Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว “เชียงใหม่นครแห่งการท่องเที่ยวอาเซียน”

 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดแถลงข่าว “เชียงใหม่นครแห่งการท่องเที่ยวอาเซียน” เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะนครการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน

 นายวิเชียร  พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว “เชียงใหม่นครแห่งการท่องเที่ยวอาเซียน” ณ บริเวณลานโถง ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากช่วงเดือนเมษายน 2557 เป็นช่วงท่องเที่ยวเทศกาลสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ คือเทศกาลสงกรานต์ หรือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง อันเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับกระแสการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งเป็นคลื่นเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ผลักดันเมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศในภูมิภาคอาเซียนจำเป็นต้องปรับหรือพัฒนาไปสู่สากลมากขึ้น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน จังหวัดเชียงใหม่จึงเห็นควรกำหนดจัดงานแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในฐานะนครการท่องเที่ยวแห่งอาเซียน ชี้แจงการเตรียมพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับอาเซียนและนานาชาติ และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและแสดงความเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านที่ดี ทั้งนี้นายวิสูตร  บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้พูดเรื่องการท่องเที่ยวในประเด็น ททท.กับการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชียงใหม่ในเวทีประชาคมอาเซียน นายกธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการเตรียมพร้อมของภาคเอกชน เพื่อส่งเสริมเชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับอาเซียนและนานาชาติ เตรียมการรับรองนักท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ด้วยในช่วงเดือนเมษายนนี้ จะเข้าสู่ช่วงประเพณีสงกรานต์ หรือ ประเพณีปี๋ใหม่เมือง ปีใหม่ของคนเหนือซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญที่สืบทอดทางวัฒนธรรมล้านนามยาวนาน เป็นที่รู้จักและชื่นชอบ เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก จึงขอใช้วาระโอกาสนี้เปิดประตูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ สู่การเป็นนครด้านการท่องเที่ยวสำคัญของอาเซียน เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ เข้ามาเยี่ยมเยือนและท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างสุขใจ และประทับใจ จังหวัดเชียงใหม่จะยกระดับการท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่การจัดเทศกาลสงกรานต์ โดยในปีนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมกันจัดงานประเพณีสงกรานต์ “ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี2557” ตั้งแต่วันที่ 11-17 เมษายน 2557 โดยมีกิจกรรมทางวัฒนธรรมภายในงาน รวมทั้งสิ้น 32 กิจกรรม และเทศกาลท่องเที่ยว Green Season ระหว่างเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2557เป็นระยะเวลา 5 เดือน ภายใต้แนวคิด “เทศกาลหลงรักเชียงใหม่ ในช่วง Green Season โดยจังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรม อาทิเช่น  งานเทศกาลกอล์ฟราคาเดียวทุกสนาม ช่างเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2557 งานสปาและบริการนวดเพื่อสุขภาพช่วงเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2557 งานเชียงใหม่ Grand Sale บ้านถวาย ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2557งานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย ช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2557 และงานท่องเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรมช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2557

นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ ได้ยกระดับสู่นครแห่งการท่องเที่ยวแห่งอาเซียนโดยจังหวัดเชียงใหม่หน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน รวมกันดำเนินกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในปี 2557 ที่สำคัญดังนี้ 1.การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แนะนำ และบอกเส้นทางให้กับนักท่องเที่ยวถึงสถานที่ต่างๆ เป็น 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) 2.จัดทำ Application Smartphone เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยว ซึ่งจะประกอบด้วยข้อมูลสำคัญเช่น ข่อมูลแหล่งท่องเที่ยวและร้านอาหารแผนที่แสดงตำแหน่งสถานที่ท่องเที่ยวและร้านอาหาร 3.จักทำสื่อ Multimedia เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และแนะนำนักท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดทำในรูปแบบการ์ตูน Animation 3 ภาษา (อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น) สำหรับฉายในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม เที่ยวบินของสายการบินต่างๆ สถานที่ท่องเที่ยว และสถานที่ที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก 4.พัฒนาจัดบุคลากร เพื่อคำหน้าที่ให้คำแนะนำและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในสถานที่สาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวใหม่ที่มีการเติบโตที่สูง 5.ส่งเสริมพัฒนาร้านอาหารโดยการจักทำเมนูอาหารภาษาต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ออกแบบเมนูอาหารเป็นภาษาต่างประเทศ 6.จัดเตรียมห้องน้ำเพื่อบริการนักท่องเที่ยว โดยขอความร่วมมือวัด ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเขตเมืองเชียงใหม่ร่วมกันพัฒนาภายใต้หลัก 3 ส คือ สะอาด สว่าง และสงบ

 

ำนักข่าว

cnxnews เจาะข่าว ตรงใจคุณ รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: