Print Friendly, PDF & Email

 

จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561

 

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” His Majesty King Bhumibol : The Father of Thai Skill Standard  เนื่องใน  “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรเอกชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่

ทั้งนี้  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ”  ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่โดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ได้จัดพิธีถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” และกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของมาตรฐานฝีมือแรงงาน รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานสู่สาธารณะ  ภายในงานมีพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  การจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย” การมอบป้ายเครื่องหมายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ ยังมีการแสดงทักษะฝีมือสาธิตการฝึกอาชีพเพื่อการประชาสัมพันธ์สาขาศิลปะประดิษฐ์ การประดิษฐ์ของใช้จากผ้า การประกอบอาหารไทยเพื่อสุขภาพและการทำเบเกอรี่ รวมทั้งการจัดแสดงนวัตกรรมจากศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและกิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจจากหน่วยงานเครือข่ายด้วย

Comments

comments

ข่าวน่าสนใจอื่นๆ: