Print Friendly, PDF & Email

ถ้ำตับเตา ไชยปราการหมู่บ้านชายเขาเทือกสันผีปันน้ำ สันดอยเชิงดาวแหล่งตาน้ำผุด

 

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ทางคณะสื่อมวลชน จ.เชียงใหม่ ได้เข้าเยี่ยมชม วัดถ้ำตับเตา

อ.ไชยปราการ เป็นหมู่บ้านชายเขาเทือกสันผีปันน้ำสันดอยเชิงดาว แหล่งตาน้ำผุด ต้นน้ำ และ

ถ้ำต่างๆเช่น ถ้ำแจ้ง และถ้ำมืด ซึ่งเป็นแหล่งศาสนสถานโบราณกว่าร้อยปี มีผลิตภัณฑ์ เช่น น้ำ

เสาวรส น้ำมันเขียวสมุนไพร กล้วยฉาบสอดไส้ เสาวรส น้ำพริกเผาเสาวรส  เสาวรสแช่แข็ง

กล้วยน้ำว้าอบโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลัง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญา ท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP

อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิด

ความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้อง

ถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการ

ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการ

คิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชน

สามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป

 

วัตถุประสงค์โครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว

4.เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP

6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา

7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: