Print Friendly, PDF & Email

 

จังหวัดเชียงใหม่ หนุน “ลองกานอยด์” ธุรกิจของคนไทยสู่ สปป.ลาว หวังนำ

สินค้าแปรรูปจากสมุนไพรไทยก้าวสู่นานาชาติ

 

นายกฤษณ์ ธนาวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีลงนามสัญญาการค้าระหว่าง บริษัท เดอพรีม่าเอนเตอร์ไพรส์ จำกัด กับ บริษัท ล้านนาช้าง พรีเมียร์ จำกัด ( Lanexang Premier Co.,Ltd ) นำโดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ กรรมการบริหารและที่ปรึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิตครีม “ลองกานอยด์” (LONGANOID) และนายพันธจิต อินธิราช ประธาน บริษัท Lanexang Premier จำกัด (ล้านซ้าง พรีเมียร์) แห่ง สปป.ลาว โดยมีผู้ร่วมงานจากทั้งไทยและสปป.ลาว มาร่วมเป็นสักขีพยาน ที่ โรงแรมแอท พิงค์นครริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

 

สำหรับ ครีมนวดสารสกัดเมล็ดลำไย “ลองกานอยด์” ได้รับมาตรฐานการผลิตระดับ GMP มีเภสัชกรที่มีความเชี่ยวชาญควบคุมดูแลการผลิตทุกขั้นตอน เนื่องจากเป็นสารสกัดจากธรรมชาติ จึงมีความปลอดภัยสูง รวมทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรไทยมาใช้ประโยชน์ ตลอดจน รัฐบาลได้ร่างแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการด้านสมุนไพรไทยของประเทศให้มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องตามเจตนารมณ์ที่จะนำสินค้าสมุนไพรไทยก้าวสู่นานาชาติต่อไป

Comments

comments