Print Friendly, PDF & Email

IMG_9280

 

 

จังหวัดเชียงใหม่ มอบข้าวสารพระราชทานให้แก่ตัวแทนอำเภอทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปปรุงอาหาร

ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่ โถงท่าแพ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ 7 รอบพระชนมพรรษา นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานรับข้าวสารพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้แก่นายอำเภอทั้ง 25 อำเภอ ได้นำไปปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานข้าวสารแก่สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยนำปรุงอาหารสำหรับประชาชน รวมทั้งจัดเลี้ยงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำเรื่องกราบเรียนนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วเห็นชอบให้จัดสรรและส่งมอบข้าวสารพระราชทานฯ ดังกล่าวให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสำนักงานปลัดสำนักนายกฯรัฐมนตรี ได้ประชุมชี้แจงแนวทางการขนย้ายข้าวสารพระราชทานฯ ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการจัดสรรข้าวสารพระราชทานฯ ที่เก็บไว้ในศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัด 34 จังหวัด ทั่วประเทศ ให้จังหวัดเพื่อนำไปจัดเลี้ยงประชาชนในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทั้งนี้ เครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้จัดหาข้าวสารพระราชทานฯ จำนวน 500 กิโลกรัม โดยเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรร่วมบริจาคข้าวสารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล มีเครือข่ายร่วมบริจาคข้าว ได้แก่ สภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมโรงสีข้าวอำเภอฝาง อำเภอแม่อาย และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้ร่วมถวายข้าวสารพระราชทานฯ ต่อไป

IMG_9438

IMG_9450

IMG_9513

IMG_9524

IMG_9532

CNX NEWS เจาะข่าว ตรงใจคุณ

รายงาน

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: