Print Friendly, PDF & Email

เชียงใหม่ยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานเสริมสร้างความมั่นใจรองรับนักท่องเที่ยว AEC

 

วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้มีการแถลงข่าว โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ภายใต้โครงการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ประจำปี พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นการยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รองรับนักท่องเที่ยว AEC เสริมสร้างความมั่นใจในการใช้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว และเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่

โดยมีการจัดกิจกรรมออกบูธ ประชาสัมพันธ์และนำเสนอศักยภาพด้านการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561

โดยภายในงานแถลงข่าวผลการประเมินสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวนั้น ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ   กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและร่วมแถลงข่าว โดยนายประจวบ   กันธิยะ ได้กล่าวถึงแนวคิดในการจัดกิจกรรมการสำรวจ ประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการมาตรฐานกรมการท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งนี้ว่า เกิดจากนโยบายภาครัฐที่ ต้องการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะด้านท่องเที่ยว ด้วยการพัฒนาสิ่งอำอวยความสะดวก สิ่งเกื้อกูลต่าง ๆ  และการส่งเสริมสร้างรายได้ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก เพื่อสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวทั้งระดับภายในประเทศ และระหว่างประเทศ เชื่อมโยงกับวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก และธุรกิจชุมชน พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว รวมไปถึงยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการประชุม การสัมมนา และการแสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่ได้รับความนิยม เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเรื่อยมา จังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายรูปแบบ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม รวมไปถึงสิ่งที่เราสร้างขึ้น สามารถสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก

ในปัจจุบัน สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความจำเป็นต้องดูแล และผลักดันให้ได้มาตรฐานด้านการบริการและด้านความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยว เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของนักท่องเที่ยว  และภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และของประเทศไทย จึงเห็นควรยกระดับสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองรับนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

จึงเห็นควรให้จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว องค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ให้มีมาตรฐาน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของอุสาหกรรมท่องเที่ยวในภาพรวม สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เป็นการพัฒนาฐานรากของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วย จึงได้มอบหมายให้สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเป็นผู้ดำเนินการในกิจกรรมนี้

พร้อมกันนี้ นายจักรพงษ์  สิทธิหล่อ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงภาพรวมของการดำเนินงานในกิจกรรมครั้งนี้ ว่ากิจกรรมครั้งนี้ครอบคลุมการดำเนินงานหลายส่วน ตั้งแต่

  • การจัดประชุมชี้แจงสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสนใจขอรับการประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ในเดือนพฤษภาคม 2560
  • การแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่จะดำเนินการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป้าหมายของโครงการคือ อย่างน้อยต้องสามารถเข้าไปดำเนินการพัฒนาสถานประกอบการ 1 ประเภท และแหล่งท่องเที่ยว 1 แหล่ง ให้สามารถผ่านการประเมินมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2560
  • การลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนาสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐานการท่องเที่ยว ซึ่ง สถานประกอบการที่มีความพร้อมและมีคุณสมบัติพร้อมกับการตรวจประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ ในกลุ่มของสถานประกอบการ คือ สถานประกอบการสปา จำนวน ๔ แห่ง ได้แก่ ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา ปานวิมานสปา และวารีสปา ส่วนแหล่งท่องเที่ยว คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง อ.แม่ออน ซึ่งคณะกรรมการได้ลงพื้นที่เพื่อให้คำแนะนำในการพัฒนา ระหว่างเดือนกันยายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2560
  • การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประกอบด้วย การจัดทำทำเนียบผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว แผ่นพับแสดงจุดสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานในรูปแบบแผนที่ การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และการผลิตสื่อวีดีทัศน์ภาพรวมเกี่ยวกับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว

ด้านนายธนกร   สมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้กล่าวถึงรายละเอียดของการดำเนินกิจกรรมในโครงการฯ เพิ่มเติมว่า ในส่วนจัดประชุมเตรียมความพร้อม สำหรับสถานประกอบการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีความสนใจในการขอรับประเมิน เพื่อรับรองสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวตามมาตรฐานกรมการท่องเที่ยว ได้ดำเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องเชียงแสน ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ คุ้มขันโตก จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้แทนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม 21 คน ส่วนการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยวของสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวนั้น ได้แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 คณะกรรมการสำหรับลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก สถานประกอบการ  และ ชุดที่ 2 เป็นคณะกรรมการสำหรับลงพื้นที่ ประเมิน คัดเลือก แหล่งท่องเที่ยว โดยในส่วนของกลุ่มสถานประกอบการนั้น กลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อมและขอรับการประเมินมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยวผ่านกิจกรรมฯ ของเรา ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบการสปา จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ปานวิมานสปา ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา และวารีสปา ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมกับกิจกรรมโครงการของเรา คือ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง

ในส่วนของการลงพื้นที่นั้นคณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการพัฒนา เพื่อยกระดับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน แห่งละ 2 ครั้ง ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2560

โดยสถานประกอบการสปา ทั้ง 4 แห่ง คือ ปานวิมานสปา ฟ้าล้านนาสปา ศิราสปา และวารีสปา ได้รับการตรวจประเมิน และได้รับรางวัลมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ประเภทอาเซียนสปา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในด้านชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองนั้น ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยว ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และรางวัลมาตรฐานโฮมสเตย์ของอาเซียน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงนำมาสู่การจัดกิจกรรมแถลงข่าว ในวันที่ 16 มกราคม 2561 นี้ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ผลการประเมินสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว ของกรมการท่องเที่ยวในครั้งนี้ โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการประเมินฯ จัดระหว่างวันที่ 16 – 17 มกราคม 2561 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ลานชั้น G ห้างสรรพสินค้าเมญ่าฯ ภายในงานประกอบไปด้วย การออกบูธของสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ผ่านมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย จำนวน 15 แห่ง การจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อจัดแสดงข้อมูลส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะข้อมูลด้านมาตรฐานการท่องเที่ยวของกรมการท่องเที่ยว และกิจกรรมบนเวทีกลาง ซึ่งสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวที่ร่วมออกบูธ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย

กลุ่มที่ 1 สถานประกอบการสปา
1 โอเอซิสสปาลานนา
2 วารีสปา
3 ศิราสปา
4 สมาคมไทยล้านนาสปา
กลุ่มที่ 2 สถานประกอบการโรงแรม รีสอร์ท ที่พัก
5 โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่
6 โรงแรมเชียงใหม่รัตนโกสินทร์
7 โรงแรมยูเรเซียเชียงใหม่
กลุ่มที่ 3 แหล่งท่องเที่ยว / ชุมชน / Homestay/กิจกรรมท่องเที่ยว
9 ปางช้างแม่แตง
10 ชุมชนม้งบ้านแม่สาใหม่
กลุ่มที่ 4 บริษัทนำเที่ยว/สถานที่จำหน่ายของระลึก
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เจเจ ทราเวล
13 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ ยูยู ทราเวล
14 บริษัท นอร์ทเทริน อันซีนทราเวล จำกัด
15 บริษัท สยามศิลาดล พอตเทอรี่ จำกัด

 

นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว ในรูปแบบ Directory หรือทำเนียบเอกสารข้อมูลศักยภาพสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดทำแผ่นพับแสดงจุดสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรูปแบบแผ่นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงผลิตสื่อวีดีทัศน์ ภาพรวมเกี่ยวกับสถานประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ที่ได้รับมาตรฐานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา อีกด้วย

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: