Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

 

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีส่วนราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย

ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายปกป้อง เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งให้การทะนุบํารุง อุปถัมภ์พระพุทธศาสนา และส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม กรมการศาสนาจึงกําหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยการเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ หรือพระพุทธรูปสําคัญประจําจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม

สำหรับการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์เจ็ดยอด และพระพุทธเมตตา มีวัตถุประสงค์ดังนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่คณะศรัทธาประชาชน ตามหลักธรรมคําสอนทางพระพุทธศาสนาและนําไปใช้ในชีวิตประจําวันให้ดํารงตนอยู่ในสังคมอย่างสงบสุข และเพื่อเป็นการรักษาสืบทอดประเพณี พิธีกรรมเจริญพุทธมนต์แบบล้านนาไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สําคัญของชาติต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้อุทิศพระวรกาย พระปัญญา และพระราชทรัพย์ ปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่ออํานวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์ โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและทรงปฏิบัติบําเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์ ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรและก่อให้เกิดความสงบร่มเย็นตลอดจนความเจริญก้าวหน้าแก่ประเทศชาติและประชาชนตลอดมา

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: