Print Friendly, PDF & Email

unnamed (1)

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด”

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดค่ายโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

เมื่อวันที่ 20 มี.ค. 60 เวลา 14.00 น. ที่ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด” รุ่นที่ 2 จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดของยาเสพติดยังมีอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งแพร่เข้าสู่เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยเป้าหมายเป็นเยาวชนหรือนักเรียน ที่มีความเสี่ยงที่จะถูกชักจูงให้ไปยุ่งเกียวกับยาเสพติดได้ง่าย และกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด นำคนออกจากวงจรการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน และมีเป้าหมายสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัวชุมชน เพื่อลดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ เน้นการเสริมระบบป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด

ในการฝึกอบรมในครั้งนี้ คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายจากเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 100 คน อายุระหว่าง 15-25 ปี จาก 25 อำเภอ อำเภอละประมาณ 5-15 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ดำเนินจำนวน 2 รุ่นๆ ละ 100 คน โดยรุ่นที่ 2 นี้จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2560 ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นจากการฝึกอบรมครั้งนี้ จะทำให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมมีโอกาสเข้าเป็นแนวร่วมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ช่วยเหลืองานฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการบริการสังคม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ มีจิตใจเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในการดำเนินชีวิต

 

unnamed (2)

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: