Print Friendly, PDF & Email

เด็กไทยเจ๋งคว้า9เหรียญทองคณิตโลก

77iick69cdffbgfj655dd

 

เด็กไทยเจ๋งคว้า9เหรียญทองคณิตโลก ที่ฮ่องกง มี16ประเทศเข้าร่วมแข่งขัน

               17ก.ค.2557 ดร.กมล  รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน( เลขาธิการ กพฐ.)   เปิดเผยว่าได้รับรายงานด่วนเมื่อเช้าวันนี้(17 ก.ค.2557) จากเขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีนว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้คัดเลือก และส่งนักเรียนระดับประถมศึกษา ของไทยที่มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ จำนวน 4 ทีม รวม 16 คน เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา : Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2014(PMWC 2014) ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2557 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลปรากฏว่านักเรียนทั้งหมดสามารถกวาดรางวัลจากการแข่งขันได้ถึง 21 รางวัล รวม 36 เหรียญ ประกอบด้วย

               ประเภทบุคคล จำนวน 16 รางวัลได้แก่ เหรียญทอง 8 เหรียญ คือ เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย  เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร เด็กหญิงนนทิชา วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ จังหวัดบุรีรัมย์  เด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายสุวลักษณ์  ตันชันเอกกุล และเด็กชายภัทรพงศ์  อังกูลศุภากูล โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

               รางวัลเหรียญเงิน 5 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เด็กชายปราชญ์  เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง  จังหวัดฉะเชิงเทรา เด็กชายจักริน หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา และเด็กชายก้องภพ  ลิ้มรัตนพันธ์ โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม รางวัลเหรียญทองแดง 3 เหรียญ ได้แก่ เด็กชายพิชญุตม์  แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เด็กชายภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์  โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร และเด็กชายยศพงศ์  พรบุญเสริม โรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐม

ประเภททีม  จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ รางวัลแชมป์เปี้ยนเหรียญทอง 1 รางวัล คือ ทีมบางกอกซี ประกอบด้วยเด็กหญิงนนทิชา วงค์คำ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จั งหวัดนครราชสีมา เด็กชายจักริน  หงส์ฟ่องฟ้า โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา  เด็กชายณฐนน เทอดไพรสันต์ โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  จังหวัดบุรีรัมย์ และเด็กชายนิรวิทธ์ อารยะพิพัฒน์กุล   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงิน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมบางกอกเอ ประกอบด้วยเด็กชายธัชพล จิรรัตนโสภา โรงเรียนอนุบาลยะลา จังหวัดยะลา เด็กชายธีรทัศน์ อุฬารพานิชกุล โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา จั งหวัดนครราชสีมา เด็กชายปพณ ละเภท โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  เด็กชายพิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร และทีมบางกอกบี ประกอบด้วยเด็กชายณัฐดนัย ธรรมเป็นจิตต์ โรงเรียนเมืองเลย จังหวัดเลย เด็กชายปราชญ์ เทวานฤมิตรกุล โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา  เด็กชายกฤติน ปรีชาชัยสุรัตน์ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร และเด็กชายภูวดิษฐ์ เหลืองประพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร และรางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ ทีมนครปฐมโรงเรียนอนุบาลสุธีธร จังหวัดนครปฐมประกอบด้วยเด็กชายสุวลักษณ์  ตันชันเอกกุล เด็กชายภัทรพงศ์  อังกูลศุภากูล เด็กชายก้องภพ ลิ้มรัตนพันธ์ และเด็กชายยศพงศ์  พรบุญเสริม ประเภทกลุ่มบุคคล ได้ 1 รางวัล คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินได้แก่ทีมบางกอกซี

               “นอกจากนี้ทีมนักเรียนไทยทั้งหมดยังได้นำการละเล่นของไทยเช่น รีรีข้าวสาร ม้าก้านกล้วย  งูกินหาง กระโดดดเชือก และมอญซ่อนผ้า ไปแสดงจนได้รับการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมยอดเยี่ยม เป็นที่ชื่นชอบของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 16 ประเทศ 44 ทีม รวม 176 คนได้แก่  สิงคโปร์ มาเลเซีย ออสเตรเลีย แอฟริกาใต้ สหรัฐอเมริกา อินโดนีเซีย อินเดีย ฮ่องกง บัลแกเรีย จีน ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ มาเก๊า มองโกเรีย กานา และไทย ก็ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้สำหรับปีนี้ สพฐ.ยังมีเวทีระดับนานาชาติที่เปิดโอกาสให้นักเรียนไทยได้แสดงความสามารถทางวิชาการอีก 4 เวทีคือการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ  ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2557 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษา  ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2557  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา   ระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม2557  ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ ระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที  15 – 22 ตุลาคม 2557    ณ สาธารณรัฐอินเดีย ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว.

ขอบคุณภาพและข่าว

http://www.komchadluek.net/detail/20140717/188415.html

CNX NEWS รายงาน

Comments

comments