Print Friendly, PDF & Email

 

เวียงแหงเมืองเล็กในหุบเขาถิ่นชายแดนแคว้นนเรศวร

 

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทางจังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดใหม่ ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคลังภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อรวบรวมเรื่องราวภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาใช้ในการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมสร้างคุณค่าและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP อีกทั้งยังส่งผลต่อการดำรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นดั่งเดิมให้คงอยู่ในชุมชน ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเป็นการเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดกิจกรรมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเสริมสร้างประสบการณ์ในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชน ให้มีคุณค่า สร้างงานสร้างรายได้ แก่ชุมชนสามารถจูงใจให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวในหมู่บ้านต่อไป โดยได้นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ชุมชนบ้านมหาธาตุ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เข้ากราบสักการะพระธาตุแสนไห วัดฟ้าเวียงอินทร์ หรือ วัดสองแผ่นดิน ซึ่งมีวัฒนธรรมและประเพณี    มีลักษณะผสมผสานระหว่างชนภาคเหนือ     ชนเชื้อสายไทใหญ่ และชนกลุ่มน้อย เช่น กลุ่มจีนฮ่อ กลุ่มชาวเขาเผ่าลีซอ กลุ่มชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง โดยยึดถือตามแบบการนับถือศาสนาเป็นหลัก ทั้งยังมีผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากงา เช่น คุกกี้งาม้อน งาดำ น้ำมันงา และเสื้อผ้าไทใหญ่

 

โดยมีวัตถุประสงค์โครงการ 1.เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเป็น

แหล่งท่องเที่ยว 2.เพื่อนำความรู้และภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่ม

3.เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนาเพื่อการท่องเที่ยว 4.เพื่อเชื่อม

โยงเส้นทางการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา 5.เพื่อเสริมช่องทางการตลาด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์OTOP 6.เพื่อจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้านอัตลักษณ์

หัตถกรรมล้านนา 7.เพื่อสร้างการเรียนรู้ของคนในชุมชนด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

แอ่ว”กาดหลวง”ตำนาน ๑๐๐ ปี วิถีชีวิตคนเมืองเชียงใหม่
ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่สัมผัสได้ ชาพันธุ์ดี ไวน์ผลไม้เลิศรส อาหารจียูนาน ที่ลีไวน์รักไทย แม่ฮ่องสอน
เชียงใหม่-สุดฟินแห่ถ่ายรูปขัวแตะหรือสะพานบุญสวยงามเมืองเชียงใหม่
น้ำพุร้อนเทพพนม แม่แจ่มไม่ใช่ทางผ่านอีกต่อไป แวะเช็คอินสักครั้งแล้วคุณจะติดใจ