Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ นำส่วนราชการออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พบประชาชน เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ที่อำเภอเชียงดาว
เมื่อวันที่ 5  กันยายน 2561  เวลา  09.00 น. ที่โรงเรียนเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายกฤษณ์ ธนาวณิช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอำเภอเชียงดาว ซึ่งโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่แบบบูรณาการระดับจังหวัด เพื่ออำนวยความสะดวก บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่พี่น้องประชาชน รวมทั้ง เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ได้ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สำหรับประเด็นข้อราชการและความห่วงใยที่มีต่อพี่น้องประชาชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า ศาสตร์พระราชา สานต่อตามรอยพ่อ ขอให้น้อมนำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอันได้แก่ ความพอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุ้มกัน และการมีความรู้คู้คุรธรรม เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน ,การเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรู้รักสามัคคี ทำความดีถวายพระองค์ท่าน และให้ระมัดระวังเรื่องภัยธรรมชาติ ซึ่งขณะนี้หลายจังหวัดกำลังประสบภัย , เรื่องปัญหายาเสพติด ซึ่งต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาโดยใช้กลไกประชารัฐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , เรื่องศาสตร์พระราชา สานต่อตามรอยพ่อ น้อมนำหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องของวัฒนธรรมชุมชน การร่วมมือช่วยกันดูแลสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลานในชุมชน
 โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับเด็กครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส จำนวน 5 ทุน , มอบจักรยานจำนวน 5 คัน ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่  มอบพันธ์ปลาจำนวน 30,000 ตัว ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบความเดือดร้อน รวมทั้ง ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 250 ชุด และผ้าห่ม จำนวน 100 ผืน แก่ชาวบ้านในพื้นที่อีก นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมบูทของแต่ละหน่วยงาน ส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหากับหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนำไปสู่การดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Comments

comments