Print Friendly, PDF & Email

โพลเผย เด็กไทยไม่ชอบเรียน คณิตฯ อังกฤษ ภาษาไทย

 

 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “ระบบการศึกษาไทย”

สำรวจระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,245 หน่วยตัวอย่าง กระจายทุกภูมิภาค ทุกระดับการศึกษาและกลุ่มอาชีพ เกี่ยวกับระบบการศึกษาไทย เนื่องในวันประถมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี

จากการสำรวจพบว่าประชาชน
– ร้อยละ 37.52 ระบุว่าในวัยเด็กไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์มากที่สุด
– ร้อยละ 30.31  ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
– ร้อยละ 8.40 ไม่ชอบเรียนวิชาภาษาไทย

เมื่อถามประชาชนถึงระดับความจำเป็นในการเรียนพิเศษของเด็กไทยในยุคปัจจุบันว่ามีความจำเป็นมากน้อยเพียงใด พบว่าประชาชน
– ร้อยละ 58.31 เห็นว่าการเรียนพิเศษมีความจำเป็นในระดับมากสำหรับเด็กในยุคปัจจุบัน โดยให้เหตุผลว่า การเรียนพิเศษในสถาบันกวดวิชามีเทคนิคการสอนหรือช่วยจำที่ดีกว่า และเป็นประโยชน์แก่เด็กเอง

ท้ายสุดประชาชนอยากฝากให้ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องทางการศึกษาว่าควรให้ความดูแลและเอาใจใส่ปัญหาของเด็กอย่างจริงจัง รวมทั้งควรปรับปรุงระบบการเรียนการสอน เน้นสื่อและเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และควบคุมความประพฤติและเข้มงวดกับปัญหาเด็กและเยาวชน ทั้งสิ่งเสพติด การพนัน และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

 

ขอบคุณข่าวและภาพ จาก MThai News

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments