Print Friendly, PDF & Email

10 มหาวิทยาลัย /สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมหารือแก้ปัญหาสถานบันเทิงโดยรอบสถานศึกษา

 

 

10 มหาวิทยาลัย / สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไข สาเหตุของการเปิดสถานบริการโดยรอบสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพายัพ รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา10 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 / 2556 เพื่อร่วมหารือกับทางจังหวัดให้ทำการตรวจสอบสถานบริการจำหน่ายสุรา หลังมีข้อร้องเรียนว่า มีร้านจำหน่ายสุราเปิดอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบสถานศึกษาจำนวนมาก และเปิดให้บริการโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งการประชุมรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 10 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ในจังหวัดเชียงใหม่  ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ ร่วมเสนอปัญหาให้กับ นายถนอม กุยแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง งานปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับฟังปัญหา

โดยเริ่มจากตัวแทนมหาวิทยาลัยพายัพ กล่าวว่า บริเวณโดยรอบของมหาวิทยาลัยพายัพได้แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 1.หลังบิ๊กซี 2. แฝงอยู่บริเวณในหอพักนักศึกษาและ 3.บริเวณวงแหวนรอบ 2 ซึ่งบริเวณทั้งสามแหล่งนี้นับเป็นแหล่งที่รวมสถานบันเทิงเอาไว้มากที่สุด ซึ่งมีทั้งปัญหาเรื่องเสียงดัง ปิดเกินเวลาที่กำหนดและพบมากคือมีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าไปใช้บริการ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯได้กำชับและตรวจตราไปบ้างบางส่วน แต่ก็ยังอยากฝากให้ทางจังหวัดและทางตำรวจช่วยเร่งเข้ามาควบคุมและจัดระเบียบให้มากกว่านี้ เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อนักศึกษา สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีแหล่งสถานบันเทิงตรงตลาดรวยโชคที่พบว่ามีชาวบ้านและเจ้าของหอพักเข้ามาเรียกร้องกับทางมหาวิทยาลัยฯในเรื่องของเสียงดัง และการปิดไม่ตรงเวลา ส่งผลต่อการทะเลาะกันเนื่องจากเมาสุรา ซึ่งที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยฯได้แจ้งหนังสือไปยัง ผู้ประกอบการ เจ้าของหอพัก และทางเทศบาลสันทราย ให้เข้าร่วมประชุมหารือ หาข้อตกลงสรุปร่วมกันในการลดปัญหา ด้านมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น พบว่ามีสถานบันเทิงแถวสุสานหายยามีร้านสถานบริการที่เปิดให้บริการขายสุรา ขายบุหรี่ตั้งแต่ช่วงเช้าจึงทำให้กลายเป็นแหล่งรวมของนักศึกษาที่เข้าไปใช้บริการในเวลาเรียนพร้อมยังสวมเครื่องแบบนักศึกษา ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ

ในส่วนของมหาวิทยาลัยอื่นๆเช่น หาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ และวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีเชียงใหม่ ต่างได้ขอร้องให้ทางจังหวัดได้เก็บป้ายโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตั้งไว้บริเวณมหาวิทยาลัยที่นับว่าเป็นการชวนเชิญซึ่งขัดแย้งต่อสถาบัน รวมทั้งจัดหน่วยควบคุม ตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาตรวจสอบเวลาเปิด-ปิดและระดับเสียงที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับมหาวิทยาลัยและหอพักนักศึกษา

ด้าน นายถนอม กุยแก้ว ผู้แทนจ่าจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวว่า ในเรื่องของการเปิดสถานบันเทิงนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติเพื่อควบคุมการเปิดสถานบริการ พุทธศักราช 2509 สำหรับในกรณีที่มีสถานบันเทิงที่เปิดอยู่ได้ในขณะนี้  ส่วนใหญ่จะจดทะเบียนเป็นประเภทร้านอาหาร ที่ขายสุรา ไม่ได้ขอจดทะเบียนประเภทสถานบันเทิง เป็นการหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายอย่างเห็นได้ชัดเพื่อมิให้ถูกจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อลงตรวจร้าน ดังนั้นจึงฝากให้มหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งถ้าหากมีปัญหาหรือต้องการให้ทางจังหวัดเข้าตรวจสอบสามารถเข้าพบปรึกษาโดยตรงกับงานปกครองจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหาแนวทางร่วมกับเจ้าหน้าที่ทั้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่สรรพสามิตรในการตรวจสอบและแก้ปัญหาร่วมกันให้เกิดการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการและนโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม.

 

 

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: