Print Friendly, PDF & Email

“AccBA CMU” การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในศตวรรษ ที่ 21 คณะบริหารธุรกิจ มช.

 

เมื่อค่ำคืนวันที่ 10 ตุลาคม 2561 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงาน AccBa CMU Family Dinner เพื่อพบปะสังสรรค์ระหว่าง ผู้ปกครอง กับนักศึกษา โครงการพิเศษรับตรงเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสานสัมพันธ์ ระหว่างผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้บริหาร คณาจารย์ ของคณะบริหารธุรกิจ นำโดย ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้กล่าวเปิดงาน “AccBA CMU Family Dinner”  และบรรยายพิเศษ การเรียนรู้เพื่อความสำเร็จในศตวรรษ ที่ 21

โดยโครงการพิเศษนี้ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. สิริวุฒิ บูรณพิร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมวลชนว่า ทางคณะได้จัดทำโครงการขึ้นมา 2 โครงการ เพื่อรองรับทายาทผู้ประกอบการธุรกิจให้ได้เข้ามาเรียนในคณะนี้แล้วจะได้นำความรู้ไปต่อยอดธุรกิจเพื่อช่วยครอบครัว คือ“โครงการผลิตบัณฑิตจากนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและเป็นทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ” จะมีอยู่ 2 หลักสูตร คือ 1.หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor  of  Accounting  Program) 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor  of  Business  Administration  Program) การที่มหาวิทยาลัยใดๆ จะก้าวขึ้นเป็นสถาบันการศึกษาอันดับหนึ่งของประเทศหรือระดับโลกจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคัดเลือกนักศึกษาที่มีศักยภาพสูงในการที่พร้อมจะรับการอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติตามแนวทางและปรัชญาของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าผู้มีศักยภาพสูงนอกจากมีคะแนนผลการเรียน ยังควรต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบที่เหมาะสมกับการเรียนรู้และการประกอบวิชาชีพ การสามารถที่จะคัดเลือกทรัพยากรบุคคลชั้นเลิศที่มีพื้นฐานความรู้ ความคิดและความสามารถเข้ามาเรียนร่วมกันได้นั้น ส่งผลอันดียิ่งต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่จะนำมาซึ่งประสิทธิผลสูงสุดในกระบวนการเรียนการสอนของคณาจารย์และการเรียนรู้ของนักศึกษาเอง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จึงเล็งเห็นความสำคัญของการมีโครงการคัดเลือกนักศึกษาที่เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นผู้ที่มีแนวโน้มที่ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ อันเป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจและสังคมไทยต่อไป

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ  Admissions ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(คะแนน GAT/PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์)  ไม่ต่ำกว่า 15,000 คะแนน และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ

ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ (GPA) ในระดับ ม.4-ม.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 จาก 4

กลุ่มสาระ (หากในใบระเบียนผลการเรียนของผู้สมัครไม่มีสรุปผลการเรียนเฉลี่ย 4

กลุ่มสาระ ขอให้แนบหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนซึ่งสรุปและรับรองผลการเฉลี่ย

ของ 4 กลุ่มสาระ) ดังนี้

– ภาษาไทย GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– คณิตศาสตร์ GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– สังคมศึกษา GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– ภาษาต่างประเทศ GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

  1. เป็นทายาทโดยกำเนิดของเจ้าของกิจการที่มีการจดทะเบียนการค้าและดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี (หลักฐานการจดทะเบียนการค้าและการเป็นเจ้าของกิจการ และหลักฐานการเสียภาษี 5 ปีย้อนหลัง)

ทั้งนี้ เกณฑ์ วิธีการ กระบวนการพิจารณาและผลการพิจารณาของสมาคมฯ ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯในกรณีที่มีผู้สมัครมากกว่าจำนวนที่ประกาศรับ คณะฯ พิจารณารับไม่เกิน 5 คน จาก Admission (คะแนน GAT/PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์)

และโครงการ “โครงการผลิตบัณฑิตจากทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ”

จะมี 2 หลักสูตรเช่นกันคือ

1. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (Bachelor  of  Accounting  Program)

  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business  Administration  Program) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการเปิดสอนทางด้าน

บริหารธุรกิจ  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2511  ผลิตบัณฑิตไปแล้ว 36 รุ่น  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการผลิตบัณฑิตในสาขานี้คือคณะบริหารธุรกิจ เป้าหมายการผลิตบัณฑิตของคณะบริหารธุรกิจ คือ การผลิตบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยมีนโยบายส่งเสริมความเสมอภาคและกระจายโอกาสทางการศึกษา แต่ในปัจจุบันนี้คณะบริหารธุรกิจสามารถรับนักศึกษาภาคปกติ  จำกัดเพียงปีละไม่เกิน 280 คน ซึ่งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ละปีมีการแข่งขันสูงทำให้มีผู้ที่พลาดโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในคณะบริหารธุรกิจจำนวนมาก  แม้สถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่งจะรองรับนักศึกษาในสาขาดังกล่าว แต่ยังมีผู้สนใจที่จะศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อีกเป็นจำนวนมาก  ซึ่งรวมถึงทายาทของศิษย์เก่าที่เคยสำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ความผูกพันกับคณะและเชื่อมั่นในความมีชื่อเสียงของสถานศึกษา ดังจะเห็นได้จากการสอบถามข้อมูลจากผู้ปกครองที่เป็นศิษย์เก่าของคณะบริหารธุรกิจในเรื่องการรับสมัครเข้าศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

ในการนี้ คณะบริหารธุรกิจ จึงเห็นสมควรให้มีการขยายโอกาสทางการศึกษาโดยการรับนักศึกษาโครงการทายาทศิษย์เก่าบัญชี-บริหารธุรกิจ  ขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของผู้ที่สนใจศึกษาต่อซึ่งเป็นทายาทศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511  เป็นต้นมา ซึ่งโครงการนี้นอกจากเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาดังกล่าวมาแล้ว ยังจะทำให้เกิดการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับศิษย์เก่าให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการพัฒนาคณะบริหารธุรกิจให้มีความยั่งยืนต่อไป

จำนวนรับสมัคร 10 คน

สาขาการบัญชี/ บริหารธุรกิจ สายวิทย์            จำนวน    5       คน

สาขาการบัญชี/ บริหารธุรกิจ สายศิลป์           จำนวน     5      คน

คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษา :

  1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทย
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 3.25 และ
  3. ผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละกลุ่มสาระ (GPA) ในระดับ ม.4-ม.5 ไม่น้อยกว่า 3.00 จาก 4

กลุ่มสาระ (หากในใบระเบียนผลการเรียนของผู้สมัครไม่มีสรุปผลการเรียนเฉลี่ย 4

กลุ่มสาระ ขอให้แนบหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนซึ่งสรุปและรับรองผลการเรียนเฉลี่ย

ของ 4 กลุ่มสาระ) ดังนี้

– ภาษาไทย GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

–  คณิตศาสตร์ GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– สังคมศึกษา GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

– ภาษาต่างประเทศ GPA เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.00

9.4  ผู้สมัครต้องเป็นผู้ได้คะแนนการสอบ  Admissions ของกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

(O-Net :  01, 02 , 03, 04, 05 และ  GAT, PAT1) ไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน

และต้อง เป็นทายาทโดยกำเนิดของสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ให้กับคณะฯ และสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือก ดังนี้เกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการพิจารณาผู้สมัครเป็นไปตามมติของสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งนี้ เกณฑ์ วิธีการ กระบวนการพิจารณาและผลการพิจารณาของสมาคมฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจำคณะฯ คณะฯ จะพิจารณารับผู้ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ ไม่เกินสี่ในห้าของจำนวนที่เสนอและไม่เกิน 10 คน จากคะแนน GAT/PAT (PAT 1 วัดความถนัดทางคณิตศาสตร์)

Comments

comments