Print Friendly, PDF & Email

unnamed (10)

เชียงใหม่ จว.แรกในประเทศไทย นำร่องอนุมัติจดทะเบียนสามล้อเครื่องไฟฟ้าแก้ปัญหาขนส่ง

เชียงใหม่นำร่องจังหวัดแรกในประเทศไทย กรมการขนส่งทางบกอนุมัติจดทะเบียนรถสามล้อเครื่องไฟฟ้ารับจ้างในเขตเมือง 450 คัน คาดว่าราคาจะอยู่ประมาณ 80 – 100 บาท แล้วแต่ระยะทาง หวังแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนในเมืองเชียงใหม่

นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศ เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 ตามมติที่คณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2556 เห็นชอบให้ผู้ยื่นขอ 3 ราย จดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่องไฟฟ้าในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 450 คัน ประกอบด้วย สหกรณ์สามล้อเครื่องนครเชียงใหม่ , สหกรณ์สามล้อเครื่องลานนา จำกัด และชมรมผู้ขับขี่รถยนต์สามล้อ ตุ๊กตุ๊ก ภาคเหนือ (เชียงใหม่) จำกัดทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการดังกล่าวไปยังกรมการขนส่งทางบกเพื่อพิจารณาต่อไป โดยมีการประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (ท่านพิชิต อัคราทิตย์) ร่วมกับท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางบก (นายสนิท พรหมวงษ์) และขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อเครื่องไฟฟ้าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกรมขนส่งทางบกได้ออกประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องกำหนดกำลังของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้ขับเคลื่อนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 9 ม.ค. 2560 บังคับใช้แล้วต่อมากระทรวงคมนาคมได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม ลงวันที่ 18 เม.ย. 2560 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อในเขตจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2560 โดยกำหนดให้เป็นรถยนต์สามล้อที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผ่านมาตรวจสอบจากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนไม่เกิน 450 คันเท่านั้น และกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ เงื่อนไขการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อ ลักษณะของรถยนต์รับจ้างสามล้อ รวมถึงเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์รับจ้างสามล้อสำหรับอัตราค่าโดยสารให้เป็นไปตามกลไกตลาด อยู่ที่ตกลงราคา ถ้าแพงไปก็ไม่มีใครใช้บริการ ราคาจะอยู่ประมาณ 80 – 100 บาท แล้วแต่ระยะทาง ซึ่งเชื่อว่าจะแก้ปัญหาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ได้ในระดับหนึ่ง

unnamed (11)

unnamed (12)

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

ผอ.ท่าอากาศยานเชียงใหม่ขอความร่วมมือประชาชนงดการปล่อยโคมลอย
นักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงนครเฉิงตู ร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการค้ากับนักธุรกิจเชียงใ...
อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ ฯเป็นประธานในการเปิดประชุมด้านการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ในวโรกาสวันแม่แห่งชาติ