Print Friendly, PDF & Email

72560

จังหวัดเชียงใหม่ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะกำหนดพิธีรับไฟหลวงพระราชทานให้แก่

อำเภอทั้ง 24 อำเภอต่อไป

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานเดินทางไปถึงยังศาลากลางจังหวัด

เชียงใหม่ และเก็บรักษาไว้ ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 พระราชทานพระราชวโรกาสให้

นายกรัฐมนตรี และคณะ เข้าเฝ้าฯ ในวันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 18.30 น. ณ พระที่นั่งอัมพร

สถาน และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทน รับโคมไฟหลวงพระราชทานไป

ในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ

บพิตร ณ พระเมรุมาศจำลอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดต่างๆ อีก 76 แห่ง

รวมทั้งต่างประเทศ 94 แห่งด้วยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ผู้ว่าฯได้อัญเชิญไฟหลวงพระราชทา

นมายังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นำมาเก็บรักษาไว้ที่ห้องสำนักงานจังหวัด ชั้น 3 ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และจะกำหนดจัดพิธีรับไฟหลวง

พระราชทานให้แก่อำเภอทั้ง 24 อำเภอ อัญเชิญไฟหลวงพระราชทานไปยังพระจิตกาธาน ณ สถาน

ที่เผาดอกไม้จันทน์ตามอำเภอต่างๆ ต่อไป เพื่อนำไปในการพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 26 ตุลาคม 2560

 

347580

347581

347584

22662615_1908652035817345_1603456492_o

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: