Print Friendly, PDF & Email

DSC_7332

โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

 

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) โดยมี รองศาสตรจารย์ ธีรภัทร วรรณกมล คณะบดีคณะการสื่อสารมวลชน สหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานและ นาย อภิวัฒน์ ธีระวาสน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ซึ่งในโครงการเป็นการกิจกรรมเพื่อแถลงผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา ( กลุ่ม D ) และรับฟังคำแนะนำในการพัฒนาผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์จากคณะที่ปรึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โอทอป จำนวน 318 ราย ในเขตตรวจราชการที่ 15 จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จ้งหวัดเชียงใหม่ , จังหวัดแม่ฮ่องสอน , จังหวัดลำปาง , จังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมป่าวักหลวง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One Tambon One Product : OTOP) เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล มีเป้าหมายมุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐฯ พร้อมที่จะเข้าช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการเพื่อเชื่อมโยงสินค้าจากชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้างรายได้ ด้วยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมีมูลค่าเพิ่ม เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ

จากผลการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่ผ่านมาพบว่า มีผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ในขณะเดียวกันก็ยังประสบปัญหา โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) และผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับ 1–3 ดาว ในบางส่วนยังมีข้อจำกัดในเรื่องของคุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ยังไม่เหมาะสมกับความต้องการของตลาด อีกทั้งผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 15 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จึงได้กำหนดจัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่ม D และระดับ 1-3 ดาว ให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศ

ในการจัดงานครั้งนี้ เป็นการแถลงผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งรับผิดชอบโดยศูนย์บริการการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นความร่วมมือกันเพื่อผลักดันสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ยกระดับมาตรฐานสินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 318 ราย โดยแบ่งตามประเภท ได้แก่ ประเภทเครื่องดื่ม ประเภทผ้า เครื่องแต่งกาย ประเภทของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก และประเภทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร ซึ่งวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของโครงการที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว ดังต่อไปนี้

1. ได้ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย ค้นหาสภาพปัญหา จุดแข็งของผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการวางแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ จำนวน 318 ราย

2. ได้จัดทำหลักสูตรในการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และจัดทำแผนการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวน 1 แผน

3. ได้จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ โดยแบ่งเป็นประชุมเชิงปฏิบัติการจังหวัดละ 1 ครั้ง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน รวม 4 ครั้ง และประชุมสัมมนาใหญ่จำนวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง

4. ได้ดำเนินการให้คำแนะนำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของแต่ละผลิตภัณฑ์ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาตัวผลิตภัณฑ์ จำนวน 318 ราย

5. ได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 182 ราย จังหวัดลำพูนจำนวน 58 ราย จังหวัดลำปาง 63 ราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 15 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 318 ราย

6. ได้ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๑๘ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ๔ ใน ๖ ข้อ ดังต่อไปนี้

6.1 เข้าสู่กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับพื้นฐานและท้องถิ่น

6.2 มีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

6.3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตซ้ำได้ในปริมาณและคุณภาพใกล้เคียงกัน

6.4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว โดยนำเสนอเรื่องราวที่สร้างสรรค์และน่าสนใจ

6.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน และมีตลาดการจำหน่ายที่ถาวรในช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

6.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีแบรนด์สินค้า ที่สามารถนำไปใช้สร้างเสริมการตลาด

7. ได้ยกระดับ/พัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบบรรจุภัณฑ์ พร้อมจัดทำต้นแบบรูปแบบบรรจุภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ต้นแบบ รายละ 1 รูปแบบ จำนวน 2 ชิ้น รวมทั้งสิ้น 318 รูปแบบ 636 ชิ้น

8. ได้สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการประเมินผลโครงการ

โดยโครงการนี้ได้จัดประชุมสัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละผลิตภัณฑ์ ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน มาแล้วทั้งหมด 4 ครั้ง ดังนี้

1. จังหวัดเชียงใหม่       วันที่ 2-3 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมศิรินาถการ์เด้น

2. จังหวัดลำพูน          วันที่ 25-26 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเฮือนดาหลารีสอร์ท

3. จังหวัดลำปาง         วันที่ 27-28 เมษายน 2560 ณ โรงแรมเอเชียลำปางโฮเต็ล

4. จังหวัดแม่ฮ่องสอน    วันที่ 29-30 เมษายน 2560 ณ พิชชาพรเฮ้าส์

DSC_7341

DSC_7342

DSC_7346

DSC_7347

DSC_7349

DSC_7350

DSC_7354

DSC_7357

DSC_7359

DSC_7364

DSC_7366

DSC_7368

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: