Print Friendly, PDF & Email

เทศบาลเมืองแม่เหียะ อปท.ดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้าปี60

เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้รับโล่ประกาศให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น รับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 ด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ เข้ารับโล่รางวัล จาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดีเด่น เพื่อรับรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560 จากสถาบันพระปกเกล้า โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศ ส่งผลการดำเนินงานเข้าประเมิน ประกอบด้วย รางวัลด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน รางวัลด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ และด้านเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัล โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้รับโล่รางวัลดังกล่าว ติดต่อกัน 3 ปี คือปี 2558 2559 และ2560

นายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ กล่าวว่า รางวัลพระปกเกล้า นับว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่า ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นรางวัลที่ไม่มีเงินรางวัล และเกณฑ์ในการประเมินค่อนข้างยาก มีคณะกรรมการลงมาประเมิน 3 ครั้ง โดยเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ส่งด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยครั้งนี้ เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้นำเสนอโครงการโดดเด่น คือการจัดการร้านค้าเชิงพระธาตุดอยคำ เป็นการจัดการค้าขายดอกมะลิและส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน รวมถึงโครงการศูนย์สร้างสุข เป็นการดำเนินการศูนย์ฟื้นฟูผู้พิการและผู้สูงอายุอย่างเป็นระบบ โดยจิตอาสา จนนำมาสู่การได้รับโล่เกียรติคุณดังกล่าว นับว่าเป็นรางวัลที่บ่งบอกถึงการทำงานที่มีความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างแท้จริง รางวัลนี้ไม่ใช่เพียงรางวัลของเทศบาล แต่เป็นรางวัล ของประชาชนแม่เหียะทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจกับเทศบาล ในการดำเนินงานต่างๆ จนเห็นเป็นรูปธรรม และผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน ในครั้งนี้

 

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: