Print Friendly, PDF & Email

              สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชนศึกษาดูงานตามโครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ที่บ้านถวายเป็นจุดแรก

บ้านถวาย

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่นำสื่อมวลชน มัคคุเทศก์ ผู้แทนสภาวัฒนธรรมและ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน (อป.มช.) ศึกษาดูงานภาพลักษณ์การท่องเที่ยว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ตามโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยจุดแรกได้ศึกษาดูงานที่บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับชุมชนบ้านถวายร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน และให้เป็นอัตลักษณ์ที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่เข้ามาสัมผัสเกิดความประทับใจและกลับมาเยี่ยมชมอีก

นายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพหลักตามโครงการดังกล่าว ได้ให้การต้อนรับพร้อมคณะของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง และให้ข้อมูลว่า โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมองเห็นว่าถ้าหากได้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วในแต่ละท้องถิ่นมาสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการส่งเสริมกิจกรรมที่นำไปสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม ได้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยตรงต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กันอย่างแพร่หลาย ไร้ขอบเขตข้อจำกัดความเจริญก้าวหน้า บางครั้งก่อให้เกิดความเสื่อมถอยทางขนบธรรมเนียมประเพณี และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามที่ สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของแต่ละชุมชน ท้องถิ่น จึงควรที่จะมีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานให้คงอยู่แพร่หลายสืบไป ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามเหล่านี้ มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกฝ่ายควรจะร่วมมือกันสืบสานให้คงอยู่กับท้องถิ่นและไปสู่การพัฒนา ปรับปรุง ฟื้นฟู เพื่อเพิ่มพูนมูลค่าแก่การท่องเที่ยวและกระตุ้นภาวะเศรษฐกิจ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่มอบภารกิจตามยุทธศาสตร์ประเทศ ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน จากการยกระดับแหล่งโบราณสถานให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวที่มีชีวิต โดยการใช้ทรัพยากรทางวัฒนธรรมเป็นทุน โดยชุมชนท้องถิ่นเป็นผู้ร่วมดำเนินการและได้รับประโยชน์ ตลอดจนการดำรงรักษาวัฒนธรรม ก่อนที่จะถูกทำลายหรือเสื่อมถอยไปมากกว่านี้สำหรับบ้านถวาย ถือเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ต้นแบบของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงด้านงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลัก และเป็นศูนย์รวมของสินค้าหัตถกรรมทุกแขนงทั่วประเทศ เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ และคุณภาพของสินค้าจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่ปัจจุบันพบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมลดน้อยลง ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จังหวัดเชียงใหม่โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Identity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ขึ้น เพื่อกำหนดจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหมู่บ้านถวายให้เกิดความคึกคักดังกล่าว เริ่มจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ จะเข้าไปจัดการด้านสถานที่ โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ สถาปัตยกรรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเป็นเอกลักษณ์แบบล้านนา และล้านนาผสมผสาน ตำรวจภูธรภาค 5 เข้าไปดำเนินการสร้างความปลอดภัยให้แก่แหล่งท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด มาใช้ในการเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความมั่นคงในพื้นที่ รวม 24 จุดเสี่ยง พร้อมทั้งจัดอบรมอาสาสมัครแจ้งข่าวในพื้นที่ต้นแบบและพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้วย ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่มีการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกู้ชีพและกู้ภัยในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อเข้ามาช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุในพื้นที่บ้านถวาย ส่วนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ก็กำหนดจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม รวม 6 ครั้ง โดยครั้งแรกจัดขึ้นภายในงาน LANNA EXPO 2014 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ส่วนที่เหลืออีก 5 ครั้งกำหนดจัดกิจกรรมในพื้นที่บ้านถวาย เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ในขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่จะเป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตในชุมชนบ้านถวายทางสื่อทุกแขนง

 

 

สำนักข่าว CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: