Print Friendly, PDF & Email

DSC_5729

เปิดบ้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Chiang Mai Learning Society)

 

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม open house โครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมกล่าวว่า ปัจจุบันประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงรอบด้าน ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อระบบการศึกษาจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และต้องปรับเปลี่ยนให้ทัน เพื่อให้เกิดความทันสมัยในองค์ความรู้และกระบวนการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน

ซึ่งยูเนสโก ได้สรุปทักษะสำคัญของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คือ ต้องรู้อ่าน รู้เขียน รู้คณิตคิดเป็นและรู้ด้าน ICT และที่สำคัญ ต้องมีความตระหนักรู้ทัสถานการณ์โลก เข้าใจในการปฏิบัติการเชิงธุรกิจ ทำหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดี เป็นผู้มีสุขภาพดีและร่วมมือการดูแลสิ่งแวดล้อมสำหรับเจ้าเชียงใหม่ได้รับนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสหลักของสังคมที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเป็นสังคมคุณภาพ เพื่อพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ให้ก้าวหน้าสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้และหวังว่าโครงการเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นกลไกลในการพัฒนาและส่งเสริมให้จังหวัดเชียงใหม่ ก้าวเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนสามารถสร้างให้เชียงใหม่เป็นสังคมที่มีการเรียนรู้ มีการศึกษา ฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอด ก้าวทันโลกและเป็นภสังคมที่มีความสุข

ด้านนางสาววิราชินี คำชมภู หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เป้าประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่มีความยั่งยืน ตอบสนองต่อนโยบายของชาติและทิศทางการพัฒนาของจังหวัด เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนาเชียงใหม่สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเพื่อส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่มีทักษะครอบคลุมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งนี้การดำเนินของโครงการประกอบด้วยด้วยกิจกรรมหลากหลาย ทั้งศึกษารวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสังคมการเรียนรู้การศึกษา เทียบเคียงกับกรณีตัวอย่างในต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จในด้านการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ต่างประเทศได้แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศสิงคโปร์

โดยการพัฒนาตัวแบบ (Module) แนวทางการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับจังหวัดเชียงใหม่ ใน 3 ทักษะได้แก่ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ โดยนำตัวแบบที่พัฒนาได้มาปรับใช้กับองค์ความรู้ และกิจกรรมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ (Learning by doing ) จำนวน 3 ครั้ง เป็นการทดลองใช้ต้นแบบกลุ่มนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งกลุ่มประชาชนทั่วไป และการศึกษานอกระบบ นำไปสู่การถอดบทเรียนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาและต้นแบบเชียงใหม่สู้สังคมแห่งการเรียนรู้

 

หนึ่งในกิจกรรม หมอต้นไม้ https://www.youtube.com/watch?v=qllmqnsSWsg

 

DSC_5735

DSC_5753

DSC_5759

DSC_5761

DSC_5765

DSC_5766

DSC_5770 DSC_5771

DSC_5772

DSC_5773

DSC_5775

DSC_5778

DSC_5781

CNX NEWS เจาะข่าว  ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments