Print Friendly, PDF & Email

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า”

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ที่ วัดเทพนิมิตร ตําบลป่าแดด อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบูรณาการเพื่อการแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า “กิจกรรมทําความสะอาดกําจัดผักตบชวา เศษวัชพืช และขยะในคลองแม่ข่า” ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากมณฑลทหารบกที่ 33 สํานักงานชลประทานที่ 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ทหารและตํารวจในพื้นที่ ส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สถาบันการศึกษา และองค์กรการกุศล กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 1,500 คน

การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้สะอาด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ และคุณภาพน้ำของคลองแม่ข่า รวมทั้งป้องกันเหตุน้ำท่วมในเขตชุมชนเมือง ในอําเภอเมืองเชียงใหม่ อีกทั้งลดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำอีกด้วย

คลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ซึ่งในอดีตคลองแม่ข่าเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีความสําคัญ และเอื้อประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย ที่ผ่านมาเมืองเชียงใหม่ได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงละเลยความสําคัญของคลองแม่ข่าในมิติต่างๆ ไป ส่งผลให้คลองแม่ข่าเกิดสภาวะเสื่อมโทรม เสื่อมสภาพและเป็นสาเหตุหนึ่งของอุทกภัยที่สร้างความเสียหาย และผลกระทบในแต่ละครั้ง รวมทั้งปัญหาคุณภาพน้ำที่เน่าเสียอย่างรุนแรง เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นแหล่งมลพิษทางน้ำและมลภาวะกลางเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนความเสื่อมโทรมทางกายภาพ และระบบนิเวศของแหล่งน้ำธรรมชาติ รวมทั้งคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ที่เคยมีในอดีต ได้สูญเสียไป

ทั้งนี้การดําเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่า ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดําริ “เราทําความ ดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มดําเนินกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เป็นต้นมา โดยส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาฯ ได้ร่วมกันพัฒนาคลองแม่ข่าอย่างต่อเนื่อง

นอกจากกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ข่าแล้ว หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคประชาชน ยังได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าในด้านต่าง ๆ ทั้งป้องกันปัญหาการปล่อยน้ำเสีย การรุกล้ำลําน้ำคลองแม่ข่าและลําน้ำสาขา รวมทั้งการรณรงค์ฟื้นฟูคลองแม่ข่าให้กลับมาใสสะอาดดังเดิม

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ:

เชียงใหม่บวงสรวงศาลพ่อปู่ 700 ปี เพื่อความเป็นสิริมงคลเชียงใหม่เกมส์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชีย...
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจพื้นที่และมอบนโยบาย
พุทธศาสนิกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด