Print Friendly, PDF & Email

6e191555-3be0-461d-95c2-a7a6755aa9f0

โครงการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

โครงการจัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP) และการจัดทำร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรอบคอบ พร้อมรวมความคิดเห็นที่ได้สรุปนำไปเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เมื่อวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ นายพรหมโชติ  ไตรเวช ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN MRA on TP) และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติ โดยมี ผู้บริหารสถาบัน นายกสมาคม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้จัดการโรงแรม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมในการแสดงความคิดเห็นครั้งนี้

ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยการเข่าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยนั้น จะส่งผลให้มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศมีการเติบโตและขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในภูมิภาคอาเซียน ในการพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อให้มีประสิทธิภาพนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน จึงต้องพัฒนาและเสริมสร้างบริการด้านการท่องเที่ยว บุคลากรด้านการท่องเที่ยว จึงต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะสูงเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว โดยประเทศไทยได้ลงนามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอย่าเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals : ASEAN MRA on TP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการอนุวัตรการตามข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรการท่องเที่ยว โดยมีการกำหนดกลไกในการส่งเสริม และกำกับบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัติกำหนดคุณสมบัติของบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านบริการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อพระราชบัญญัติส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจะมีการจัดขึ้น ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม ดวงจิตต์ รีสอร์ท (Duanggitt Resort and spa) จังหวัดภูเก็ต และวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ (The Twin Towers Hotel) สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว โทร 0 2214 5107 โทรสาร 0 2214 5106

 

cbdac205-5be5-4d1a-99d3-4602ceef5a7e

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

Comments

comments