Print Friendly, PDF & Email

              สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน วันคล้ายวันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ “42 ปี สวท.เชียงใหม่  วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข”

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดงาน 42 ปี สวท.เชียงใหม่ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ภาคเช้า เริ่มเวลา 08.29 น. พิธีไหว้ศาลพระภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคล เวลา 09.00 น. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันก่อตั้ง สวท.เชียงใหม่ ณ ลานด้านหน้า สวท.เชียงใหม่ เวลา 09.30-10.00 น. พระมหาสง่า ธีรสังวโร แสดงปาฐกถาธรรมในหัวข้อ 42 ปี สวท.เชียงใหม่ สื่อสร้างสรรค์เพื่อชาวเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน เวลา 10.00-11.00 น. พระสงฆ์ 5 รูป เจริญชัยมงคลคาถา ณ ห้องรายการภาษาชนเผ่า เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ และเวลา 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

สำหรับ ภาคค่ำ มีกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง ในบรรยากาศกาดหมั้วคัวฮอม เริ่มต้นเวลา 16.30 น. ลงทะเบียนผู้ฟังที่เข้าร่วมกิจกรรม เวลา 17.00-19.00 น. เริ่มกิจกรรม ดี.เจ. พบผู้ฟัง โดย ดี.เจ. สวท.เชียงใหม่ ทุกคน ทุกคลื่นความถี่ ขึ้นเวทีกล่าวทักทายพบปะผู้ฟังสลับการเล่นเกมส์แจกของรางวัล การแสดงของศิลปินล้านนา ได้แก่ ณัฐ กิติสาร อาร์สยาม ปฏิญญา ตั้งตระกูล เทิดไท ชัยนิยม วิทูรย์ ใจพรหม และศิลปินอื่นๆ อีกมากมาย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นสื่อที่สามารถเข้าถึงพี่น้องชาวเขา ดำเนินการส่งกระจายเสียงเพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกและความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอย ปลูกพืชเสพติด และเพื่อความมั่นคงของชาติ  ปัจจุบัน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ ส่งกระจายเสียง 4 คลื่นความถี่ คือ F.M 93.25 MHz  F.M. 98 MHz  A.M. 1476 KHz และ A.M. 639 KHz  ทำหน้าที่เป็นองค์กรหลักด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เพื่อพัฒนา รักษาความมั่นคง วัฒนธรรมและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศอย่างเต็มความสามารถมาตลอดระยะเวลา 42 ปี และในปี 2556 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดีเด่น ระดับเขต ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: