Print Friendly, PDF & Email

เปิดตัวหมู่บ้านเชียงใหม่เชื่อมโยงน้ำพุร้อนดึงดูดการท่องเที่ยว

 

วันที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้า เมญ่า เชียงใหม่ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ณรงค์ ศิขิรัมย์ ในนามผู้แทนโครงการ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว พร้อมด้วยตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านท่องเที่ยวเชื่อมโยงน้ำพุร้อนภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพหมู่บ้านน้ำพุร้อนต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติให้มีคุณภาพเสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบริการด้านที่พัก อาหาร การนำเที่ยว การแสดง และของฝากของที่ระลึก และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับอาเซียน

โดยชุมชนต้นแบบที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่โครงการนี้มีจำนวนทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ได้แก่ น้ำพุร้อนดอยสะเก็ด บ้านโป่งสามัคคี ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ , บ่อน้ำพุร้อนฝาง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก บ้านเปียงกอกและ บ้านดอน ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ , น้ำพุร้อนเทพพนม หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติออบหลวงที่ 4 ตำบล อมขูด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ , น้ำพุร้อนบ้านหนองครก ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ โป่งน้ำร้อนบ้านยางปู่โต๊ะ ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ทาง นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมด้านการท่องเที่ยว ทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เนื่องด้วยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ มีทัศนียภาพทางธรรมชาติที่งดงาม รวมถึงการบริการที่น่าประทับใจ ดังนั้นถือเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่จะร่วมกันผลักดันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยว สร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ และพร้อมที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในระดับอาเซียน ต่อไป

สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 อันประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน ได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในเรื่อง Lanna Culture, Wellness and Creative Tourism การท่องเที่ยวมนต์เสน่ห์สีสันวัฒนธรรมเพื่อให้สอดคล้องกับ ที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว 2.5 ล้านล้านบาท

ซึ่งจากข้อมูลสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี และสิ่งหนึ่งที่ถือเป็นเรื่องที่โชคดีอีกประการ คือ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีแหล่งน้ำแร่ และน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและจุดบริการที่สามารถส่งเสริม และพัฒนา เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ด้วยการพัฒนารูปแบบการบริการน้ำแร่ล้านนา โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ และชุมชน อย่างเป็นรูปธรรม

Comments

comments