Print Friendly, PDF & Email

เสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อน

วุฒิอาสาธนาคารสมอง เตรียมจัดประชุมการเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11

การประชุมการเสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมองในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 เตรียมนำเสนอแนวทางทรงงานและพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาประเทศ

เมื่อวันที่  11 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ณ ห้อง CGV1 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  นายพัลลภ สุวรรณมาลิก ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสริมสร้างศักยภาพวุฒิอาสาธนาคารสมอง ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภายใต้แผน  พัฒนาฯ ฉบับที่ 11 : ภาคเหนือเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ของประเทศ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสู่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

พร้อมกล่าวว่า กล่าวว่า องค์กรวุฒิอาสาธนาคารสมอง เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ ประกอบด้วย ผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งดีงามที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในการช่วยคิด ช่วยทำ ชี้นำและติดตามผลงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เน้นให้ความสำคัญด้านการนำคุณธรรม น้อมนำพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท พระราชดำริ แนวทางทรงงานและพระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นที่ตั้งในการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะคนในท้องถิ่นชนบท มานำเสนอให้กับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิอาสาฯ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ด้านนางสุวรรณี คำมั่น รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่าบทบาทของวุฒิอาสาธนาคารสมอง ทำงานเป็นเครือข่าย ไม่มีเวลาการปฏิบัติงานที่จำกัด ไม่ใช่ผู้ปฏิบัติงานแทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานระหว่างชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและเรียนรู้ด้วยกันในลักษณะองค์รวม ตัวอย่างคือทนายอาสา ทำหน้าที่ช่วยลดความขัดแย้งในชุมชน โดยไม่ต้องพึ่งตำรวจจากภาครัฐ เป็นต้นแนวทางการเตรียมความพร้อม แผนพัฒนาฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนฯ 11 ได้แก่ การสร้างคนและสังคม, การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ, การบริหารจักหารทรัพยากรธรรมชาติ

สำหรับ กิจกรรมที่จะจัดขึ้น เช่น การจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของวุฒิอาสาร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและที่เกี่ยวข้อง แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศสู่จังหวัดภาคเหนือ และนำเสนอการดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนของวุฒิอาสาภาคเหนือ เป็นต้น.

 

 

สำนักข่าว

cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: