงามทางพุทธศาสนาสืบไป

ที่ปรึกษา รมช. เปิดศูนย์ NEC จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตและพัฒนาอาชีวภาคเหนือ

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC) เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลการผลิตและพัฒนากําลังคน อาชีวศึกษา รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการของสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์) เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือตอนบน (NEC) และประธานการประชุมติดตามการดําเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา ภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ตามที่นโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ ได้มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดทํายุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษาในระดับภูมิภาค ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ในการจัดตั้งศูนย์ฯ เป็นจํานวน 17 ศูนย์ ประกอบด้วย ภาคกลาง 3 ศูนย์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ศูนย์ ภาคตะวันออก 3 ศูนย์ ภาคใต้ 3 ศูนย์ และภาคเหนือ 3 ศูนย์ คือ ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์จังหวัดนครสวรรค์ สําหรับศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา (NEC) ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ กําหนดให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นศูนย์การประสานงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน และเป็นศูนย์หลักในการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาค [&hellip

พิซซ่าคอมปะนีร่วม สพฐ.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านภาคเหนือที่เชียงใหม่

พิซซ่าคอมปะนีร่วม สพฐ.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรัก การอ่านภาคเหนือที่เชียงใหม่ พิซซ่าคอมปะนีร่วม สพฐ.กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เห้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านทั่วประเทศ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นต้นแบบส่งเสริมรักการอ่านต่อไป เริ่มแล้วภาคหลางกรุงเทพ อีสานขอนแก่น ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ครั้งต่อไปภาคใต้ที่สงขลา เน้นครูนำการส่งเสริมรักการอ่านไปปรับใช้ในโรงเรียนของตนเอง เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ต.ค.60 ที่โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี จัดกิจกรรมโรดโชว์ โครงการเดอะพิซซ่า คอมปะนี เฟ้นหาครูต้นแบบส่งเสริมรักการอ่าน ระดับประถมศึกษา ประจำปี 2560  ประจำภาคเหนือ โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพครู ในการส่งเสริมการรักการอ่านในเด็กไทยอย่างยั่งยืน โดยมี คุณกุลยา เรือนทองดี เลขานุการกรมส่งเสริมกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และคุณภาณุศักดิ์  ซื่อสัตย์บุญ ผู้จัดการทั่วไป เดอะ พิซซ่า คอมปะนี ประเทศไทย ส่วนแฟรนไชน์และฝ่ายปฏิบัติงานร่วมกันเปิด งาน โดยมี คุณสัมพันธ์ หิรัญเจริญ ตันแทน แฟรนไชส์ เดอะพิซซ่า คอมปะนี จ.เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ โดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ สร้างนักอ่านสู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ โดย ดร.กุลชาติ จุลเพ็ญ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ [&hellip

เปิดบ้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chiang Mai Learning Society)

เปิดบ้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chiang Mai Learning Society)   เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม open house โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน เพื่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งยูเนสโก ได้สรุปทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ต้องรู้อ่าน รู้เขียน รู้คณิตคิดเป็นและรู้ด้าน ICT และที่สำคัญ ต้องมีความตระหนักรู้ทัสถานการณ์โลก เข้าใจในการปฏิบัติการเชิงธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพดีและร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าเชียงใหม่ได้รับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสหลักของสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมคุณภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และหวังว่าโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกลไกลในการพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสามารถสร้างให้เชียงใหม่เป็นสังคมที่มีการเรียนรู้ มีการศึกษา ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอด ก้าวทันโลกและเป็นภสังคมที่มีความสุข ด้านนางสาววิราชินี คำชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่มีความยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของชาติและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้การดำเนินของโครงการประกอบด้วยด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งศึกษารวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมการเรียนรู้การศึกษา เทียบเคียงกับกรณีตัวอย่างในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ต่างประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์ โดยการพัฒนาตัวแบบ [&hellip

คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2016

คณะแพทย์ มช. เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการระดับนานาชาติ 2016   ​คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนานาชาติ Chiang Mai University International Medical Challenge 2016 (CMU-IMC 2016) เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาความกล้าแสดงออก ในการเสาะแสวงหาโอกาสที่จะเรียนรู้ในสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับคลินิก (Basic to Clinical Anatomy) มีส่วนร่วมเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ และเป็นการสร้างเครือข่ายความสัมพันธภาพอันดีงามกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ  ต่างสถาบันทั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยกำหนดจัดขึ้น  ระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2559โดยมี รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม  รองอธิการบดี ฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่  19  พฤศจิกายน  2559 ​ศ.คลินิก นพ.วัฒนา  นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เริ่มมีการเปิดเสรีทางด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานของบุคลากรในสายอาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพแพทย์ ทำให้มีแนวโน้ม ที่จะเกิดการเพิ่มขึ้นของการติดต่อประสานงานและความร่วมมือระหว่างแพทย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ เป็นที่ตระหนักดีว่าบุคลากรชาวไทย ทั้งแพทย์และนักศึกษาแพทย์ ยังมีความไม่พร้อมทางด้านทักษะภาษาอังกฤษอยู่มาก การจัดการแข่งขันทางวิชาการ จะเป็นการนำชาวต่างชาติเข้ามาร่วมทำกิจกรรมกับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็นโอกาสอันดี ที่นักศึกษาแพทย์ มช. จะได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีความกล้าแสดงออก   [&hellip

สานต่อโครงการ เชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ CMLS Part2

สานต่อโครงการ เชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society) CMLS Part2 หลังจากที่คณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)ไปเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น ทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์  จันทร์หอม  หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธนกร  สมฤทธิ์ คณะทำงานโครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรมของโครงการโดยได้นำทีมงานไปศึกษา ณศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการระดมความคิดเห็น  เพื่อประกอบการพัฒนาตัวแบบ (Module) แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมในวันนี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นถิ่นและสัมมนาระดมความคิดเห็น ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ผ้าซิ่นสันกำแพง” ซึ่งโครงการฯ ได้นำผู้ร่วมกิจกรรมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยังศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีอาจารย์อนันต์   สุคันธรส ผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราชพิพิธภัณฑ์ผ้าไหมสันกำแพง เป็นวิทยากร รวมทั้ง เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย และประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ณ พิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม (MAIIAM Contemporary Art Museum) อำเภอสันกำแพง โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 30 ท่าน [&hellip

เชียงใหม่ร่วมมือคณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (CMLS)

  เชียงใหม่ร่วมมือคณะวิจิตรศิลป์ มช.เปิดตัวโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (Chiang Mai Learning Society)   เมื่อวันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้  หรือ “Chiang Mai Learning Society” โดยได้รับเกียรติจาก นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดตัวโครงการฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีระพันธ์  จันทร์หอม  หัวหน้าศูนย์ศิลปกรรมและกิจกรรมพิเศษ  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการฯ และนายธนกร  สมฤทธิ์ คณะทำงานโครงการฯ   นายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงแนวคิดต่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ว่า การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศและเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มความเท่าเทียมในสังคม สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศ ทั้งนี้ ในสภาวการณ์ปัจจุบัน ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  รวมถึงระบบการศึกษาที่มีการปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ก่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้ และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่ง UNESCO ได้สรุปทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 [&hellip

MaiKiddee KINDERGARTEN Daycare and Preschool Chiang Mai

Daycare and Preschool Chiang Mai Mai Kiddee Preschool Chiang Mai is a bi-lingual preschool and pre-Kindergarten aged program for children in a safe and friendly and fun filled atmosphere, situated just across the river from downtown Chiang Mai. Mai Kiddee Preschool Chiang Mai is a bi-lingual preschool and pre-Kindergarten aged program for children in a safe and friendly and fun filled atmosphere, situated just across the river from downtown Chiang [&hellip

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช”

มร.ชม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” ถ่ายทอดความรู้ขยายพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ รศ.ดร.ประพันธ์  ธรรมไชย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอย่างง่ายโดยการเรียนรู้แบบวิธี STEM education” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ (อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความรู้และความสามารถในการประกอบอาชีพบนพื้นฐานความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นตลอดจนสอนให้คนในท้องถิ่นได้ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติโดยการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ แบบพึ่งพาอาศัยกัน โดยดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 9 – 10 กรกฎาคม 2559 ประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเบื้องต้น การเตรียมอาหารและเทคนิคที่จำเป็น” การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรื่อง “ขั้นตอนการเตรียมชิ้นเนื้อเยื่อพืช การฟอกฆ่าเชื้อ การเลี้ยงเนื้อเยื่อ การเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อในสภาพปลอดเชื้อ” วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  โชติกเดชาณรงค์ และนายธงชัย ศรีตะปัญญะ ได้รับความสนใจจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการได้แก่ โรงเรียนสันป่ายางวิทยาคม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนขุนยวมวิทยา โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม โรงเรียนพะเยาวิทยาคม โรงเรียนแม่วินสามัคคี และโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์     CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Page 1 of 1312345...10...Last »