Print Friendly, PDF & Email

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จัด สัมมนาเส้นทาง  ชีวิต  ความรู้ คู่คุณธรรมแก่นักศึกษา

สัมมนาเส้นทาง  ชีวิต  ความรู้ คู่คุณธรรมแก่นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จัดสัมมนา  เส้นทางชีวิต  ความรู้ คู่คุณธรรม  ให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถดำเนินดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  มีนักศึกษา เข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน

วันนี้ (7 พ.ย.55)  เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมนานาชาติ  โรงแรม เชียงใหม่แกรนด์วิว  นายธานินทร์  สุภาแสน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงานสัมมนา  เส้นทาง  ชีวิต  ความรู้ คู่คุณธรรม  พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  “การรู้จักสามัคคี  เป็นคนดี  ในสังคม” แก่ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.  1 วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคลานนา  เชียงใหม่  ซึ่งเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000  คน

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า  จังหวัดเชียงใหม่  เห็นความสำคัญของการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  เพราะเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  กำลังให้ความสนใจกับปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้น  และในปัจจุบันประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  ส่งผลให้เกิดค่านิยมต่าง ๆ  ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ค่านิยมทางด้านวัตถุ การใช้เงินฟุ่มเฟือย รักสบาย  ชอบความหรูหราหรือการแข่งขันเอาเปรียบกันโดยไม่คำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม  จึงทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา  อาทิ  ปัญหาสารเสพติด  การค้าประเวณี  รวมทั้งปัญหาครอบครัว  และหัวข้อการจัดสัมมนาในครั้งนี้  มีการจัดขึ้นอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับปัญหาของสังคม  เป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในสถานศึกษาให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ  รู้จักสร้างภูมิคุ้มกัน  ป้องกันพฤติกรรมที่อาจเกิดปัญหาที่จะเกิดในอนาคตได้

 

สำหรับการสัมมนาเส้นทาง  ชีวิต  ความรู้ คู่คุณธรรม  ครั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “วัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์”  โดย นพ.สุกมล  วิภาวี และการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง  “ทักษะการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบัน”  โดย พระครูใบฎีกาสมศักดิ์  ปิยวัณโน  อีกด้วย

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ขอบคุณข่าวจาก น้องฝึกงาน ของ  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments