Print Friendly, PDF & Email

มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

อาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

 

คุณไทยศักดิ์ สุกันทา  ประธานโครงการจัดงาน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เปิดเผยว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี   ภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 / 2556 จะจัดโครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาอาจารย์ผู้สอนบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ”หลักสูตรมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติในปี 2556 ทิศทางของการเปิดเสรีด้านบริการวิชาบัญชี และ IES ผลสัมฤทธิ์สมรรถนะเชิงเทคนิคด้านวิชาชีพและการประเมินผลการเรียนรู้กับการพัฒนาหลักสูตรมคอ.1 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาทางการบัญชีสากล  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดอบรมพัฒนาความรู้ทักษะในสาขาวิชาการบัญชีที่ทันสมัยและเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2556 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการโดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณไทยศักดิ์  สุกันทา ประธานโครงการจัดงาน ฯ หมายเลขโทรศัพท์ 081-287-0470  และสาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โทรศัพท์ 053- 885-826 -27

 

 

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments