Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และนำความรู้ที่ได้ไปปรับแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ น. ที่ หอประชุมที่ว่าการอําเภอสันกําแพง ตําบลทรายมูล อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทําโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อร่วมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความจงรักภักดีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้รับความรู้ด้านวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน เป็นการสร้างภาพพจน์และภาพลักษณ์ด้านวิชาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อประชาชน
ซึ่งได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการรูปแบบคลินิกจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า 20 หน่วยงาน มาบริการให่กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย และคลินิกเสริมอื่นๆ ประกอบด้วย คลินิกพืชสวน คลินิกฝั่ง คลินิกการเกษตรบนพื้นที่สูง คลินิกยางพารา คลินิกการอารักขาพืช นิทรรศการ ส่งเสริมการเกษตร นิทรรศการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การฝึกอาชีพการประกวดผลผลิตทางการเกษตร การจําหน่ายสินค้าคุณภาพจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร และการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดผลผลิตทางการเกษตรพร้อมเงินรางวัล  ผู้เข้าประกวดทั้ง 4 ประเภทจำนวน 4 ประเภทได้แก่กล้วยน้ำว้า ลำไยผักสวนครัวกระถาง จากนั้นได้มอบกล้าพันธุ์ไม้แก่ผู้ลงทะเบียนกว่า 1,500 ต้น อีกทั้งมอบพันธุ์ปลาจากสำนักงานประมงจังหวัดแก่เกษตรกรในพื้นที่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงานทั้งนี้ได้รับความสนใจจากเกษตรกร ในพื้นที่และอำเภอใกล้เคียงร่วมงานในครั้งนี้

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: