Print Friendly, PDF & Email

 

เปิดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านยางเปาเหนือ,บ้านห้วยน้ำขาว อมก๋อย จ.เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ท่านนายอำเภออมก๋อย  ท่านศิวะ ธมิกานนท์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิด หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย และ บ้านห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

 

โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อนำศักยภาพด้านการท่องเที่ยวมาผลักดันให้เกิดกำลังซื้อสินค้าชุมชน เป็นโครงการที่กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำขึ้นเพื่อการพลิกโฉม OTOP จากการผลักดันสินค้า OTOP ออกจากชุมชน สู่การสร้างรายได้โดยการขายสินค้าอยู่ในชุมชน และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในชุมชน ใช้เสน่ห์จากวิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเยี่ยมเยือนและใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน สร้างรายได้ให้กระจายตัวอยู่ในชุมชนทั้งหมด เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานที่สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ไม่ทิ้งถิ่นฐานออกไปทำงานที่อื่น แต่สามารถเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างสรรค์ความผาสุขในบ้านเกิด

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้คัดเลือกหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน  ให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้แก่ บ้านยางเปาเหนือ หมู่ที่ 14 ตำบลอมก๋อย และบ้าน    ห้วยน้ำขาว หมู่ที่ 2 ตำบลม่อนจอง ซึ่งต่างมีความโดดเด่นทั้งทางด้านผลิตภัณฑ์ แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรมและวิถีชิวิต มีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี ซึ่งได้จัดกิจกรรมเปิดตัวหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี ไปแล้วเมื่อวันที่ 9 และ 11 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา และในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมที่สำคัญอีกกิจกรรมหนึ่ง คือ กิจกรรมการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์หมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการได้จำหน่ายสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเยี่ยมชมท่องเที่ยวในชุมชนของตน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการสร้างรายได้แก่ชุมชน       การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานให้มั่นคง ยั่งยืน และบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ที่ได้ตั้งไว้

โดยมีกิจกรรม การแสดง และจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของดีอำเภออมก๋อย การแสดงดนตรีจากศิลปินล้านนา การจัดประกวด “แม่เฮือนงามอมก๋อย” ตามแนวคิดแม่เฮือนงามด้วยผ้าฝ้ายอมก๋อย ที่มีความรักในท้องถิ่นและพร้อมที่จะเป็นผู้สืบสานภูมิปัญญาของชาวอมก๋อย โดยผลการประกวดแม่เฮือนงามอมก๋อย รางวัลชนะเลิศ คือ นางขจีจิตร แสงสว่าง บ้านแม่ต๋อม รองชนะเลิศลำดับที่ 1 นางจารุณี อาชาประสิทธิ์ บ้านแม่ตื่น รองชนะเลิศลำดับที่ 2 นางศรีวิลาศ ธนศรัณยพงค์ บ้านแม่ต๋อม และรางวัลขวัญใจชาวอมก๋อย นางฐานิดา เจะลิ บ้านห้วยน้ำขาว

 

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: