Print Friendly, PDF & Email

 

                 ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา เวลา 09.30น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด จัดประชุมสัมมนา “โครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้เรื่อง เพศวิถีศึกษารอบด้าน”  ณ ห้องประชุมพุทธรักษา  โรงแรมธนินทร กรีน ปาร์ค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี นายชาตรี ชาปะวัง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  กล่าวว่า สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  27  ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายพัฒนา การดำเนินงานเพศวิถีศึกษารอบด้านร่วมกับองค์การแพธ (PATH)  ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนโลก ผ่านทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข  หลังจากที่โครงการระยะแรกได้รับการสนับสนุนเป็นเวลาห้าปีและได้สิ้นสุดลงในปี 2551  กองทุนโลกเห็นถึงสัมฤทธิ์ผลของโครงการ จึงได้สนับสนุนให้ดำเนินการต่ออีกหกปี  โดยเริ่มต้นจากปี 2552 จนถึง ปี 2557  โดยเงื่อนไขสำคัญคือ โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้องสามารถทำให้หน่วยงานที่มีภารกิจในเรื่องนั้นๆ  เกิดการพัฒนาระบบรองรับ ให้เป็นภารกิจปกติของหน่วยงานและให้เกิดความต่อเนื่องครอบคลุมเป้าหมาย ของการดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะสถานศึกษาในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน คือ ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และบรรจุเข้าเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของครูผู้สอน ให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างครอบคลุมในทุกมิติของเรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และมีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ในปี  2556 องค์การแพธ (PATH) ได้คัดเลือกจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดขยายผล    กำหนดกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ดเข้าร่วมโครงการ  ซึ่งมีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน  4 แห่ง คือ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนขัติยะวงษาและโรงเรียนพลาญชัยพิทยาคม  และได้ส่งท่านรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากรและครูผู้สอนเพศศึกษาโรงเรียนละ 5-7  คน รวมทั้งตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศรัย  ตัวแทนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ดจำนวน  3 คน เข้าร่วมสังเกตการณ์รวมทั้งสิ้น จำนวน   32  คน เข้ารับการอบรมในวันนี้

โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการทบทวน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิดการทำงานเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้าน และสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคีเครือข่าย เพื่อวางทิศทางการขยายความครอบคลุม  การพัฒนา และกำกับคุณภาพของการทำงานเพศศึกษาศึกษารอบด้านกับสถานศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายของผู้สนใจและคนทำงานเรื่องการป้องกันเอดส์ การส่งเสริมสุขภาพทางเพศในเยาวชน และผู้ทำงานด้านการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา  ทั้งในชุมชนและสถานศึกษา เพื่อหนุนเสริมการทำงานซึ่งกันและกันในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น กำหนดจัดการอบรม   4  วัน ลักษณะการจัดกิจกรรมเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมความเข้าใจเรื่องเพศวิถีศึกษารอบด้านในกลุ่มคนทำงาน     การร่วมผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา รวมทั้งแลกเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  จึงเป็นทั้งการทบทวนบทเรียนของการทำงาน เปิดรับฟังแนวคิดใหม่ๆ กำหนดทิศทางของการผลักดันให้เกิดการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างรอบด้าน และยั่งยืนในสถานศึกษา นอกจากนี้ ยังเน้นให้เกิดการร่วมมือ  สร้างพลัง  ด้วยความรู้สึกของจิตวิญญาณคนที่ร่วมยืนหยัด  เคียงข้างทำงานร่วมกับเยาวชน  และให้โอกาสดีๆ กับเยาวชนในการเรียนรู้  การใช้ชีวิตให้ได้อย่างมีสุขภาวะ ท่ามกลาง     สภาพปัญหาที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งวันนี้ก็เป็นการรวมตัวของท่านผู้กล้า  มาท้าทาย  ยืนยันจะร่วมทางกันทุ่มเทให้สถานศึกษา ชุมชนและสังคม เข้าใจว่าเพศศึกษาเป็นวิชาชีวิตที่มีความสำคัญและจำเป็นไม่น้อยไปกว่าวิชาการและวิชาชีพ  เป็นการรวมตัวเพื่อเรียนรู้ และหาหนทางร่วมกันในการผลักดันเพศศึกษาสู่เยาวชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ในระบบการศึกษาไทยต่อไป

 

สำนักข่าว
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments