Print Friendly, PDF & Email

2db4922f-9844-48aa-90c8-cab1a4300e3e

คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาเยี่ยมชม โครงการ “ผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ”มร.ชม. ต้นแบบสถานศึกษาสร้างแม่พิมพ์ของชาติ

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรได้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้พร้อมคณะ  ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม “โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  นำโดยพลเอกพหล สง่าเนตร รองประธานกรรมาธิการ (คนที่หนึ่ง) โดยทางคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษายังได้มอบโล่ห์เชิดชูเกียรติให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ริเริ่มโครงการที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมโดยมุ่งเน้นการสร้างครูต้นแบบออกรับใช้สังคมสร้างมาตรฐานวิชาชีพครูให้เหมาะสม กับสังคมปัจจุบัน

โครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นั้นได้ให้ความสำคัญต่อคุณสมบัติและคุณลักษณะบัณฑิตวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มุ่งหวังคือ พิสัย สุปฏิปันโน, พิสัย สุสาสโน, พิสัย สุวิชาโนและพิสัย สุปชาโน หรือแปลความหมายได้ว่า การประพฤติดีปฏิบัติดี สอนดี ความรู้ดีและพลเมืองดี เพื่อเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นครูอยู่เป็นนิตย์ มีทักษะชีวิตเป็นเลิศ ปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นผู้มีความสามารถสร้างองค์ความรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีความใฝ่รู้ในศาสตร์สาขาต่างๆ อย่างกว้างขวางและเป็นผู้มีความรู้ชัด การเชื่อมสัมพันธ์ประยุกต์ศาสตร์และวิทยาการต่างๆ สู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพตระหนักในคุณค่าความเป็นมนุษย์ มีทักษะกระบวนการคิด มีวิจารณญาณ พหุปัญญา ทักษะกระบวนการปฏิบัติที่ดี ปฏิบัติตนตามบรรทัดฐานของชุมชนสังคมและมาตรฐานสากล

 

4ec454af-9a47-4656-b00f-b76cdf979c95

130e0ea5-9def-43ac-a3a5-dbc6ff4f532c

e295c768-82d6-4691-b225-883589a861ef

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: