Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่ ร่วมกับกองทัพอากาศ ซักซ้อมความเข้าใจหน่วยเกี่ยวข้องเตรียมฝึกซ้อมแผนรับมือสาธารณภัยหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทัพอากาศ เตรียมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหมอกควันและไฟป่า ระหว่าง 11-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จังหวัดเชียงใหม่ และให้ทุกอำเภอฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และส่งชุดปฏิบัติการเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัด

ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเวลา 10.30 น.วันนี้(17 ม.ค.56) ได้มีการประชุมร่วมระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับผู้แทนกองทัพอากาศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ ผู้แทนจาก 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมการจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหมอกควันและไฟป่า ปี 2556 ซึ่งเป็นการดำเนินงานตอบสนองนโยบายรัฐบาล ในคราวการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ซึ่งนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) มีคำสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อย่างจริงจัง และให้มีมาตรการดำเนินการให้ชัดเจนในระดับจังหวัด ประกอบกับปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เป็นวาระของจังหวัดที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เนื่องจากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรง ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งลักษณะอากาศของประเทศไทยจะมีความแห้งแล้ง และลมกรรโชกแรง ทำให้เอื้อต่อการการอัคคีภัยและไฟป่าได้ง่าย ซึ่งการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าในแต่ละครั้ง สร้างความสูญเสียและเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน สิ่งก่อสร้าง ทั้งของประชาชน และของทางราชการ นอกจากนี้หากเกิดความกดอากาศสูงแผ่ลงมาปกคลุมพื้นที่จนทำให้เกิดสภาวะที่เรียกว่า Subsidence inversion กักควันและไออากาศร้อนจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่ ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2556 เพื่อให้การเตรียมความพร้อมและบูรณาการการทำงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี(นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกองทัพอากาศ จะได้ดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในการเตรียมการฝึกซ้อมแผน กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2556 ดำเนินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและให้อำเภอแม่แตง เจ้าของพื้นที่ เข้าร่วมบูรณาการการฝึกซ้อมแผนร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และกองทัพอากาศ ทั้งการฝึกซ้อมแผนแบบเฉพาะหน้าที่( Funtional Exercise : FEX) และฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ รวมทั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนับสนุนงบประมาณให้ทุกอำเภอ ฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ ก่อนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 พร้อมกับจัดชุดปฏิบัติการของอำเภอ 2 ชุด เข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนฯระดับจังหวัด ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป

 

ภาพและข่าวจาก http://region3.prd.go.th/ct/news/viewnews.php?ID=130117112154

 

สำนักข่าว 
cnx news เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: